Search Results

You are looking at 1 - 10 of 59 items for :

Clear All

Fukuyama, F. (1997): Bizalom. A társadalmi erények és ajólét megteremtése . Budapest: Európa Könyvkiadó. Bizalom. A társadalmi erények és ajólét megteremtése

Restricted access

STACK, L. C. (1983) A bizalom. In Szakács F. (szerk.) Személyiség-lélektani szöveggyüjtemény . IV/2. 593-635. Tankönyvkiadó, Budapest A bizalom 593 635

Restricted access

felsőoktatásban . Debrecen, Debreceni Egyetem Kiadó. pp. 250–262. 13 Kováts G. (2018) Sokszínű bizalom. Educatio, Vol. 27. No. 4. pp. 531–547. 10

Open access

Absztrakt:

A bizalom nem pusztán általános szervezeti-közösségi szempontból érinti a felsőoktatást. A hallgatók továbbtanulási motivációiban, a fenntartók és az állami irányítás szervezeti megoldásaiban és az egyéni, illetve finanszírozási döntésekben jelentős szerepe van a bizalomnak, így azok konkrétan befolyásolják az egyetemi működést, irányítási és pénzügyi szempontból egyaránt. A tanulmány empirikus kutatások alapján elemzi, hogy a magyar felsőoktatást jelentős közbizalom övezi, a nemzetközi kitekintés pedig jelzi, hogy a társadalom politikai polarizációja kihathat az egyetemek megítélésére is, amint ez az USA-ban történt. A továbbtanulási adatok elemzése a hallgatói bizalom stabilitását bizonyítja, miközben a felsőoktatás-politika orientáló prioritásainak elfogadása csak részben jellemző a jelentkezőkre. A bizalom elvének érvényesülése a felsőoktatási irányításban hatékonyabb megoldásokhoz vezet, mint a bürokratikus és a bizalmatlanságon alapuló túlszabályozás, amit egy alternatív modell bemutatásával is szemléletet a tanulmány.

Open access

. Iskolakultúra, Vol. 26. No. 9. pp. 3–22. 4 Boda Zs. (2013) Legitimitás, bizalom, együttműködés: kollektív cselekvés a politikában. Budapest, Argumentum

Open access

Boda Zs. (2016) Intézményi bizalom és a közpolitikák eredményessége. In: Boda Zs. (ed.) Bizalom és közpolitika. Jobban működnek-e az intézmények, ha bíznak bennük? Budapest, Argumentum – MTA TK

Open access

migránsok” körében. Demográfia , Vol. 57. No. 4. pp. 271–307. 7 Boda Zs. & Medve-Bálint G. (2012) Intézményi bizalom a régi és az új demokráciákban. Politikatudományi Szemle

Open access

Zs. (2015) Intézményi bizalom és a közpolitikák eredményessége. In: Boda Z. (ed.) Bizalom és közpolitika – Jobban működnek-e az intézmények, ha bíznak bennük? Budapest, Argumentum–MTA TK

Open access
Educatio
Authors: Krisztián Széll, Anikó Fehérvári and Borbála Paksi

Absztrakt:

Tanulmányunk három pedagógus-adatfelvétel (2004, 2009, 2014) alapján arra keresi a választ, hogy 2004 és 2014 között miként alakult a pedagógusok által észlelt szervezeti bizalom az iskolákban, az adatfelvételi évek (mint időtényezők) magyarázzák-e a gyakorló pedagógusok bizalmi szintjét, illetve, hogy mely tényezők befolyásolják jelentősen a pedagógusok szervezeti bizalommal kapcsolatos személyes percepcióit. A lineáris regressziós modelleken alapuló eredményeink azt jelzik, hogy a vizsgált 10 éves időszak változásai nem írhatók le lineáris folyamatként: 2004-hez képest 2009-ben bizalomnövekedés, ezt követően 2014-ben viszont jelentős bizalomcsökkenés következett be. Hozzátéve, hogy 2014-ben az egyéni jellemzők helyett már egyértelműen a formális (regionális elhelyezkedés, fenntartó) és informális jellemzők (tantestületen belüli légkör) gyakoroltak jelentős hatást a pedagógusok szervezeti bizalommal kapcsolatos percepcióira.

Open access

: http://www.gesis.org/?id=3400 Fukuyama, F. (1997). Bizalom. A társadalmi erények és a jólét megteremtése . Budapest: Európa Hagerty, M.R., & Veenhoven, R. (2003). Wealth and happiness revisited

Restricted access