Search Results

You are looking at 1 - 10 of 16 items for :

  • "bevándorlók" x
Clear All

E tanulmány az egyiptomiak és görögök közti kulturális kölcsönhatások kulcstényezőit és a társadalmi és kulturális változások dinamikáját vizsgálja a hellénisztikus Egyiptomban. A szerző érvelése szerint, a korábbi nézetekkel ellentétben, az etnicitásnak nem volt elsődleges szerepe a társadalom rétegződésében, és így különösen mély és széles körű kulturális kölcsönhatások jöhettek létre.

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Lan Anh Nguyen Luu, Márta Fülöp, Robin Goodwin, Kerstin Göbel, Luisa Martín Rojo, Hector Grad and Mihály Berkics

Kínai anyák egy csoportjának beszámolóján keresztül vizsgáltuk kutatásunkban négy európai országban – Magyarországon, Németországban, Spanyolországban és Nagy-Britanniában – élő kínaiak integrációját, szociális támogatottságát, különös tekintettel a magyarországi csoportra. Kérdőíves, 218 kínai anya részvételével végzett vizsgálatunkban a többi csoporthoz képest a magyarországi csoport tagjai kisebb helyi nyelvi kompetenciáról, a helybeliekkel való kapcsolatkeresési hajlandóság alacsonyabb mértékéről, ugyanakkor a transznacionalitás, a Kínával való kapcsolattartás nagyobb intenzitásáról adtak számot. Az itteni kínaiakkal való kapcsolattartási hajlandóságuk viszont nem nagyobb a többi csoportban kapott értékekhez képest, sőt, még alacsonyabb is a nagy-britanniai csoporthoz viszonyítva. A gyerekeik barátai között viszont nagyobb arányban vannak kínai gyerekek, mint más csoportokban. A család mellett az iskola bizonyul a legfontosabb támogatási forrásnak mind a négy országban, mind az érzelmi, mind a praktikus, mind pedig az információs támogatottság terén. Az eredmények valamennyi csoportban több vonatkozásban is az iskola, a tanulás komoly szerepét támasztják alá. Vizsgálati személyeink a kínaiak általános társadalmi integrációjánál sikeresebbnek ítélik az iskolai integrációt, ugyanakkor a többi csoporthoz képest a magyarországi minta kevésbé elégedett ez utóbbi terület sikerességével. Az iskolával, tanulással való elégedettségre és az elégedettség bejósló tényezőinek feltárására is kitértünk.

Restricted access

. 3, 425–435. Tóth Pál Péter (1996b): Milyen legyen a magyar migrációs-politikai stratégia? Menekülők és bevándorlók. Magyar Nemzet. 1996. december 10., 6. Tóth Pál Péter (1996c): A

Restricted access

Absztrakt:

A bevándorlók gyerekeinek oktatását segítő franciaországi megoldások kapcsán szólunk a származási országok nyelvét és kultúráját előtérbe állító foglalkozásokról, a kiemelt oktatási körzetekről és a francia nyelv elsajátítását segítő iskolai csoportokról. Írunk a fejlesztőmunkát segítő szolgáltatásokról is, így a továbbképzésekről, egy szakfolyóiratról és a kiemelt körzetekben folyó munkát dokumentáló egyesület honlapjáról, valamint azon oktatásirányítási egységekről, amelyek a bevándorlók oktatásával kapcsolatos tevékenységek összehangolásán túl forrásközpontként is működnek. Végül arra is kitérünk, hogy a tanulmányban bemutatott megoldásokról szóló elemzések milyen problémákat említenek.

Open access

. 5 Örkény A. & Székelyi M. (2010) Az idegen Magyarország. Bevándorlók társadalmi integrációja. (E-könyv.) Budapest, MTA TKKI. 6 Póczik Sz. (2003, 2012) Cigány

Open access

. Göncz , Borbála et al. ‘ Felmérés a bevándorlók civil integrációjáról ’ [Survey on the civil integration of immigrants] ( 2011 ) 2 Pro Publico Bono Online – Állam- és Közigazgatás-tudományi Szemle 1 – 21 . <https

Restricted access

A tanulmány első része bemutatja, leírja, elemzi és értelmezi az indiánokkal összefüggő főbb fogalmakat. A fogalmak tisztázása igen fontos, mert éppen ezekben a kérdésekben mutatható ki egyértelműen a hiányos ismeretekre épülő félreértések és többé-kevésbé szándékosan félrevezető általánosítások sokasága. Ezután ismertetjük az észak-amerikai indiánok történetének etnopszichológiai szempontból fontosabb elemeit, kiemelve az Amerika felfedezése előtti évezredekre vonatkozó adatokat, majd áttérünk a bennszülött népek és az Európából egyre nagyobb számban érkező tömegek közötti kapcsolatokra. Az európai bevándorlók által provokált konfliktusok, később háborúk, népirtás, korlátozások és diszkrimináció, valamint az Európából behurcolt fertőző betegségek következtében az első amerikaiak nagy része elpusztult. Csak az utóbbi évtizedekben kezdett kibontakozni az amerikai indián restauráció. A tanulmány második részében bemutatjuk e különleges történelmi sorsú népek pszichológiai sajátosságait. Az etnopszichológiai kutatások igen fontos kérdése az adatgyűjtés módszertani jellemzői, az adatok validitása és megbízhatósága. Az érvek és ellenérvek mérlegelése alapján megkíséreljük az indiánok magatartásának, pszichés jellemzőinek felvázolását, a főbb indián értékek, attitűdök, magatartási sajátosságok bemutatását, mint például együttműködés, a csoport szelleme, a versengés hiánya, szerénység, visszafogott magatartás, perceptuális sajátosságokat, mint kiváló megfigyelőkészség stb.

