Search Results

You are looking at 1 - 10 of 12 items for :

  • "Callimachus" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

An analysis of a Poliziano’s translation of Callimachus’fifth hymn with a critical edition of the text.

Restricted access

The author's intention is to prove that the poetic structure of Callimachus' Hymn to Apollo is in fact a realisation of Apolline aesthetics. While perfecting divine art and poetry, however, the poet does not become conceited, unlike mythical figures such as Arachne, Marsyas or Thamyris. It is this trait that compels Apollo to push his own envy off the cliffs of Olympus, and declare his benevolence towards the Apolline poet.

Restricted access

Kallimachos: Ektheósis Arsinoés

Rekonstrukciós kísérlet

Antik Tanulmányok
Author: Zsolt Adorjáni

nem vett részt. 1 Vö. E. Lelli: Arsinoe II in Callimaco e nelle testimonianze letterarie alessandrine (Teocrito, Posidippo, Sotade e altro). ARF 4 (2002) 5 és B. Acosta-Hughes: Aesthetics and Recall: Callimachus frs. 226-9 Pf. Reconsidered. CQ 53

Open access

A következő elemzést az a megfigyelés indokolja, hogy Kallimachos Zeus-himnuszának epilógusa (h. 1. 91 sk.) utal az archaikus költő-filozófus Xenophanés egyik töredékére (fr. 34. 1 sk.). Hogy ez eleddig senkinek sem tűnt fel, annak tudható be, hogy Xenophanés töredékét több szerző idézi különféle változatban, Kallimachos pedig nem arra a szövegre utal, amelyik ma elfogadottnak tekinthető, hanem arra, melyet Plutarchos (de aud. poet. 2. 17 E) őrzött meg nekünk. Ez az észrevétel vezet tovább az allúzió szerepének vizsgálatához, amelyben a vendégszöveg a himnikus formakinccsel ötvöződik.

Restricted access

In this paper I scrutinize the origin of the concept of dreams influenced by mens’ daylightexperience. To this end I showcase some texts from Hellenistic literature until English Renaissance which to my mind can be brought into connection with each other in terms of realism of dream-vision. By looking on the common traits one can arrive at the conclusion that the dream-realism is a concept which first became popular in the Hellenism and it was from there that it took its long way through ages.

Restricted access

Az alábbi tanulmányban arra teszek kísérletet, hogy olyan irodalmi és filozófiai szövegeket hozzak összefüggésbe, melyek a jó uralkodó és az istenség kapcsolatáról szólnak. Igyekszem kimutatni, hogy ezen művekben az időbeli és műfaji különbségeken túl feltűnő a tartalmi-motivikus anyag hasonlósága. Az egyik ilyen a jóindulatú tekintet motívuma, mely akár termékenységet is hozhat az országra és népére, a másik a metempsychósis tana, mely a király jövetele és az égi birodalomba való visszatérése mögött felsejlik. Úgy vélem, hogy a hasonlóság pusztán véletlen vagy topikus egybeesés alapján nem magyarázható, így inkább valamely folyamatos hagyományt kell feltételezni. Ennek gyökerét a pythagoreus politikai elméletben látom, mely bizonyos, már Homérosból ismert elképzelésekkel keveredett. Kitekintésképpen a kérdéskör latin irodalmi utóéletét is vázolom.

Restricted access

Kallimachos Artemis-himnusza

Megjegyzések a művészi egység és a datálás kérdéséhez*

Antik Tanulmányok
Author: Adorjáni Zsolt

Summary

Callimachus’ Hymn to Artemis received – due to Wilamowitz’ rebukes – some harsh criticism regarding its poetic unity, and the debate about this issue has not yet abated. In this study I would like to enter the discussion with a few new remarks. Firstly, I investigate the place of the hymn in the book of hymns and its relation to the other pieces. Then I try to determine the nature of cohesion by mapping its elements into some frame of unity. I will hereby develop a critical stance towards former influential views, above all the „developmental psychologic” interpretation. Finally, I will broaden the horizon by looking at the poem's historical context and tackling the untoward question of dating.

Open access

A poiétés-grammatikos Philétas életéről rendkívül hézagosak az ismeretek. A tulajdonképpen egyetlen, kései szerzőktől származó, látszólag érdektelen információ szerint a költő állhatatos, éjt nappallá tévő munkája következtében rendkívül sovány volt s ez vezetett halálához is. Az anekdota a források egy csoportjában (Ailianos, Athénaios) bizarr motívummal bővül, amely szerint a leptoteros Philétas lábán ólomsúlyokat hordott, hogy a szél fel ne kapja. A jelző bizonyára nem függetleníthető a hellenisztikus irodalomkritika lepton fogalmától s a történet metapoetikus olvasatának lehetőségét veti fel. A dolgozat kiindulópontja egy szintén Ailianos nál olvasható zoológiai paradoxon, amely a szél ellen védekező, könnyű és muzikális, szorgosan gyűjtögető méhekkel kapcsolatban hasonló ellensúly motívumot hoz. Az ebből adódó implicit méh — költő megfeleltetés (amely tradicionális, szakrális konnotációjú metaforája a görög irodalomnak s meghatározó a hellenisztikus poétika képrendszerében is) több szempontból is illenék a Philétas- hagyományba. A periergos alkotót élénk természettudományos érdeklődés jellemzi, töredékei között több mézzel, méhhel kapcsolatos maradt fenn, s a melissa a legújabb rekonstrukció alapján fontos szerepet játszhatott a Démétér ben is. Ugyanezen típusú metapoetikus természeti képen alapulnak emellett a Philétas művészetével kapcsolatos kortárs megnyilvánulások (l. a VII. idyll sáska-béka synkrisis ét, az Aitia előszavában szereplő kalász- tölgy metaforát) s a kósi alkotó hagyományosan önrefl exív kijelentésként értelmezett égerfa -verse is. Mindezek alapján az anekdota költőreprezentációja a könnyűség s az ellensúly motívuma révén poetológiai vonatkozásokkal bír.

Restricted access

antiken normativen Grammatik . Amsterdam 1976, 90–92; Schironi (n. 2). On the Alexandrian devaluation of the Cyclic poems, see Blumenthal , H. J.: Callimachus, Epigram 28, Numenius Fr. 20, and the Meaning of κυκλικός . CQ 28.1 (1978) 125–127; Fantuzzi

Restricted access