Search Results

You are looking at 1 - 10 of 65 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Az iskolai bántalmazás (bullying) megelőzése

Prevention of Bullying in School Setting

Educatio
Author: Éva Jármi

://iskon.opkm.hu/admin/upload/KIVA_adaptacios_tanulmany.pdf [Letöltve: 2019. 09. 10.] 7 Jármi É. & Piros V. (2017) Az iskolai bántalmazás (bullying). In: N. Kollár K. & Szabó É. (eds) Pedagógusok pszichológiai kézikönyve 3 . Budapest

Open access
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Erika Vassné Figula, Ferenc Margitics, Lászlóné Barcsa, Mária Madácsi, Zsuzsa Pauwlik, and Tiborné Rozgonyi

–35. Olweus, D. (1991): Bully/victim problems among school children: Basic fact and effects of a school based intervention program. In Pepler, D. J., Rubin, K. H. (eds.): The development and treatment of childhood aggression. Lawrence Erlbaum Associates

Restricted access

Berdondini, L., Smith, P.K. (1996): Cohesion and power in the families of children involved in bully/victim problems at school: An Italian replication. Journal of Family Therapy, 18: 99

Restricted access

nemzetk%C3%B6zi%20kontextusban.pdf Camodeca , M. , & Goossens , F. A. ( 2005 ). Children’s opinions on effective strategies to cope with bullying: the importance of bullying role and

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Igor J. Pietkiewicz, Szymon Nęcki, Anna Bańbura, and Radosław Tomalski

for excessive daydreaming Peter blames the peers who bullied him at school for his current difficulties and coping strategies. He thinks he was overly stressed and lacked emotional support, which discouraged him from interaction with others

Open access

Skills (7th ed.) Boston, New York : Houghton Mifflin Company . Einarsen , S. , Hoel , H. , Zapf , D. and Cooper , C.L. ( 2011 ). Bullying and Harassment in the Workplace: The

Restricted access

Háttér: Az alkoholmotiváció kutatása mindeddig kevés figyelmet kapott Magyarországon. Jelen tanulmány célja, hogy ismertesse az Alkoholfogyasztás Motivációi Módosított Kérdőív hosszú (DMQ-R-HU) és rövid (DMQ-R-SF-HU) változatának hazai alkalmazásáról szóló tapasztalatokat. Módszer és minta: Egyéb, az alkoholfogyasztáshoz kapcsolódó kérdésekkel kiegészítve egy középiskolás (N=922, átlagéletkor=16,6, szórás=1,44), valamint egy egyetemista (N=346, átlagéletkor=21,6, szórás=2,61) mintán alkalmaztuk a DMQ-R-HU kérdőívet. Mivel a konfirmációs faktorelemzés eredménye nem volt kielégítő, így a DMQ-R-SF-HU illeszkedését is megvizsgáltuk. Ezt követően a DMQ-R-SF-HU alkalmazhatóságát egy harmadik, speciális populációs, fiatal felnőtt mintán (N=390 fő, átlagéletkor=23,6, szórás=4,4) is ellenőriztük. Ezen vizsgálat további célja az volt, hogy a korábbi nemzetközi vizsgálatoktól eltérően egy idősebb, rekreációs mintán is vizsgáljuk a kérdőív alkalmazhatóságát. A vizsgálatok során a motivációk és az alkoholhasználati indikátorok közötti kapcsolatot a többváltozós strukturális egyenlet modelljeinek segítségével elemeztük. Eredmények: Az alkoholmotivációk átlagértékeinek rangsora mindhárom minta esetében ugyanúgy alakult (szociális > fokozásos > megküzdéses > konformitás). A motivációk és az alkoholhasználati indikátorok közötti kapcsolatokat vizsgálva az egyetemisták esetében a fokozásos motivációk jelezték előre az alkoholfogyasztás és a részegség gyakoriságát, a középiskolások esetében a szociális és konformitás motivációk jelezték előre az alkoholfogyasztás gyakoriságát, a konformitás és fokozásos motivációk pedig a részegség gyakoriságát. A fiatal felnőtt rekreációs populációban is a szociális motivációk jelezték előre az alkoholfogyasztás gyakoriságát, míg a részegség gyakoriságát mind a négy motiváció megbízhatóan előrejelezte. Az alkoholhasználattal összefüggő problémáknak a megküzdéses motiváció volt minden esetben a szignifikáns magyarázója a fiatal felnőttek között. Ezen kívül a szociális motiváció az iskolai, illetve munkahelyi problémákat, a konformitás motiváció pedig a verekedést jelezte előre. Következtetések: A DMQ-R-SF-HU kiváló statisztikai tulajdonságai és illeszkedési mutatói miatt széles körben, különböző sajátosságokkal bíró mintákon jól alkalmazható kérdőív. Az alkoholmotivációk fontos előrejelzői az alkoholfogyasztás különböző indikátorainak. Az eltérő korosztályokban eltérő motivációk játszanak kitüntetett szerepet, amelyek figyelembe vétele a prevenció során meghatározó jelentőséggel bírhat.

Restricted access

phobia . In Heimberg , R. G. , Liebowitz , M. R. , Hope , D. A. & Schneier , F. R. (Eds), Social phobia: Diagnosis, Assessment, and Treatment (pp. 69 – 93 .). New York : Guilford Press . Coloroso , B. ( 2002 ). The Bully, the Bullied

Open access

Personality and Individual Differences 47 758 762 . E. Andreou 2004 Bully/victim problems and their

Restricted access
Restricted access