Search Results

You are looking at 1 - 7 of 7 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A charis Pindaros költészetének s egyszersmind ars poeticá jának egyik központi fogalma. Jelen vizsgálat célja nem a személyes istennő vagy az elvont erő jelentésének meghatározása, sokkal inkább hatáskörének felderítése. A 14. és a 7. olympiai óda olyan metaforákkal jeleníti meg a Charist, melyek a virágzás (ΘΑΛ-), a szerelem (ΕΡΑ-) és a látás (ΙΔ-) képzetkörét idézik fel. E motívumok végigkísérik a Charisok pindarosi ábrázolását. Dolgozatom az állandó képi szemlélet változó formáit követi végig, kitér a Charisszal rokon Múzsa jellemzésére és bemutatja a tekintet motívumának központi jelentőségét.

Restricted access

Minden Pindaros-óda szembesít az egység mibenlétével, mely a Pindaros-kutatás talán legfontosabb kérdése. Ám minden költemény más és más módon egységes, s ez igaz a hatodik olympiai ódára is, melyet a költő egyik legnagyszerűbb versének szokás tartani. Jelen tanulmányban megmutatom, hogy az O. 6 egységét a költő (Pindaros) és a jós (Hagésias, a győztes és Iamos, a mondabeli ős) metaforikus párhuzama biztosítja, melynek alapja két, a költőre és a jósra egyaránt jellemző mozzanat: az isteni ihlet és kimondás-kifejezés pillanata. Ezek jelennek meg a jós (Iamos) elhivatásának leírásában (58–70), majd a költő saját tevékenységére reflektáló megnyilatkozásában (82–91), mely a vers legvitatottabb soraiban fogalmazódik meg. E magból sugárzanak szét a költő és a jós tevékenységének metaforái a győzelmi óda egészében.

Restricted access

] Karasszon, D.: Commemoration of medical historian György Elekes. [Az orvostörténész Elekes György emlékezete.] Zempléni Múzsa, 2005, 5 (1), 39–42. [Hungarian] Batári, Gy.: Commemorating the journal “Medical history

Restricted access

, of Schubert's “Unfinished” Symphony, his one-act Singspiel Die Verschworenen , and Dohnányi's orchestration of the piano cycle Moments musicaux . The latter was staged as a ballet production entitled A múzsa csókja (The Kiss of the Muse) and based

Open access

’68 az oktatásban, pedagógiában

1968 in the Education, Pedagogy

Educatio
Author: László Trencsényi

vázlata. In: Uő. (2014) Vitairatok kultúráról , közművelődésről. Sárospatak, Zempléni Múzsa Alapítvány. pp. 19–63. 88 Trencsényi L. (2001–2002) A kis generáció. Magyar

Open access

. KOVÁCSNÉ N AGY E. ( 2004 b). Társadalmi együttélés — interkulturális nevelés . Zempléni Múzsa , 4 ( 2 ), 29 – 38 . KOVÁCSNÉ N AGY

Restricted access