Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • "Kőrös-Maros National Park" x
Clear All
Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica
Authors: F. Kozár, F. Samu, É. Szita, Z. Konczné Benedicty, B. Kiss, E. Botos, K. Fetykó, D. Neidert and A. Horváth

környezete pajzstetű (Homoptera: Coccoidea) faunájának ismeretéhez. (Some data to the knowledge of the scale insect fauna /Homoptera: Coccoidea/ of Körös-Maros National Park). Crisicum. 1, 144–150. Konczné Benedicty Z

Restricted access

J. K apocsi – E. D omán – I. B író – B. F orgách – T. T óth : Florisztikai adatok a Körös–Maros Nemzeti Park működési területéről (Some floristical data from the operation area of the Körös–Maros National Park

Open access

restoration proposal for the mounds in the Kígyósi-puszta reference area of the Körös-Maros National Park. Research report] . – Manuscript, Körös-Maros National Park Directorate, Research Library , Szarvas , 1222 , 170 p. (in Hungarian

Open access