Search Results

You are looking at 1 - 10 of 41 items for :

  • "élettel való elégedettség" x
  • All content x
Clear All

. Personality and Individual Differences , 49 ( 6 ), 554 – 564 . Martos , T. , Sallay , V. , Désfalvi , J. , Szabó , T. , & Ittzés , A. ( 2014 ). Az Élettel való Elégedettség Skála

Restricted access

.15344/2455-3867/2017/126 Martos , T. , Sallay , V. , Désfalvi , J. , Szabó , T. , & Ittzés , A. ( 2014 ). Az Élettel való Elégedettség Skála magyar változatának (SWLS-H) pszichometriai jellemzői . Mentálhigiéné és Pszichoszomatika , 15 ( 3 ), 289 – 303

Open access

élettel való elégedettség magyar és izraeli orvostanhallgatók körében.] Mentálhig. Pszichoszom., 2008, 9 (4), 323–347. [Hungarian] Pikó, B., Barabás, K., Boda, K.: Frequency of common psychosomatic symptoms and its

Restricted access

. , Sallay , V. , Désfalvy , J. , Szabó , T. , & Ittzés , A. (2014): Az Élettel való Elégedettség Skála magyar változatának (SWLS-H) pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 15 ( 3 ), 289 – 303

Restricted access

mérése az Élet Értelme Kérdőív magyar változatával. Magyar Pszichológiai Szemle, 67, 125—149. Martos, T., Sallay, V., Désfalvi, J., Szabó, T., & Ittzés, A. (2014). Az Élettel való Elégedettség Skála magyar változatának (SWLS

Restricted access

., Sallay, V., Désfalvi, J., Szabó, T., & Ittzés, A. (2014). Az Élettel való Elégedettség Skála magyar változatának (SWLS-H) pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 15, 289—303. Park, N., Peterson, C., & Ruch

Restricted access

megélésének mérése az Élet Értelme Kérdőív magyar változatával. Magyar Pszichológiai Szemle, 67 , 125—149. Martos, T., Sallay, V., Désfalvi, J., Szabó, T., & Ittzés, A. (2014). Az Élettel való Elégedettség Skála magyar változatának

Restricted access

Célkitűzés: A szubjektív jól-lét vizsgálata igen hasznos mutatója lehet a társadalomra jellemző életminőségnek. Az élettel való elégedettség az átfogó, szubjektív jól-létnek az értékelésére vonatkozik. Vizsgálatunkban arra törekedtünk, hogy ezt az érdekes kérdést Magyarországon a magyar és izraeli orvostanhallgatók körében vizsgáljuk meg. Korábbi felmérések azt mutatták, hogy Izraelben magasabb az élettel való elégedettség, mint Magyarországon. Módszerek: Az Élettel való elégedettség skála (Satisfaction with Life Scale) segítségével mértük, hogy az izraeli és a magyar orvostanhallgatók összességében mennyire elégedettek az életükkel; 300 orvostanhallgató töltötte ki ezt a kérdőívet, 150 magyar (75 nő és 75 férfi) és 150 izraeli (75 nő és 75 férfi). Az izraeli hallgatók átlagéletkora 24,98 (SD = 3,10) év volt, a magyar hallgatók átlagéletkora 20,89 (SD = 2,97). Eredmények: Eredményeink alátámasztják a már korábban végzett vizsgálatok eredményeit. Az izraeli orvostanhallgatóknál magasabb volt az élettel való elégedettség, mint a magyar mintánál. Az izraeli orvostanhallgató nők elégedettebbnek bizonyultak az életükkel, mint az izraeli orvostanhallgató férfiak. A magyar mintában nem találtunk nemi különbségeket az élettel való elégedettség tekintetében.

Restricted access

Bevezetés: A vallásosság hatása a mentális és fizikai egészségre, illetve az élettel való elégedettségre sokat vizsgált területe a pszichológiának. Ugyanakkor ezek a vizsgálatok kevesebb figyelmet fordítanak arra, hogy a vallásosság megélése, az Isten-kapcsolat milyen szerepet játszik hívő emberek élettel való elégedettségében. Célkitűzés: A szerző célkitűzése az volt, hogy megvizsgálja az Istenhez való kötődés és a vallásos megküzdés hatását az élettel való elégedettségre. Módszer: A kérdőívcsomagot 94 (49 nő, 45 férfi), önmagát római katolikusnak valló személy töltötte ki. Átlagéletkoruk 30,8±6,2 év volt. Túlnyomó többségük (96,8%) legalább érettségivel rendelkezett. A kérdőívcsomag a Kötődés Istenhez Leltárt, a Vallásos Megküzdés Skála rövidített változatát, valamint a Diener-féle Élettel Való Elégedettség Skálát tartalmazta. Eredmények: A negatív vallásos megküzdés és az Istenhez való szorongó kötődés a demográfiai változókon felül, negatív irányban befolyásolták az élettel való elégedettség mértékét. Következtetések: Az eredmények rámutatnak arra, hogy a negatív Isten-kép jelentősen befolyásolhatja a hívők élettel való elégedettségét, ami mentális és fizikai egészségükre is kihatással lehet. Orv. Hetil., 2013, 154(46), 1843–1847.

Restricted access

A pozitív pszichológiában az ún. humán erősségek és adaptációt szolgáló karakterjegyek között tartjuk számon a spiritualitást. A serdülőkori spiritualitásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen hatékony védőfaktor és fejlődéstani erőforrás. Jelen tanulmányunkban ezért azt vizsgáltuk, hogy a spirituális jóllét miként függ össze a mentális egészség két mutatójával, a depressziós tünetegyüttessel és az élettel való elégedettséggel. Kérdőíves adatfelvételünk során 656 szegedi középiskolást kérdeztünk meg (életkoruk 14—21 év, átlag = 16,5 év, szórás = 1,5 év, a minta 49,1%-a lány). A függő változóként szereplő depressziós tünetegyüttes és az élettel való elégedettség, valamint a független változóként alkalmazott spirituális jóllét mutatói (vallási és egzisztenciális jóllét) közötti összefüggések elemzéséhez többváltozós lineáris regresszióelemzést (stepwise módszert) alkalmaztunk, a modellbe olyan egyéb potenciális védőfaktorokat is bevonva, mint az optimizmus és a belső/külső kontroll. A kétoldalú kapcsolatokat jellemző korrelációs együtthatók megerősítik az optimizmus és a belső kontroll, valamint az egzisztenciális jóllét összefüggését az alacsonyabb depressziópontszámmal és az élettel való elégedettség nagyobb mértékével. A többváltozós elemzés szerint a depresszió legerősebb prediktora az optimizmus, amit az egzisztenciális jóllét követ; az élettel való elégedettség esetében a sorrend fordított. Emellett a külső kontroll nemcsak depresszióra hajlamosít, hanem rontja az élettel való elégedettséget is. Eredményeink alapján arra következtethetünk, hogy azok a serdülők, akik optimisták, választ találnak az egzisztenciális kérdésekre, és nem a külső kontrollban bízva hozzák döntéseiket, kevésbé hajlamosak depresszióra és életükkel is elégedettebbek.

Restricted access