Search Results

You are looking at 1 - 7 of 7 items for :

  • "szókészlet" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Absztrakt

A Biblia klasszikus korszakbeli, reneszánsz kori és a későbbi időszakokból származó mértékadó fordításai valamennyien a szókészlet és az állandósult szószerkezetek előírás szerint való fordításának alapelvét követik. Néhány fordítási beszámoló azt mutatja, hogy a fordítók már a kezdetekben megegyeztek arról, hogy a szó- és kifejezéskészlet viszonylagos egységét megőrzik fordításaikban. A tanulmány a szókészlet és a jellemző bibliai stílus egységességének kérdését tárgyalja az Ésaiás próféta könyvének arám (Targum), görög (Septuaginta) és latin (Vulgata) fordításából származó, az isteni igazság fogalmának megjelölésére szolgáló kifejezéseknek az összehasonlításával. A szókészletet valójában a bibliai stílus és az alapvető irodalmi formák jellemzői határozzák meg. A szerző a bibliafordítás kihívásait ennek megfelelően tágabb perspektívából, az északnyugati sémi nyelvek irodalmi hagyományainak ápolása és a bibliai stílus megőrzésének kívánalma távlatából mutatja be. A számos szinonima, antonima, állandósult szókapcsolat jelenléte, valamint a bibliai szövegmagyarázat hagyományának fontossága a zsidó és a keresztény kultúrában a fő oka annak, hogy a bibliafordításokban az alapvető szókészlet egységesítésére való törekvésekkel találkozunk.

Restricted access

Jelen tanulmányban amellett érvelek, hogy a „ἱερόσυλος” (szentélyrabló) és a „κατάρατος” (átkozott) szavak meghatározó elemei Démosthenés érvelésének a Timokratés elleni beszédében. Ebben a beszédben mindkét szó egyértelműen a vallásos szókészlet elemei közé tartozik, Démosthenés jogosan és meggyőzően használ ilyen erős kifejezéseket ellenfeleivel szemben. Mivel mindkét szó ritkán fordul elő a klasszikus kori prózai szövegekben, ezért a pontos jelentés meghatározása végett, ami alapfeltétele annak, hogy feltárhassuk az adott szavak érvelésben betöltött szerepét, megvizsgálom a Kr. e. V–III. századi párhuzamos prózai szöveghelyeket, továbbá az epigráfiai, valamint a korábbi drámai forrásokat is.

Restricted access

–1997. Miklosich 1871 = Miklosich Franz: Die slavischen Elemente im Magyarischen . Wien, 1871; Wien–Teschen, 2 1884. MSzFgrE = Lakó György (főszerk.): A magyar szókészlet finnugor elemei. Etimológiai szótár I–III. Budapest, 1967

Restricted access

= Lakó György (szerk.): A magyar szókészlet finnugor elemei 1–3 . Budapest : Akadémiai Kiadó , 1967–1978 . Miklosich 1872

Restricted access

? Nyelvtudományi Közlemények 1962 64 56 70 Lakó, György (ed.). 1967. A magyar szókészlet finnugor elemei

Full access

legôsibb fémnevei. Nyelvtudományi közlemények, 53 . Budapest. 1963: Diskussionsbeitrag zum Vortrag von W. N. Tschernetzow. Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum . Budapest. MSzFE. 1967–1978: Magyar szókészlet

Restricted access

( 2 ): 125 – 151 . Lanstyák , I. ( 2008 ). A magyar szókészlet szétfejlődése 1918 után [The divergent development of the Hungarian vocabulary after 1918] . In: Fedinec , C. (Ed.), Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban [Values and dimensions

Restricted access