Search Results

You are looking at 1 - 10 of 28 items for :

  • "bíróság" x
  • All content x
Clear All

szervezetek: a bíróság szervezetszociológiája. Szociológiai Szemle 14. évf. 1, 66–87. Jávor István (2004b): A hatalom logikája V. Társadalomkutatás 22. évf. 2–3, 171–202. Jávor István – Jancsics Dávid

Restricted access

A cikkben egy bírósági peres eljárás folyamatát elemzem. Korábbi tanulmányaimban kidolgoztam a bíróság mint felelőtlen szervezet fogalmát és elméletét, amelyen azt értem, hogy ha a bíróság mások érdekeit sérti, azok nem tudnak visszahatni (aktív hatalom hiánya), sem védekezni (passzív hatalom hiánya). A bíró kockázat nélkül viselkedik, tevékenysége felett nincs kontroll, immunis a jelzésekre. Egybemosódik, vajon az egyik fél azért kritizálja a per menetét, mert ebből előnyt akar húzni, vagy azért, mert a bíróság visszaél a hatalmával. E két helyzet megkülönböztethetetlen. Az is megkülönböztethetetlen, hogy a bíróság azért tesz vagy nem tesz valamit, mert nem érti a per szakkérdéseit, vagy nyomást érzékel a per gyorsítására, esetleg elfogult vagy korrupt. A tanulmány a szervezeti hatalom oldaláról bemutatja a bíróságok hatalmi eszközeit, lehetőségeit, a hatalommal való visszaélés széles spektrumát, az ítéletekben megtalálható súlyos ellentmondásokat, a felelőtlen szervezetek működési logikájának kaotikusságát. A bemutatott szerződésszegési per 6,5 sorról kellett hogy döntsön. Ez nem sikerült, pedig 12 bíróság 10 éven keresztül 35 tárgyalási napon foglalkozott az üggyel. Zárásként azért megállapította az Ítélőtábla: mindenki kiválóan dolgozott, és nem húzódott el a per, a tényeket pedig alaposan feltárták. Mint kiderült, a szerződés szövege alapján lehetett dönteni. Akkor mit csinált a felelőtlen szervezet? 10 éven keresztül feltárta a per szempontjából érdektelen tényeket. Nem mindegy? A vesztes fizet. A jogerős ítélet mindent legalizált. Kinek az érdekében? Itt jön be a korrupció két típusa: a kínkeserves és a statáriális.

Restricted access

This paper scrutinizes various levels and aspects of Hungarian criminal law from the perspective of particularly vulnerable victims, with regard to recent EU legislation. After a short introduction, Section 2 presents and compares several notions. The following sections present protective measures and instruments of substantive and procedural criminal law as well as the key regulations of the adjoining administrative field. At the end, the questions if Hungarian legislation has fully implemented the relevant EU Directive, and what further steps should be taken are addressed.

Full access

The Hungarian legal society has been waiting for almost a decade for the legislator not to modify the Code of Civil Procedure in force but to find some time to adopt a new Code of Civil Procedure that meets the changed societal and economic expectations for a modern justice system. Their wish has been satisfied by the Hungarian Parliament, however, the new procedural code and its detailed rules will be heavily debated. This paper sets two aims: briefly presents the legal remedy system of the Hungarian Code of Civil Procedure in force, including the conceptual problems that have arisen during its application by the courts in the past 60 years, secondly, outlines the legal remedy system of the Bill on the new Hungarian Code of Civil Procedure and examines whether the conceptual problems presented could be successfully addressed by the new procedural code.

Full access

Lamm Vanda: A Nemzetközi Bíróság kötelező joghatósági rendszere [The Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice]. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 2005. 331 p

Full access

Absztrakt

A tanulmány elsődleges célja az informed consent fogalmának rövid bemutatása a hazai jogi és gyakorlati környezet alapján az adatvédelmi biztos, a Legfelsőbb Bíróság és az Alkotmánybíróság döntései alapján. A szerző a hazai jogszabályi alapok bemutatásával indít, majd rátér az “informed consent”, mint angolszász jogintézmény dogmatikai hátterének bevezetésébe.

Restricted access

Európai Bíróság környezetjogi ítélkezési gyakorlata . Szent István Társulat, Budapest. Az Európai Bíróság környezetjogi ítélkezési gyakorlata 2008

Restricted access

.] Jogelméleti Szemle, http://jesz.ajk.elte.hu/szegho42.html [Hungarian] Collection of Existing Legislation. [Legfelsőbb Bíróság: CompLex, Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye] Pf.III.25.898/2001/5. net.jogtar.hu [Hungarian

Restricted access

A tanulmány harmadik része az életkor és a szigorúság kapcsolatát vizsgálja részletesebben abból a szempontból, hogy vajon a fiatalkorúak kaphatnak-e súlyosabb büntetést, kimutatható-e nagyobb szigorúság velük szemben, mint az idősebb korosztályok esetében. Az adatok vizsgálata alapján azt találtuk, hogy a fiatalabb kor önmagában nem valószínűsít erőteljesebb szigorúságot, a részletesebb elemzés is azt mutatja, hogy a bíróság a cselekmény súlyát és az elkövető veszélyességét mérlegeli az ítélethozatalkor, így az erőszakos visszaesők akkor is súlyosabb ítéletet kaphatnak, ha fiatalkorúak.

Restricted access

] 15 Case Law/Esetjog: 2229 Civil Principal Decision of the Supreme Court of 2010. [A Legfelsőbb Bíróság 2229/2010. számú polgári elvi határozata (EBH2010. 2229.)] http://www.kuria-birosag

Restricted access