Search Results

You are looking at 1 - 10 of 381 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

. Szép J., Murinkó G., Szepesházi R. Modelling bridge substructures, (in Hungarian) Geotechnika 2009 conference , Ráckeve, Hungary, 27–29 October 2009, p. 22. Szep J. FEM — modeling of abutment, 10th Slovak Geotechnical

Restricted access

method (FVM) [ 34 ] and the Finite Element Method (FEM) [ 35 ]. In this work, we will choose this last method as a method of solving problems of irregular structures in elevation. The concept of this method is used for numerical analysis wherein the model

Open access

Abstract

This paper presents a novel solution for shape optimization of compressed rubber parts. The procedure is based on the finite element method (FEM). A special purpose FEM code written in FORTRAN has been developed for the analysis of nearly incompressible axi-symmetric rubber parts. Numerical stability of the code and sensitivity analysis of the FEM input parameters are investigated. The aim of the parameter optimization is to reduce the time consuming FEM computations for the optimization process. The objective of the optimization is to find the optimal shape of the investigated rubber parts with a specified load-displacement curve. A regression model is used to determine the connection between the input and output data calculated by the FEM.

Restricted access

Publishers. [5]. Mankovits , T. ( 2010 ). Compression Tests on Rubber Buffer Using p-versional FEM . Proceedings of the International Conference on Modelling and Simulation , Prague .

Restricted access

Central leader and vase form tree models were built using Finite Element Modelling (FEM). Their main characteristics were chosen to be the same. To get comparable results to real values, acceleration versus time curves of the two types of real trees were processed using FFT method to determine their natural frequencies. The natural frequencies measured on real trees and calculated for the models have shown good similarity. The models were virtually exposed to the effect of horizontal forced vibration in the frequency range of 0–20 Hz. Acceleration-frequency curves were calculated and drawn to find the best frequency values for the highest accelerations and also to see their differences in the limb. For the same purpose, the direction of shaking was also changed. It was found that for the central leader limb shape multidirectional shaking would bring uniform detachment, while for the vase form trees, even the unidirectional shakers are appropriate. Real trees were also shaken and their acceleration-frequency curves were compared with the values of the FEMs. The resultant good similarity proves the ability of the models. The acceleration values achieved in the vase form models were much higher than for the central leader type. The acceleration-frequency curve of the shaker unit can be used to find the best frequency for shaking.

Restricted access
Pollack Periodica
Authors: Róbert Beleznai, Szabolcs Szávai, László Sárközi, and Péter Rózsahegyi

Analytical software has been developed based on the Costello-theory [1,4], which is able to calculate strains, axial force and twisting moment in the seven-wire strand under tensile load. The FEM analysis of this structure also has been carried out, and the results are compared with the experimental data. The results prove good agreement, so sensitivity analyses of some geometrical and material parameters have been performed.

Restricted access

Ligeti’s claim that his etudes are neither tonal nor atonal can be demonstrated with the functions of the fifths in the etude No. 8 “Fém.” The fifths are integrated into the musical relationships partly in a traditional and partly in a modern manner. Customarily, the interval of a fifth is added to single tones in order to establish tonal spaces and implying fundamentals. A peculiarly modern aspect is the use of fifths as parts of the overtone series.

Restricted access

Ebben az összefoglaló cikkben bemutatjuk, hogy a ma már széleskörűen alkal-mazott nanoméretű fém-oxidok milyen hatással lehetnek a talajban élő mikroorga-nizmusokra. A nanoméretű fém-oxidok felhasználásuk során közvetlenül és közve-tetten is bekerülhetnek a talajba.

A leginkább alkalmazott és ezért környezeti kockázat szempontjából is leggyak-rabban vizsgált fém-oxidok a nZnO, a nTiO2, a nSiO2, az nAl2O3 és a nCuO. A nanoanyagokat alkalmazhatják a mezőgazdaságban is, elsősorban növényvédelmi célból. A félvezető fém-oxidokat a peszticidek lebontására is használhatják a fotokatailitikus tulajdonságuk miatt.

A talajbaktériumokra kifejtett hatásokat számos közlemény vizsgálja. Jelentősé-gük nagy, mivel alapját képezik a táplálékhálózatnak és az elsődleges szereplői a globális biogeokémiai körforgalmaknak. A táplálékláncban betöltött helyzetük mi-att szerepük lehet a fém-oxidok felhalmozódásában is, tehát mindenképp jól alkal-mazhatóak tesztszervezettként toxikológiai vagy ökotoxikológiai vizsgálatokban. A kísérletek nagyon különböző eredményeket hozhatnak függően a tesztfajtól, a használt módszertől, illetve az anyag kémiai összetételétől, mivel a nanoanyagok vizsgálatára még nem születtek egységes tesztszabványok.

A vizsgált fém-oxidok általában a baktériumok közösségének összetételére és diverzitására gyakorolnak hatást. A nZnO bakteriosztatikus hatást fejt ki vizsgált baktérium fajokra, a legtöbb kísérletben erősebb hatása volt, mint nagyszemcsés megfelelőjének ugyanabban a koncentráció tartományban.

