Search Results

You are looking at 1 - 10 of 159 items for :

  • "behavioral medicine" x
Clear All

62 1096 1107 Piko, B. F., Kopp, M. S.: Behavioral medicine in Hungary: Past, present and future. Behav. Med., 2002, 28 , 72

Open access

intervention on myocardial perfusion–a randomized controlled trial . International Journal of Behavioral Medicine , 16 ( 3 ), 219 – 226 . Bishop , G.D. , Kaur , D. , Tan , V.L. , Chua

Open access

Bevezetés: Az életminőség vizsgálata a krónikus betegségek kezelésében egyre nagyobb jelentőséggel bír. Cél: A szerzők célul tűzték ki, hogy az országosan reprezentatív Hungarostudy Egészség Panel vizsgálat rendelkezésre álló adatbázisának statisztikai feldolgozásával következtetéseket vonjanak le a hazai helyzetre vonatkozóan. Módszerek: A tesztbattériában szereplő három validált kérdőív szolgált mérőeszköznek: a WHO Jól-lét Kérdőív rövidített változata, a Rövidített Beck Depresszió Skála és a Betegségteher Index. Eredmények: A szerzők megállapították, hogy a nemzetközi adatokkal összhangban a hazai cukorbetegek életminőség-mutatói szignifikánsan rosszabbak a nem diabeteses populációhoz viszonyítva. Következtetések: Ugyancsak nemzetközi adatok bizonyítják, hogy az életminőség romlása a cukorbetegek együttműködésének, életkilátásainak romlását vonja maga után. Ezért is van nagy jelentősége a diabetesgondozás terén az életminőséget javító magatartás-orvoslási módszereknek, amelyek ma még nem tekinthetők általánosan elfogadottnak a pszichoedukáció során. Nemzetközi példákra hivatkozással a szerzők javaslatot tesznek validált betegségspecifikus kérdőívekkel végzett átfogó felmérésre hazai cukorbetegek körében és a Transzteoretikus Modell alkalmazására az edukáció hatékonyabbá tétele érdekében. Orv. Hetil., 2013, 154, 531–537.

Open access

Bevezetés: A magatartás-epidemiológiai kutatások széles körben használt mérőeszköze az önminősített egészségmutató, amely az egészségi állapot és életminőség informatív globális indikátora. Célkitűzés: A szerzők a serdülők szubjektív egészségi állapotát vizsgálták az egyéni pszichológiai védőfaktorok, valamint rizikótényezők tükrében. Módszer: A vizsgálatra 2010 őszén került sor Szegeden. Az adatfelvétel önkitöltéses kérdőív segítségével történt. A mintába 656 középiskolás tanuló került. Az elemzésnél alkalmazott logisztikus regressziónál független változóként szerepeltek az egyéni pszichológiai mutatók, függőként pedig az egészség önértékelése. Eredmények: Azok a fiatalok, akik kedvezőbbnek értékelték egészségüket, az életelégedettség és optimizmus skálán magasabb pontszámot értek el, az alacsony önminősítés a depresszió és agresszió magasabb értékeivel függött össze. Nemi különbséget a protektív és rizikófaktorok körében is találtak. A belső kontroll védőhatása és a depresszió, érzelmi agresszió, külső kontroll rizikóhatása kimutatható volt a lányoknál a pszichikai egészségre nézve. Következtetés: Az önminősített egészségmutató lehetővé teszi a pszichikai jóllétre való következtetést, alkalmazásával utat nyithat a prevenció irányába a magatartás-orvoslás területén. Orv. Hetil., 2012, 153, 1875–1882.

Restricted access

Rodrigue, J.R., Pearman, T.P., Moreb, J. (1999): Morbidity and mortality following bone marrow transplantation: Predictive utility of pre-BMT affective functioning, compliance, and social support stability. International Journal of Behavioral Medicine , 6

Restricted access

Medical Women Association 44 183 184 Wedding, D. (ed.) (2001): Behaviour & Medicine. 3rd ed., Hargreve

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Helga Judit Feith, Dóra Melicher, Gábor Máthé, Edina Gradvohl, Rita Füzi, Sarolta Darvay, Zsófia Hajdú, Emília Nagyné Horváth, Zsuzsanna Soósné Kiss, Ilona Bihariné Krekó, Katalin Földvári-Nagy Lászlóné Lenti, Edit Molnár, Tünde Szalainé Tóth, Veronika Urbán, Adrienn Kassay and András Falus

References 1 Pikó, B., Kopp, M.: Foreword – From the biopsychosocial model to behavioral medicine. [Előszó – A biopszichoszociális szemlélettől a

Open access
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Zita Kőhegyi, Anett Freyler and Ferenc Köteles

.J., Jesuino, J.C., Cruz, T., & Fazendeiro, J. (2010). Modern health worries and subjective health complaint in a senior population: a pilot study. International Journal of Behavioral Medicine , 17 (Suppl 1), S312—S313. Filipkowski

Restricted access

Psychological Bulletin 130 920 958 Gentry, W.D.(eds) (1984): Handbook of Behavioral Medicine. Guilford, New York

Restricted access

of Behavioral Medicine. Society of Behavioural Medicine, Baltimore, MD, 1988. 14 Skinner TC, Hoey H, McGee HM, et al. A short form of the Diabetes Quality of Life for Youth

Open access