Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A luxori templom, egyben pedig a thébai térség egyik fő ünnepe az Opet-ünnep volt, melyet az áradás évszakában tartottak. Az ünnep és a luxori templom jelentőségét mi sem mutatja jobban, minthogy számos fáraó vett részt személyesen az ünnepen, bővítette építményeivel a templomot vagy koronáztatta meg itt magát. Ebben a cikkben arra keresek választ, mit tudhatunk meg a templom dekorációs programjából, a templomot díszítő feliratokból arról, mi adta meg Luxor jelentőségét. Luxorban és az Opet-ünnep során a Nílus éves áradását, az ország ezzel járó megújulását ünnepelték, segítették elő a fáraó és a papok különféle rituálékkal, szertartásokkal.

Restricted access

A sokat emlegetett „levantei kalmárszellem” egyik manifeszt ókori példája Palmyra. A Kr. e. I. században Róma befolyása alá került városállam két évszázad alatt a Közel-Kelet egyik leggazdagabb települése lett, amiről impozáns romjai ma is beszédesen tanúskodnak. Palmyrát Michael Rostovtzeff nyomán máig „karavánvárosként” emlegeti a kutatás. Ez a terminus technicus lényegében helytálló is, de csak abban az értelemben, hogy Palmyra volt a karavánok szervezője és védelmezője, nem pedig kiinduló- és/vagy célpontja. A város gazdasági felemelkedésének az volt a titka, hogy a Seleukida időszaktól kezdve aktívan kivette részét a keleti kereskedelemből, ami ez esetben elsősorban a kínai selyemmel, arábiai illatszerekkel, indiai fűszerekkel, drágakövekkel és gyöngyökkel való kereskedést jelenti. A palmyrai kereskedelmet azonban nem szabad úgy látnunk, mint amelynek egyedüli célja és feladata a keleti árucikkeknek a Mediterráneum felé közvetítése volt. A palmyrai entrepreneurök jelen voltak a Perzsa-öböl, a Parthus Királyság, az arábiai fejedelemségek, a Vörös-tenger menti római kikötők, és a nyugat-indiai királyságok kereskedelmi központjaiban, és alapvetően közvetítő kereskedelmet folytattak a fent nevezett államok között, melyek közül csak az egyik — számunkra nyilván a legérdekesebb — volt a Mediterráneumba vezető kereskedelmi útvonal. A közvetítő kereskedelem hasznával viszont kétségkívül városuk javát szolgálták, amely a III. század közepén — kihasználva a Római Biro dalomban támadt válságidőszakot — váratlanul politikai hatalomra tört. Palmyra gazdasági és katonai ereje azonban nem bizonyult elegendőnek a gyengélkedő Birodalommal szemben. A város Kr. u. 272-es katonai és politikai veresége után nem tudott többé lábra állni, s az anyaállam bukásával Palmyra kereskedői is elveszítették addigi befolyásukat.

Restricted access

A görög jogon alapuló hellenisztikus Egyiptom szerződési gyakorlatában a halasztott adásvételi szerződések egy sajátos konstrukciójaként emlegetik az ún. fi ktív kölcsönszerződéseket. Amíg a római jog jól ismertún. konszenzuálszerződéseiről, ekként az adásvételről (emptio venditio), ahol a halasztott adásvételi konstrukciók is peresíthetőek, addig a görög jog mindvégig megmaradt a készvételnél, és ehhez képest csak pótlólagos megoldásokat alkalmazott. Ezen megoldások egyikét jelentették az ún. fi ktív kölcsönszerződések (συγγραϕὴ δανείου), amelyeknél – miként Fritz Pringsheim hangsúlyozza – amennyiben az eladó meghitelezte a vevőnek a vételárat, és az adásvételt kölcsönnek „álcázta”, a vétel alapján nem, de a kölcsön alapján perelhet. Több dokumentum is fennmaradt, amely ezt a gyakorlatot tanúsítja, ugyanakkor a legújabb papirológiai kutatások eredményeként ezen okiratok közül némelyek felülvizsgálatra szorulnak a tekintetben, hogy milyen szerződést is tartalmaznak.

Open access

On the centenary of Gyula Hajnóczi’s birth, we commemorate the architect, the archaeologist, the teacher, the writer, the scientist, as well as the man and our colleague in the framework of a conference. This time, in memory of the teacher of architecture history and our colleague at the department, his teachers are introduced from the time of the start of his career, from life and regime changing times. Hajnóczi’s specialization, i.e. choosing the history of ancient architecture, took a definite direction from the very beginning of his practice. In addition to his certification in architecture, he soon obtained his diploma in archaeology, then achieved scientific titles and professional results. As an instructor, he conveyed the introductory knowledge of the architect profession, architectural drawing, and the history of the profession to the students on the basis of well-developed principles, performed in various ways. He followed the stages of architectural survey, technical drawing and graphic elaboration. His lectures on ancient architecture – Prehistoric Asia, Egypt, Hellas, Rome – were always performed according to an elaborated system, in a logical structure and always in an enjoyable form. His maxim was that architecture was the science of continuous building.

