Search Results

You are looking at 1 - 10 of 55 items for :

  • "észlelés" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A kognitív idegtudomány elmúlt 30 éve

Cognitive neuroscience in Hungary: 30 years

Magyar Pszichológiai Szemle
Author:
István Czigler

sztereóhatást, ami arra utal, hogy a jelenség a nagy kontrasztérzékenységű magnocelluláris rendszer működéséhez kötődik. A kognitív pszichológiában erősödik az az irányzat, mely újra felfedezte az észlelés és mozgás elválaszthatatlan kapcsolatát. E témakörben

Open access

A magyar kognitív pszichológia 30 éve (1990–2020)

30 years of hungarian cognitive psychology (1990–2020)

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Csaba Pléh
and
Mihály Racsmány

megbízhatósági mozzanatainak elemzésével. Minden nem fér el egy összefoglalóban. Az észlelés, az emlékezet és a pszicholingvisztika kiemelésével a 30 éves távlatban legbefolyásosabb kísérletező kognitív iskolákat emeljük ki. ÉSZLELÉS A látás

Restricted access

–75. Pierre Bourdieu: A művészeti észlelés szociológiai elméletének elemei. In: Művészetszociológia. Budapest 1978. 175–200. Konstanty Kalinowski: Der Wiederaufbau der Altstädte in Polen und in den Japan. Österreichische Zeitschrift

Restricted access

A testdiszmorfiás zavar pszichológiai vonatkozásai

Psychological aspects of body dysmorphic disorder

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Beáta Szászi
and
Pál Szabó

rosszul beállított kameraszög miatt jön létre a téves észlelés, amelyből további diszmorfiás gondolatok alakulhatnak ki ( Rice és mtsai, 2021 ). Az előfordulási gyakoriság és az online töltött idő növekedése miatt a BDD egyre nagyobb terhet ró az

Open access

A Rorschach X. tábla felszólító jellegének vizsgálata

An examination of the imperative character of Rorschach table X.

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Anikó Miskei
,
Emőke Bagdy
, and
András Vargha

). A contribution to the „meaning" of Rorschach's inkblots via the semantic differential . Journal of Consulting Psychology , 23 ( 4 ), 368 - 372 . Searls , D. ( 2018 ). Rorschach-A tintafolt teszt és az észlelés rejtélyei . Budapest : HVG

Open access

Marton Magda munkái a kísérleti pszichológiában

Magda Marton: Contributions to experimental psychology

Magyar Pszichológiai Szemle
Author:
István Czigler

Marton Magda munkássága meghatározó a magyar kísérleti pszichológiában. Kutatásai a kísérletes személyiségtipológia témakörében kezdődtek. Elméleti munkásságában központi helyet foglalt el az én kialakulása, ezen belül összehasonlító kutatásai és a vizuális–poszturális testséma szerepének kérdése. Az agyi elektromos működések módszereinek alkalmazásával a kognitív idegtudományon belül úttörő vizsgálatokat végzett az észlelés és a figyelem témakörében. Az olvasás kutatásában a szemmozgásokhoz kötött agyi elektromos működések elemzésével munkássága úttörőnek tekinthető. A tanulmány összefoglalja a 2016-ban 90. életévét betöltő Marton Magda kutatásait.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Anett Fekete
,
Kinga Hadzsiev
,
Judit Bene
,
Antónia Nászai
,
Petra Mátyás
,
Ágnes Till
, and
Béla Melegh

Absztrakt:

Közleményünkben egy 62 éves anya és 41 éves lánya esetét ismertetjük. A mater neurológiai tünetei több évtizede ismertek, lányánál pedig 15 éves kivizsgálás után került sor a betegségdiagnosztizálásra. Intézetünkben a perifériás vérből izolált DNS-mintán indult célzott vizsgálat mitokondriális mutáció irányába. A szekvenciaferogram alapján 90% feletti heteroplazmiát mutató tranzíciót sikerült kimutatni. A klinikai fenotípus kétséget kizáróan egyik esetben sem volt karakterisztikus MERRF-szindrómára; a felnőttkori észlelés mellett a lipomák jelenléte sem típusos. Az évtizeden túli diagnosztikai Odüsszeia itt is arra utal, hogy hazánkban a mitokondriális DNS betegségei még mindig aluldiagnosztizáltak. Orv. Hetil., 2017, 158(12), 468–471.

