Search Results

You are looking at 1 - 10 of 51 items for :

  • "autonomia" x
  • All content x
Clear All

Linking the tradition of antiquity (fatum, fortuna, casus) with Christian doctrine (deus, providentia), Petrarch tries to interpret fortune as an important and unpredictable force originating partly from God, partly from the talents and actiones (virtues, sins) of man, crucially influencing the lives of individuals and peoples. Fortune being essentially changing, unpredictable, it would be erroneous to found one's life on it, but it must be taken into account: one should reduce its possibilities, and learn to handle its favours and blows. One can best limit its effects by avoiding mortal sin, developing activity-related virtues (fortitudo, iustitita), and handling consciously its interference with one's life: not overestimating its favours, and developing our virtues in connection with moderation and constancy (prudentia, temperantia, patientia). If one can, to some extent, handle fortune, one can become more independent, can significantly influence one's own destiny: instead of forfeiting happiness in the afterlife, one can live a life in harmony with that.

Restricted access

), 87 – 105 . DOI: 10.1080/10413200903421267 Kovács K. , Gyömbér N. & Fodorné Földi ( 2019 ). Észlelt autonómia támogatás kérdőívek hazai adaptációja

Open access
Restricted access

A nárcisztikus működésmód és a jóllét kapcsolata régóta viták tárgyát képezi. Az önbeszámolós kérdőíveken alapuló kutatások a grandiózus nárcisztikus vonások és a jóllét számos mutatója között rendre közepesen erős pozitív kapcsolatot mutatnak, míg a sérülékeny nárcizmus inkább negatív affektivitással, alacsony önértékeléssel és alacsonyabb jólléttel jár együtt. Azonban, ha a nárcizmust mint a pozitív önértékelés elérésére irányuló önszabályozási működésmódot értelmezzük, akkor a pusztán önbeszámolós mérések számos torzítást tartalmazhatnak. A jelen tanulmányban ezért az öndeterminációs elmélet keretrendszerét és az eddig összegyűlt kutatási eredményeket felhasználva áttekintjük, hogy a nárcisztikus működésmód mennyire járhat együtt az alapvető emberi szükségletek – a kompetencia, az autonómia és a kapcsolódás – kielégítettségével. Áttekintésünk alapján a nárcisztikus működésmód leginkább a kapcsolódás szükségletére fejthet ki negatív hatást, míg a kompetencia és az autonómia esetében részben pozitív, részben negatív következményekkel számolhatunk. Végül számba vesszük a további lehetséges kutatási irányokat, amelyek segíthetnek a fennmaradó kettősség tisztázásában.

Open access

A radiojód-terápia a pajzsmirigy-hiperfunkció kezelésének világszerte széleskörűen alkalmazott, nélkülözhetetlen módszere. Célkitűzés: A szerző a Markusovszky Kórház Nukleáris Medicina Osztályán 2005 novembere és 2007 februárja között funkcionális autonómia miatt végzett radiojód-kezelések eredményességét vizsgálja. Módszer: 33 beteg (29 nő, 4 férfi, átlagos életkor: 61,9 ± 9,8 év) adatait dolgozta fel a szerző. Közülük 23 beteget multifocalis autonomia, 10 beteget unifocalis autonomia miatt kezeltek. A radiojód-kezelést individuális dozimetriával, a Marinelli-képlet alkalmazásával végezték. A betegek minimális nyomon követési ideje 6 hónap, átlagos nyomon követési ideje 11 hónap volt. Eredmények: A radiojód-kezelés a betegek 88%-ában (29/33 beteg) szüntette meg a pajzsmirigy-autonómia által okozott túlműködést. A betegek 79%-ában (26/33) euthyreosis, 9%-ában (3/33) hypothyreosis alakult ki, 12%-ában (4/33) pedig perzisztált a hyperthyreosis. A vizsgált betegek körében a megelőző thyreostaticus előkezelésnek nem volt kimutatható negatív hatása a radiojód-kezelés eredményességére. Az eljárás során alkalmazott aktivitás a betegek 64%-ában (21/33) meghaladta az 550 MBq-t, azaz az ambuláns formában elvégezhető kezelés felső határát jelentő aktivitásértéket. Következtetések: Az eredmények megfelelnek a nemzetközi szakmai elvárásoknak, amelyek szerint funkcionális autonómia radiojód-kezelését követően 85–100%-os siker érhető el, és 10–20%-os hypothyreosis-arány elfogadható.