Hajnóczi Gyula születésének századik évfordulójára konferencia keretében emlékezünk az építészre, a régészre, a tanárra, a szakíróra, a tudósra, illetve az emberre, a kollégára. Ezúttal az építészettörténet tanárára, a tanszéki munkatársra emlékezve felvázoljuk az ő tanárainak sorát pályakezdésének idejéből, a sors és rendszerfordító időkből. Szaktudománya, az ókori építészettörténet választása határozott irányt vett már működése elején. Építészmérnöki oklevele mellé hamar megszerezte a régészdiplomát, a tudományos címeket és a szakírói eredményeket. Oktatóként az építész szakma elejét, az építészeti rajztudást és a szakmatörténetet kidolgozott elvek alapján és változatosan közvetítette a hallgatók felé, az építé szeti felmérés, a szerkesztés és a rajzi kidolgozás lépcsői szerint. Az ókori építészetről szóló – Elő Ázsia, Egyiptom, Hellasz, Róma – előadásai mindig egy kidolgozott rendszer szerint, logikus szerkezetben és mindig élvezhető formában hangzottak el. Alapelve volt, hogy az építészet a tovább építés tudománya.

Open access

Feltehetően traumás eredetű sérülések egy ókori egyiptomi múmiafejen

Injures of most probably traumatic origin on an ancient Egyptian mummy’s head

Orvosi Hetilap
Authors: Enikő Szvák, Hedvig Győry, Antal Sklánitz, Lénárd Szabó, Wilfried Rosendahl, Stephanie Zesch, Krisztina Scheffer, Ildikó Szikossy, Ágnes Simek, György Pálfi, and Ildikó Pap

Összefoglaló. Bevezetés: Egy traumás eredetű sérüléseket mutató, ókori egyiptomi koponya vizsgálatát ismertetjük a Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményéből. A jelen cikkben egy mumifikált fej elemzését emeltük ki, ennek átfogó vizsgálatát és részletes eredményeit közöljük. Célkitűzés: Célunk egy multidiszciplináris vizsgálatsorozat megvalósítása volt, amelyen keresztül képet kapunk az egykor Egyiptom területén élt emberek egészségi állapotáról. Módszer: A kutatás során a múmiákon szerves és szervetlen kémiai analíziseket, komputertomográfiai és röntgenvizsgálatot, szénizotópos kormeghatározást végeztünk, és felhasználtunk biológiai antropológiai módszereket is. Eredmények: A koponya igazoltan az ókori Egyiptomból származik, és mivel sebei gyógyulásnak indultak, véleményünk szerint az egyén túlélte a fejét ért behatást. Ez meglepő eredménynek minősül, hiszen ilyen jellegű életveszélyes traumás sérüléseket csak akkor lehet nagy valószínűséggel túlélni, ha megfelelő orvosi ellátás áll rendelkezésre. Következtetés: Úgy gondoljuk, ebben az esetben is ez történt, bizonyítva, hogy az egyiptomi orvosi ismeretek valóban igen fejlettek és az orvoslás magas színvonalú volt. Orv Hetil. 2020; 161(51): 2162–2170.

Summary. Introduction: We are presenting the analysis of an ancient Egyptian mummified head from the collection of the Hungarian Natural History Museum, which shows special traumatic injuries. The examination of this artefact nicely demonstrates the procedures we usually apply in our research on the Egyptian mummies of the Museum. Objective: Our aim was to implement a series of multidisciplinary studies to get a picture of the health condition of these people once living in the territory of Egypt. Method: When researching the mummies, we performed organic and non-organic chemical analyses, computed tomography, X-ray examinations, radiocarbon isotope dating as well as biological anthropological methods. Results: In this article, we report on the comprehensive examination of the skull and the detailed results we got. The skull is proven to originate from ancient Egypt. Conclusion: As the wounds began to heal, we can conclude that the individual survived the impact on his head. This is quite surprising as such life-threatening traumatic injuries can only be survived if adequate medical care is available. We believe this was the case also here, i. e., ancient Egyptian medicine was highly developed and of really high standards. Orv Hetil. 2020; 161(51): 2162–2170.

Restricted access
Restricted access