Restricted access

A szintetikus kannabinoid termék használat élménye: interpretatív fenomenológiai analízisen alapuló kutatás

Investigating the experience of using synthetic cannabinoid products — an interpretative phenomenological analysis

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Szilvia Kassai
,
Judit Nóra Pintér
, and
József Rácz

Elméleti háttér

Az utóbbi években a szintetikus kannabinoid termékek (SZKT), mint új pszichoaktív szerek terjedése a hazai szerhasználók körében új kihívások elé állítják a segítő szakmát és a kutatókat egyaránt. A használók körében végzett vizsgálatok és klinikai tapasztalatok alapján, az SZKT használata együtt jár más szerek esetében nem tapasztalt hatásokkal, újszerű, szokatlan testi és pszichés tünetekkel. Azonban mind hazai, mind nemzetközi téren hiányoznak az olyan kvalitatív kutatások, amelyek az SZKT-használat élményének vizsgálatát, a tapasztalat személyközpontú megismerését célozzák.

Cél

A vizsgálat célja az SZKT-használat élményének feltárása volt egy olyan kvalitatív pszichológiai módszerrel, az interpretatív fenomenológiai analízissel (interpretative phenomenological analysis továbbiakban: IPA), amelynek központjában az egyén tapasztalata és értelmezése áll.

Módszerek

A vizsgálati személyek az IPA kutatási elrendezésének megfelelően kerültek kiválasztásra két drogrehabilitációs intézet kliensei közül. A vizsgálatban hat 20 és 27 év közötti férfi vett részt. Szerhasználatuk (elsődleges SZKT-használat) hossza 2–6 év volt és a vizsgálatot megelőző (legalább) egy hónapban nem használták a szert. A vizsgálat során félig-strukturált interjúkat használtunk, ahol a vizsgálati személyek az SZKT használatából származó élményeiket, tapasztalataikat értelmezték. Az interjúkat az IPA alapján elemeztük; először a megjelenő témákat összegeztük, majd ezek alapján alakítottuk ki az ún. főtémákat.

Eredmények

Az elemzés témái és főtémái képezték az eredményeket. A főtémák az SZKT észlelésére vonatkoznak, amelyet az interjúalanyok „kiszámíthatatlannak” (első főtéma) és „irányítónak” (második főtéma) érzékeltek. Az első főtéma alá a „paranoid észlelés — mindenhol ott van”, „paranoid észlelés — fenyegető veszély”, „kiszámíthatatlan hatások — pozitívból negatívba változó élmények” című témákat soroltuk. A második főtéma alá soroltuk a „kiszámíthatatlan élmények, amelyek az SZKT, mint irányító észleléséhez vezetnek”, „SZKT társas leválasztó hatása” és a „függőségből származó élmények” című témákat.

Következtetések

Az SZKT-használat élménye más szerek használatához képest igen különbözőnek mondható. A kiszámíthatatlanság, a gyorsan negatívba forduló élmények és a szer „irányítása” miatt a használók kevéssé tudják a tapasztalataikat értelmezni, vagy más szerekkel összehasonlítani, ami nehézséget jelent a kezelés során. Ez az élményszerveződés egyfajta magyarázat lehet az SZKT használóknál megfigyelhető súlyos pszichopatológiai tünetekre is.

Restricted access

A távlatok és a térérzékelés összefüggése Budapest Dunai városképében

Role of the perspectives in spatial perception in Budapest’s Danube cityscape

Építés - Építészettudomány
Author:
Julianna Szabó

Zone of Budapest . Periodica Polytechnica Architecture 45 ( (2015 ) 67 – 74 . Sekuler , Robert – Blake , Randolph : Észlelés . Osiris Kiadó , Budapest 2004

Restricted access

Absztrakt

Az ágencia – mint a hatékony cselekvésre való képesség (Hamilton, 2007) – a szociális észlelés és az identitáskutatások egyik fontos dimenziója. A narratív pszichológiai elemzésben fontos kérdés, hogy a szereplő – akár egy személy, akár egy csoport – úgy jelenik meg, mint aki aktívan alakítja az életét, képes célokért cselekedni és hatással van a környezetére, vagy úgy, mint passzív, kényszer hatására cselekvő elszenvedője az eseményeknek. Az ágencia szövegbeli megjelenésének azonosítását két dimenzió mentén végeztük: az aktivitás-passzivitás, illetve az intenció-kényszer mentén, melyeket az ágencia két fő komponensének tekintünk. Jelen kutatásban a történelmi események elbeszéléseit mint szociális reprezentációkat vizsgáltuk a magyaroknak és más nemzeteknek tulajdonított ágencia összehasonlításában. Az eredményeket a nemzeti identitás tekintetében értelmeztük.

Restricted access