Search Results

You are looking at 1 - 10 of 644 items for :

  • "adolescence" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

that might be engaged by the users ( Király, Nagygyörgy, Koronczai, Griffiths, & Demetrovics, 2015 ). Adolescence Adolescents have consistently been studied in relation to IA risk because they present with high prevalence and

Open access

Annak ellenére, hogy az élet értelmessége kiemelt fejlődés-lélektani cél, a szakirodalom elenyészően keveset foglalkozik az élet értelmességét meghatározó tényezőkkel serdülőkorban. Jelen tanulmányunkban egyéni szintű, szociokognitív és család szintű, kapcsolati tényezők szerepét vizsgáltuk az élet értelmességének a megélésében 15–19 éves (47,8%-a fiúk) erdélyi középiskolásoknál (N=1944). Míg az énhatékonyság, az önszabályozott viselkedés, a szülői társas támogatottsággal való elégedettség és az anyai elfogadó bánásmód pozitív, az apai ellenőrző bánásmód negatív összefüggést mutatott az élet megélt értelmességével, a vizsgált mintában. Ugyanakkor a társas összehasonlítás csak a fiúk, az apai elfogadó bánásmód pedig csak a lányok esetében függött össze az élet értelmességével. A talált eredmények felhívják a figyelmet azokra a szociokulturális hatásokra, amelyek a nemiszerep-szocializáció által érvényesülnek az élet értelmességének a megélésében serdülőkorban, egyben támpontokat adva a preventív és fejlesztő célú beavatkozások számára.

Restricted access

is particularly relevant. Adolescence is a sensitive life period in terms of nutrition [ 7 ]. This is because during adolescence a child’s lifestyle usually changes in drastic ways due to increased autonomy from the parents and the impact of

Open access

J. R. Taylor M. N. Potenza 2003 Developmental neurocircuitry of motivation in adolescence: A critical period of addiction vulnerability

Open access

1983 Genetic influences on the development of spatial skills during early adolescence Cognition 13 167 185 . D. H

Restricted access

A környezet és a saját énkép által támasztott egyre növekedő elvárások, a személyiségbeli és motivációs rendszer sajátosságai, valamint az előzetes tapasztalatok alapján rögzült válaszadási módok egyaránt befolyásolják az agresszív viselkedés sajátosságait és az alkalmazott megküzdési stílust a serdülők körében. Jelen tanulmányban célunk a serdülők agresszív megnyilvánulásainak jobb megértése, valamint a megküzdés sajátosságainak feltérképezése volt. Vizsgálatunk az agresszió kifejezésének nemek és életkor szerinti különbözőségeit, valamint az agresszió és a megküzdés kapcsolatát elemzi. Eszközeink a magyarországi populációra adaptált Spielberger-féle Harag és Düh Kifejezési Mód Skála, valamint a megküzdési stílust vizsgáló Lazarus és Folkman-féle Konfliktusmegoldó Kérdőív, Rózsa és mtsai adaptációja után. A vizsgált minta 148 serdülőt tartalmaz a 9–12. évfolyamos korcsoportból, átlagéletkoruk 17 év volt. Eredményeink szerint a fiúk és a lányok agressziója hasonló mértékűnek bizonyult, ugyanakkor a két nem megküzdési stílusa különbözött. A lányok inkább alkalmaznak érzelmi megküzdést és a visszahúzódást, mint a fiúk. Ugyanakkor az általunk vizsgált mintában az érzelmi indíttatású cselekvések és a visszahúzódás következetes alkalmazása figyelhető meg a megküzdés folyamatában. Az agresszió mind a problémacentrikus, mind az érzelemcentrikus megküzdés formáiban jelen van, azonban az utóbbi esetén az agresszió kifejezési formáinak jelenléte nyilvánvalóbb.

Restricted access

(diabetes), hormonal disorders (insulin sensitivity and others), cardiovascular diseases and others ( Chang, 2015; Cruiz, 2017; Powell, 2020 ). This lack of movement affects the entire population, including children and adolescents. Adolescence is a time of

Open access

large body of research on PIU has focused on adolescents and early adulthood, whereas few studies have investigated interpersonal and individual variables potentially accounting for PIU onset in early adolescence (e.g., Lim & Nam, 2018 ). Early

Open access

.039) group. The rest of HI 7 group was higher than that of the C 7 ( p  = 0.028) group. Table IV. Mean ± SD of the offensive aggressive behavior of rats during adolescence

Restricted access

A média hatása a szociális viselkedésre és a társas kapcsolatok alakulására serdülőkorban

The Impact of Electronic Media on Social Behaviour and Social Relationships in Adolescence

Educatio
Author:
Anikó Zsolnai

Pedagógiai Tudományos Bizottság. pp. 55–77. 56 Zsolnai, A. – Kasik, L. (2014) Functioning of Social Skills from Middle Childhood to Early Adolescence in Hungary. International

Open access