Search Results

You are looking at 1 - 10 of 15 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Arrian’s preface to the Anabasis is ‘an honourable exception’ in the ancient historiography, since in the first few lines of his history of Alexander, the Nicomedian historian openly gives his sources and reveals his methods of his source-criticism for the reader. Nevertheless, the opening of the Anabasis is noteworthy not only because it is an honourable exception, but it provides for modern readers some important information about the nature of ancient historiography. It points out how historiographical traditions might have influenced the historian’s approach while he was selecting his sources.

Restricted access

In 335 BC the young Macedonian King, Alexander III with his Greek allies besieged Thebes and razed it to the ground. The Nicomedian Arrian provides a detailed account on the event that shocked the Greek world, but he, unlike the other historians (Diodorus, Plutarch), tries to exonerate Alexander from the responsibility for the devastation of the city. On the one hand, the present paper makes an attempt to display the sophisticated methods of Arrian with which he manipulates his readers by stealth, on the other hand seeks the answer to the question why it may have been important to the Nicomedian historiographer to gloss over Alexander’s deeds in Thebes.

Restricted access

Kritobulos of Imbros is known to us as the author of one of the most important sources of the Halosis. However, his historical work covering the period from 1451 to 1467 can be regarded not only as an important source of information, but due to its author’s literary talent, as a momentous work of late Byzantine historiography. It has been long acknowledged that Kritobulos was influenced to a great extent by classical authors, in particular Thucydides. Nevertheless, relatively little research has been carried out concerning the manner in which these classical notions reappear in the Historiai. Revealing some new parallels, the present paper explores the commonplace themes present in the proem and the letter of dedication, as well as the most significant features of Kritobulos’ literary imitatio.

Restricted access

Kr. e. 335-ben az ifjú makedón uralkodó, III. Alexandros görög szövetségeseivel megostromolta, majd porig rombolta Thébai városát. A nikomédiai Arrianos részletesen beszámol a görög világot meg_

Restricted access

Az imbrosi Kritobulos a Halósis egyik legbecsesebb forrásának szerzőjeként ismert. Az 1451-től 1467-ig eltelt időszakot felölelő kortörténete azonban nem csupán történeti adatok tárháza, de a késői bizánci történetírás kiemelkedő alkotása is. Régtől fogva ismert tény, hogy Kritobulosra nagy hatást gyakoroltak a klasszikus szerzők, kiváltképp az athéni Th ukydidés. Ennek ellenére viszonylag kevés tanulmány foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy ezek a klasszikus minták miként jelennek meg művében. A tanulmányban megkísérlem — új párhuzamokat is felfedve - bemutatni a prooimionban és az ajánlólevélben felbukkanó történetírói toposzokat és Kritobulos irodalmi utánzásának főbb sajátosságait.

Restricted access

This paper focuses on the historical data that can be gathered from the sources about Alexander's campaign against nomadic tribes living around the Amu-darya and the Sir-darya. The identity of the Dahae and the Massagetae for Arrian is pointed out; the names “Dahae” and “Massagetae” are interpreted; the symbiosis between Sogdians and Dahae is touched upon, as well as the nomads called “royal Sakas” living beyond the Sir-darya; the geographical location of Nautaka in Bactria is determined; and the reliability of the reports of Alexander's campaign in Central Asia is illustrated with the examples of Sogdian proper names preserved by Arrian and Strabo.

Restricted access

living north of this great river. The starting point of our analysis is the fragment of Arrian’s Anab. 1. 4. 6–8, which approximately runs as follows: “In Alexander’s camp 1 envoys of the other free peoples came to him

Restricted access

Egy vegyes tartalmú kódex, a 10. század közepéről származó ún. Mynas-kódex (Párizs, BnF, suppl. gr. 607) kivonatgyűjteményt őrzött meg különféle városok ostromáról több görög történetíró művéből. A tanulmányom e kivonatoknak és VII. Konstantin császár (945–959) Excerpta Constantiniana néven ismert „történeti enciklopédiájának” kapcsolatát vizsgálja. A Bizáncot kutató tudósok egybehangzó véleménye tagadja a két vállalkozás közti kapcsolatot, éspedig a kivonatokba került szövegek hagyományozódásának feltételezett modellje alapján. A kapcsolatot tagadó vélemény mögött meghúzódó előfeltevéseket e tanulmány cáfolja. A szorosabb kapcsolatot pedig a két vállalkozás módszertani elemzésével igyekszik megmutatni egy Prokopios- és egy Arrianos-részlet alapján. A két vállalkozás közti hasonlóságok nagyobb súllyal támasztják alá a szoros kapcsolat meglétét, mint a korábbi hipotézisek annak cáfolatát. A kapcsolatot alátámasztó sajátos módszertani jellemzők közé tartozik a teljes történeti szövegek sorrendjének megőrzése a kivonatolás során, a szövegtömörítés és az átfogalmazás tudatos kerülése, továbbá olyan összefüggő tartalmú szövegegységek kihagyása a kivonatokból, melyek a császári szempontrendszert tükröző 53 elemű témakörcsoport egyikéhez sorolhatók.

Restricted access

, Alexander's territorial conquests and his rise to power. Among the most significant episodes on this theme, we can consider a story provided by Arrian. Alexander knew that in the Pieria the statue of Orpheus continuously produced sweat, and the

Restricted access

Berlin, Hrsg., Schriften und Quellen der alten Welt, Bd. 21, S. 1-4). Arrian: Flavius Arrianus, Anabasis. In: Roos, A. G. (Hrsg.) (1907/1928): Flavii Arriani quae ex-stant omnia. Leipzig (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et

Restricted access