A nTiO2 hatását egyes irodalmi adatok szerint az UV fény jelenléte befolyásolta, ennek hiányában csökken az anyag toxicitása. Ezen felül a nTiO2 hatása a talaj pH-jától és szerves anyag tartalmától is függ. A titán-dioxid is bakteriosztatikus hatást fejt ki a baktérium közösségekre. A két anyag közül azonos koncentrációban alkal-mazva a nZnO toxikusabb. A nCuO ugyanakkor mind a nZnO-nál, mind a nTiO2-nál toxikusabbnak bizonyult a kísérletek alapján.

A talajban élő mikroszkopikus gombafajoknál nem egyértelmű a nanoszemcsés anyagok hatása, a tesztfajok különböző érzékenysége és a módszertani eltérések miatt az eredmények különbözőek. A nZnO-ra a legérzékenyebb faj a Penicillium expansum, 61–91%-os növekedés gátlással. Az arbuszkuláris mikorrhiza fajoknál a nagyobb dózisban (3,2 mg·kg−1) adott nFeO szignifikáns kolonizáció csökkenést okoz.

Az eddigi kutatási eredmények alapján megállapítható, hogy a talaj mikroorga-nizmusait nagyrészt negatívan befolyásolják a nanoméretű fém-oxidok és egyértel-műen toxikusak is lehetnek a különböző baktérium- és gombafajokra. Mindenképp érdemes azonban vizsgálni a talaj mikro-, mezo- és makrofaunájára gyakorolt hatá-sokat is, hogy ezeken keresztül teljes képet kapjunk a nanoméretű fém-oxidoknak a talaj közösségekre kifejtett toxicitásáról.

A nanoanyagok talajba jutó mennyisége előreláthatólag növekszik majd a jövő-ben, tekintettel arra, hogy ezek előállítása és felhasználása egy dinamikusan fejlődő ágazat. Mivel a nanoanyagok nem kizárólag a szennyvizekből és hulladékból kerül-hetnek a környezetbe, hanem közvetlen mezőgazdasági felhasználás révén is, fontos tudnunk, hogy milyen káros hatásokkal kell számolnunk, végső soron ezek a folya-matok közvetett módon az ember jólétét, a környezet és az élelmiszerlánc biztonsá-gát is befolyásolhatják.

Restricted access

The paper deals with the numerical analysis of a vector hysteresis measurement system, which is now under construction. The measurement set up consists of an induction motor whose rotor has been removed, and its windings have been replaced to a special two phases one, which can generate a homogeneous magnetic field inside the motor. A round shaped specimen can be inserted into the arrangement. The two orthogonal components of the magnetic field intensity and of the magnetic flux density vectors can be measured by H -coils and B -coils, respectively. The Finite Element Method (FEM) with the T, Φ-Φ potential formulation has been applied in the simulations. The vector hysteresis property of the specimen has been approximated by the isotropic vector Preisach model, finally the nonlinear problem has been solved by the convergent fixed point technique. The aim of the present work is to focus on the design aspects of this kind of measurement system.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Tímea Daróczi, Renáta Bor, Anna Fábián, Ella Szabó, Klaudia Farkas, Anita Bálint, László Czakó, Mariann Rutka, Mónika Szűcs, Ágnes Milassin, Tamás Molnár, and Zoltán Szepes

Absztrakt

Bevezetés: A malignus epeúti szűkületek palliatív endoszkópos kezelésekor öntáguló fém- és műanyag stentek alkalmazhatók. Az irányelvek a fémstenteket magas költségük miatt négy hónapot meghaladó várható túlélés esetén javasolják. Célkitűzés: A szerzők célul tűzték ki a malignus epeúti szűkületek esetén alkalmazott kétféle stent eredményességének és költséghatékonyságának összehasonlítását. Módszer: A retrospektív vizsgálatba 37 fém- és 37 műanyag stentet kapott beteget vontak be. Meghatározták a stentek átjárhatósági idejét, szövődményrátáját és az ellátás kumulatív költségét. Eredmények: A fémstentek komplikációs rátája a műanyag stentekhez képest alacsonyabbnak (37,84 és 56,76%), míg átlagos átjárhatósági idejük hosszabbnak (19,11 és 8,29 hét; p = 0,0041) bizonyult. A stenteléssel összefüggő hospitalizációk (1,18 és 2,32; p = 0,05) és intervenciók száma szignifikánsan magasabb volt a műanyag stentes csoportban (17 és 27; p = 0,033). Esetükben a kettős stentimplantáció az átjárhatósági időt 7,68-ról 10,75 hétre emelte. Összköltség tekintetében nem találtak szignifikáns eltérést (p = 0,848). Következtetések: Költséghatékonyság és a betegek megterhelése alapján két hónapos várható túlélés esetén fémstent-implantáció javasolható, míg rövid várható túléléskor többszörös műanyagstent-implantációra kell törekedni. Orv. Hetil., 2016, 157(7), 268–274.

Restricted access