Restricted access

Az utóbbi évtizedben növekszik azoknak a kutatásoknak a száma, amelyek a versengés és kimenetei, a győzelem és a vesztés, kulturális meghatározottságát vizsgálják (például FÜLÖP, 201ő; WATKINS, 2006), azonban nem tudunk olyan kutatásról, amely bevándorlók konceptualizációját tárta volna fel.

Jelen kutatás célja a kínai, magyar és Magyarországon élő kínai diákok versengéssel, győzelemmel és vesztéssel kapcsolatos szubjektív jelentésének feltárása, továbbá az akkulturáció nézetrendszerre gyakorolt hatásának vizsgálata volt.

A vizsgálatban 166 (52 kínai, 60 magyar és 54 Magyarországon élő kínai) 13–15 éves diák vett részt. Annak érdekében, hogy a kulturális kitettség hatása megbízhatóan vizsgálhatóvá váljon, a migráns mintát a Magyarországon tartózkodás ideje alapján két részre osztottunk. A szubjektív jelentések feltáráshoz az Asszociatív Csoport Analízis (AGA, SZALAY és BRENT, 1967) technikát alkalmaztuk, melynek keretében a diákok a versengés, győzelem és vesztés hívószavakra asszociáltak (1 perc/hívószó). A jelentéskomponensek és egymáshoz viszonyított százalékos arányuk az asszociációk súlyozása és kategorizálása révén rajzolódott ki.

Az eredmények az akkulturációs folyamatok szubjektív jelentésre gyakorolt hatására hívják fel a figyelmet. A migráns minta jelentésstruktúrája több komponenssel kapcsolatban hasonlóságot mutatott a magyar mintáéval. Az egyes komponensek különböző mértékben voltak érzékenyek az akkulturációra, a legérzékenyebb elem az érzelmi aspektus volt. A kulturális kitettség hatása leginkább a vesztés fogalommal kapcsolatban érvényesült: a régebb óta Magyarországon tartózkodó diákok jelentésstruktúrája a magyarra, a rövidebb ideje hazánkban tartózkodó migránsoké a kínaira hasonlít.

Restricted access

. Berlin. 8 Bőtös B. (2019) Prága már kevert népességű város – A cseh főváros összeomlana a gazdasági bevándorlók nélkül. Átlátszó, 2019. 02. 18. https

Open access

A szerző áttekinti az utóbbi két év Helicobacter pylori-val kapcsolatos irodalmának egyes kérdéseit. A genetikai kutatások azonosították a baktérium, illetve a gazdaszervezet azon polimorfizmusait, amelyek a Helicobacter pylori-infekció klinikai kimenetelében (peptikus fekély, gyomorrák) szerepet játszanak. A vizsgálatokat kutatási központokban végzik, de a költségek csökkenésével helyet kaphatnak a diagnosztikában és az egyénre szabott kezelésben. Az antibiotikum-rezisztencia továbbra is emelkedik a dél-európai országokban. Jelenleg Budapesten a clarithromycinrezisztencia 17–33%, a levofloxaciné 27%. Az antibiotikum-fogyasztás felmérésével a rezisztencia részben kiküszöbölhető és az eradikációs eredmények javíthatók. A migráció világszerte problémát jelent: ausztrál, kanadai és texasi adatok szerint a bevándorlók fertőzöttsége meghaladja a befogadó országét. Olaszországban a bevándorlóknál végzett eradikáció eredményei rosszabbak, mint az olaszoké. Összefüggést vélnek a női/férfi meddőség, a habituális abortusz és a Helicobacter pylori-fertőzés között, nincs azonban adat, hogy az ilyen indikációval végzett sikeres eradikációs kezelést követi-e kihordott terhesség. A Maastricht IV/Firenze konszenzusban a bizonyíték- és evidenciaszintek újraértékelésével meghatározták a diagnosztika és eradikációs kezelés indikációit és módszereit. A nem invazív vizsgálatok a fertőzés „test and treat” kimutatásában javasoltak, endoszkópos vizsgálat alarm panaszok, szövődményes fekély, malignus elváltozás, MALT-lymphoma gyanúja esetén indokolt. A terápia kiválasztásakor figyelemmel kell lenni a helyi clarithromycin- és levofloxacinrezisztenciára, 15–20% felett e szerek kerülendők. 15%-os rezisztencia alatt az első vonalbeli standard hármas kezelés adható, ennek alternatívája a négyes bizmutalapú kezelés. Sikertelen harmadik kezelés után ajánlott az antibiotikum-rezisztencia meghatározása. A második/harmadik kezelésben a szekvenciális, bizmutalapú vagy bizmutmentes négyes vagy hibrid kezelésnek is szerepe van. A Helicobacter pylori-diagnosztika és a kezelés hazai gyakorlata néhány részletében eltér az európai konszenzustól. Orv. Hetil., 2012, 153, 1407–1418.

Restricted access