Search Results

You are looking at 1 - 10 of 12 items for :

  • "bevándorlás" x
  • All content x
Clear All

Absztrakt:

A bevándorlás új hulláma a problémák sokaságát hozza magával mindkét oldal számára. A történelemben nem ismeretlen a magyarok számára a bevándorlás, de az utolsó nagyobb bevándorló népesség a cigányság, amelynek máig beilleszkedési problémái vannak. A tanulmányok az oktatás kérdéseit vizsgálják. Kitekintenek a jelenlegi nem magyar tanulókra, az iskoláskorú migránsok problémáira, a tanulók és tanáraik attitűdjeire. Végül a német és francia tapasztalatokat mutatják be.

Open access

A szkizofrénia klasszikus idegfejlődési elmélete a genetikai sérülékenységre, a korai környezeti hatásokra (például szülészeti komplikációk) és a pszichoszociális stressz ezekkel mutatott kölcsönhatására helyezi a hangsúlyt. Az elmúlt időszakban – az idegtudományok és a genetika fejlődése mellett – a pszichoszociális tényezők szerepe egyre hangsúlyosabbá vált, olyannyira, hogy egyes szerzők az idegfejlődési elméletet kiegészítették a szociális fejlődés modelljével. A közleményben a szerző a szkizofrénia, a gyermek- és serdülőkori pszichotrauma és a bevándorlás kapcsolatát tekinti át. Az újabb epidemiológiai kulcsadatok mellett felvázolja a pszichotikus tüneteket magyarázó kötődéselméleti és neurokognitív modelleket, valamint az idegfejlődési elmélet módosított változatát.

Restricted access

Egy korábbi kutatás megmutatta, hogy a magas minőségű formális intézményi háttérhez alacsony szintű társadalmi bizalom társul az Egyesült Királyságban. Jelen cikk célja ennek a paradoxonnak a feloldása, melyet a királyság heterogén társadalmi jellegében keresünk. Az elemzés az etnikai, vallási és jövedelmi alapú különbségekre összpontosít, amiket a közösségen kívüli hálózatnak, a közösségen belüli bizalomnak, a bizalom körének és a külső, formális kikényszeríthetőség szükségességének mátrixában vizsgál. Három tényező – koncentrált, nagyon diverz területek, korlátozott közösségen kívüli kapcsolattal rendelkező, szoros közösségek egymás mellett élése és a kisebbségi csoportok nélkülözésnek való nagy mértékű kitettsége – adja a puzzle megoldását. Mindezek tovagyűrűző, bizalomromboló hatását tovább erősíti az alacsony jövedelmű népességcsoport igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésének korlátozottsága, aminek eredményeként olyan környezet jön érte, ahol a külső kikényszeríthetőség sem informális, sem formális intézményeken keresztül nem érhető el.

Restricted access

A Keszthely-kultúra fogalma az elmúlt 130 év alatt sokat változott. Az 568 és 630–650 közé keltezhető korai szakasz létét többen kétségbe vonták. A korai szakasz 11 lelőhelyét áttekintve a dolgozat azt igyekszik igazolni, hogy a korai avar korban relatív önállósággal bíró, Keszthely környéki keresztény népességet a tovább élő késő antik elemeken kívül döntően a kelet alpi, dalmáciai, balkáni és germán területekről bevándoroltak alkották. Megjelölésükre a Keszthely-kultúra korai szakasza a megfelelő elnevezés. A késői szakasz a korai szerves folytatása.

The concept of the Keszthely culture has changed significantly over the past 130 years. The legitimacy of the early phase dated between 568 and 630–650 has been challenged by some scholars. By reviewing eleven sites of the culture’s early phase, this study seeks to demonstrate that in addition to surviving late antique elements, the Christian population that lived in the Keszthely area and enjoyed a relative measure of independence was predominantly made up eastern Alpine, Dalmatian, Balkanic and Germanic immigrants. The label “early phase of the Keszthely culture” seems an adequate term for their description. The culture’s late phase is an organic continuation of the early one.

Open access

Jelen tanulmány feltárja azokat a tényezőket, amelyek az urbanizáció fejlődése és a városi struktúraváltás mögött húzódnak meg és Magyarország fővárosában tapasztalhatóak. (Egyebek között ilyen vonások az építkezések, az építkezések koncentrációja, a városi forgalom mennyisége, a városba történő bevándorlás, illetve az onnan való kivándorlás.) A szerzők különös figyelmet szenteltek annak, ahogy a környezetvédelem fenntartása és javítása Budapesten belül hozzájárul a városi lakosság kultúrájához. Ezzel összefüggésben bemutatják, hogy a helyi önkormányzatok környezetvédelmi programjai milyen szerepet játszhatnak az állampolgárok környezeti tudatosságának alakításában.

Restricted access

. 6 Kováts A. (szerk.) (2013) Bevándorlás és integráció. Budapest. http://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/uploads/files/archive/Bevandorlas_e%CC%81s_integracio_minden.pdf [Letöltve: 2017. 09. 17

Open access

Absztrakt:

A cikk az európai társadalmakra váró 21. századi kihívásokkal foglalkozik, melyekre az európai fiataloknak kell megtalálniuk a választ. Európa demográfiai és gazdasági súlya a világban folyamatosan csökken. A bevándorlás várhatóan teljesen megváltoztatja a földrész kulturális jellegét. A Kelet–Nyugat különbség azonban nem csökken. A magyar fiatalok előnyben részesítik a teljesítmény értékét, szemben európai kortársaikkal, akik inkább az altruizmus iránt elkötelezettek. Az európai egységesülés kulcskérdése a közös nyelv és az európai identitás, mely nem tagadja, hanem kiegészíti a nemzeti identitást. Az európai identitás kialakításának feltétele az egységes európai politikai szocializáció.

Open access

Wetzel T. (2011): A bevándorlás kérdése Magyarországon . Publikon Kiadó, Budapest. Wetzel T. A bevándorlás kérdése Magyarországon

Restricted access

Hodosi, A. (2013): A bevándorlás társadalmi bizalomra kifejtett hatása az Egyesült Királyságban. Társadalomkutatás , Vol. 31. No. 1, 25–39. Hodosi A A bevándorlás társadalmi bizalomra

Restricted access

. Hárs , Á. ( 2016 ): Elvándorlás, bevándorlás és a magyar munkaerőpiac: Jelenségek, hatások, lehetőségek (Emigration, immigration and Hungarian labour market: Phenomena, impacts, possibilities) . In: Kolosi , T. – Tóth , I. Gy. (eds

Restricted access