Restricted access

A tanórán és iskolán kívüli tanulási elfoglaltságok motivációjának kvalitatív vizsgálata kiemelkedő kognitív képességű tanulóknál

Qualitative Analysis of the Motivation of Extracurricular and Outside School Learning Activities in Students with High Cognitive Abilities

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Fodor Szilvia, Páskuné Kiss Judit, Máth János, and Fehér Ágota

autonómia élménye: Pl. Nincs hibáztatás, a tévedés segít, hogy új dolgokat fedezzünk fel. Szabadon magadat adhatod. Nincs szorongás. Perspektívák: Pl. Egy témát számos oldalról körbejárunk. Társas támogatás, inspiráció: Figyelemben részesülés: Pl

Open access

tanügyi és munkajogi szabályozás terén. https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://ame.hu/attachments/361_Kozak_ea.doc/ [Letöltve: 2017. 05. 02.] 3 Péteri G. (2015) Helyi autonómia

Restricted access

Zoroasztriánus büntetőjog III

Az autonómia nehézségei a modern korban

Társadalomkutatás
Author: János Jany

A zoroasztriánus büntetőjogot bemutató cikksorozat utolsó része a vallási és jogi autonómia problémáival foglalkozik. Az iszlám hódítását követően a zoroasztriánizmus helyzete gyökeresen megváltozott. Mivel a tömeges áttérés következtében létszámában jelentősen megfogyatkozott kisebbséggé olvadt, a büntetőjog is veszített súlyából. A korábbi, részletesen kidolgozott büntetőjogi fogalmakat és dogmatikát egy egyszerűbb, de a hagyományokhoz hű szemlélet váltotta fel az évszázadok során. A vallási és jogi hagyományok a rivāyat nak nevezett műfaj segítségével maradtak fenn egészen a huszadik századig. Az állami büntetőjog eltűnése mellett feltűnő a papság jogi kompetenciájának beszűkülése, valamint a panchāyet- rendszer mint ítélkező fórum megszületése Indiában. Bár e testületek mind a mai napig működnek, büntetőjogi döntéseket már nem hoznak. A jelenkorban a büntetőjog kikerült a belső vitákból, helyét egyre inkább a megmaradás kérdései foglalták el.

Restricted access

A legtöbb felnőtt ember életének jelentős részét képezi a munkavégzés, így az, hogy mi motiválja őket ebben, nagy szerepet játszik a mindennapjaikban. Kutatásunkban 1662 magyar munkavállaló munkahelyi motivációs mintázatait vizsgáltuk az öndetermináció elméletének tükrében. A Többdimenziós Munkamotiváció Skála (Gagné és mtsai, 2015) alskáláinak klaszterelemzése során öt munkahelyi motivációs profil különült el, melyek a következők: (1) „belsőleg motiváltak”, (2) „kiegyensúlyozottak”, (3) „rendkívül motiváltak”, (4) „alulmotiváltak” és (5) „külsőleg motiváltak”. A további elemzések arra utalnak, hogy a klaszterek által reprezentált munkavállalói csoportok jelentősen különböznek a munkahelyen megélt három pszichológiai alapszükséglet, az autonómia-, kompetencia- és kapcsolódásélmény megtapasztalásának gyakoriságában. Ezen felül eltérően ítélik meg elégedettségüket az életükkel és a munkájukkal, eltérő mértékű stresszt tapasztalnak munkahelyükön, továbbá munkahelyváltási szándékuk is jelentősen különbözik. A munkavégzésre irányuló motiváció tehát kihatással van az emberek jóllétére, és ezáltal mindennapi életükre is.

Restricted access

Gregory, G. E.: Tényeken alapuló pszichiátria. Lélekben Otthon, BudapestArgelander, H.: Az első pszichoterápiás interjú. SpringerMed, BudapestPéleyBernadetteés RévészGyörgy (szerk.): Autonómia és identitás . Pro Pannonia, PécsKállaiJános, BendeIstván, KarádiKázmérés RacsmányMihály(szerk.): Bevezetésaneuropszichológiába .Medicina,BudapestVincent, J.-D.: Voyage extraordinaire au centre du cerveau . Jacob, PárizsCoquidé, M.és Tirards, S. (szerk.): Neuroplasticité . Vuibert, PárizsDehaene, S. : Les neurones de la lecture .Jacob, PárizsRizolatti, G. és Sinigaglia, C.: Les neurones miroirs . Jacob, PárizsBánrétiZoltán: A mellérendelés és az ellipszis a magyarban. Tinta Könyvkiadó, BudapestPéntekJános(szerk.): A nyelvész Brassai élő öröksége . Erdélyi Múzeum Egyesület, KolozsvárHickmann, M. és Robert, S. (szerk.): Space in languages. Linguistic systems and cognitive categories. John Benjamins, AmsterdamAurnague, M., Hickmann, M. és Vieux, L. (szerk.): The categorization of spatial entitiesin language and cognition. John Benjamins, 2007, AmsterdamWeissJános: Kant után szabadon. Áron Kiadó, BudapestLudassyMária(szerk.): A felvilágosodás álmai és árnyai. _

Restricted access