Search Results

You are looking at 1 - 10 of 10 items for :

  • "case system" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

This study attempts to determine the common features and differences between the Latin language of the inscriptions of Aquincum, Salona, Aquileia and the provincial countries of Pannonia Inferior, Dalmatia and Venetia et Histria, compared with each other and the rest of the Latin speaking provinces of the Roman empire, and we intend to demonstrate whether a regional dialect area over the Alps–Danube–Adria region of the Roman empire existed, a hypothesis suggested by József Herman. For our research, we use all relevant linguistic data from the Computerized Historical Linguistic Database of Latin Inscriptions of the Imperial Age. We will examine the relative distribution of diverse types of non-standard data found in the inscriptions, contrasting the linguistic phenomena of an earlier period with a later stage of Vulgar Latin. The focus of our analysis will be on the changes in the vowel system and the grammatical cases between the two chronological periods within each of the three examined cities. If we succeed in identifying similar tendencies in the Vulgar Latin of these three cities, the shared linguistic phenomena may suggest the existence of a regional variant of Latin in the Alps–Danube–Adria region.

Restricted access

A new high-performance liquid chromatographic (HPLC) method for determination of triclosan (TCS) and flurbiprofen (FBP) was successfully developed and validated at a single wavelength. The method involves extraction of the targeted drugs from nanogels and simulated saliva by using methanol as the extractant. The Agilent ZORBAX SB-C18 column (5 μm, 4.6 × 250 mm) was used for the chromatographic separations. The effects of various parameters were extensively evaluated and optimized. The optimal HPLC conditions were acetonitrile and 0.001 M citric acid (90:10, v/v) with a pH of 3.24 as the mobile phase, at a 0.3 mL/min flow rate under isocratic elution mode. Excellent sensitivity and specificity were achieved by ultraviolet (UV) detection at 242 nm. The method also demonstrated excellent linearity within the test range of 10–100 μg/mL with the correlation coefficient (R 2) of 0.9998 for both the analytes. The practical applicability of the method was demonstrated by recovering TCS and FBP from nanogels and simulated saliva. The recovery of the analytes from the nanogels and the spiked simulated saliva samples was in the range of 97–98% and 96–99%, respectively, and their respective relative standard deviation (RSD) was less than 0.9% in both cases. System suitability parameters were found to be within acceptable limits. The method is simple, specific, and precise, and to the best of our knowledge, it is the first reported validated quantitative HPLC method for the concurrent determination of TCS and FBP in a pharmaceutical dental product. The method can be useful in the routine quality control analysis of dental formulations with TCS and FBP contents or products with a similar composition.

Open access

Polski dopełniacz w węgierskiej perspektywie porównawczej

The Polish Genitive in the Hungarian Comparative Perspective

Studia Slavica
Author:
Wiesław Tomasz Stefańczyk

Polszczyzna i język węgierski są językami odrębnymi zarówno pod względem genetycznym, jak i typologicznym. Polszczyzna jest językiem indoeuropejskim, słowiańskim o zdecydowanej przewadze cech fleksyjnych, natomiast język węgierski jest językiem uralskim, ugrofińskim, a ściślej ugryjskim, aglutynacyjnym typu postpozycyjnego. Owe odrębności obejmują wszystkie płaszczyzny systemu językowego, zwłaszcza słownictwo i morfologię. Zasadnicza różnica między aglutynacyjnym i fleksyjnym typem językowym wyraża się w tym, że morfemy aglutynacyjne doklejane do rdzenia wyrazu są zasadniczo jednofunkcyjne, natomiast morfemy fleksyjne kumulują w sobie kilka funkcji, np. w konstrukcji w samochodach końcówka -ach jest jednocześnie wykładnikiem przypadka (locativus) i liczby (liczba mnoga). W analogicznej formie węgierskiej autókban występują dwa morfemy -k-, wskazujący na liczbę mnogą oraz -ban, wyrażający przypadek (inessivus). Przykłady aglutynacji można odnaleźć również w języku polskim, dominują one w formach czasu przeszłego i trybu przypuszczającego.

Podobnie jak większość języków ugrofińskich, węgierszczyzna jest językiem o silnie rozbudowanym systemie przypadkowym. W zależności od ujęcia wyróżnia się od 18 do 25 przypadków. W języku węgierskim przypadki są zasadniczo jednofunkcyjne, natomiast przypadki polskie pełnią na ogół jednocześnie kilka funkcji. Najbardziej wielofunkcyjnym przypadkiem w polskim systemie kazualnym jest dopełniacz. W sposób ewidentny świadczy o tym fakt, że ma on ekwiwalenty w siedmiu różnych przypadkach węgierskich, tj. elativus, illativus, delativus, adessivus, ablativus, allativus i terminativus. Ich ekwiwalencja, choć nie w pełni precyzyjna, jest możliwa dzięki przyimkom jako konstytutywnym komponentom przypadka. W przeciwieństwie do afiksów węgierskich, polskie przyimki jednak są wielofunkcyjne, np. za pomocą prepozycji z(e) oraz do oddaje się dwa, a nawet trzy różne przypadki węgierskie. Afiksy węgierskie, będące odpowiednikami polskich przyimków i końcówek fleksyjnych, pełnią na ogół jedną, ściśle określoną funkcję.

Z polskiego punktu widzenia najbardziej skomplikowaną kategorią w języku węgierskim jest sposób realizacji konstrukcji dzierżawczych. Wyraża się to w całkowicie odmiennym szyku składników, istnieniu morfemów dzierżawczych dodawanych do członu oznaczającego przedmiot posiadany, a zatem zupełnie odrębnej relacji: posiadacz – przedmiot posiadany. W konstrukcjach tych ukryty jest językowy obraz świata: inny w polszczyźnie i całkowicie odrębny w języku węgierskim. Konstrukcje te stanowią olbrzymie wyzwanie zarówno dla osób uczących się języka węgierskiego jako obcego, jak i ich nauczycieli.

Restricted access

, Miriam and Tafseer Ahmed . 2011 . The redevelopment of Indo-Aryan case systems from a lexical semantic perspective . Morphology 21 . 545 – 572 . Butt , Miriam and Ashwini Deo

Full access

. Proceedings of LFG08 2008 Cheung, Johnny 2008. The Ossetic case system revisited. In: Alexander Lubotsky — Jos Schaeken — Jeroen

Full access

function of a genitive and ad plus accusative for the dative) entirely and definitively in the 6th or even more likely in the 7th century AD (after the rare beginnings in 4th and 5th centuries), the case system in the plural protected by the stable phonetic

Open access

. Compared to Old English, the case system of contemporary English has all but disappeared, and suffixes like for the plural or the past tense have become segmentally reduced, e.g. by vowel deletion. On a slope of morphological complexity, over the course of

Restricted access

Kiparsky's (2001) analysis of the case system of Finnish, another Uralic language.) SubjP shows an EPP effect (in passivized presentative sentences such as (7), Spec,SubjP may be filled by a spatiotemporal expletive). As object agreement goes hand

Open access

. Chvany , Catherine V. 1982 . Hierarchies in the Russian case system: For N-A-G-P-D-I, against N-G-D-A-I-P . Russian Language Journal / Pyccкий язык 36 ( 125 ). 133 – 147

Restricted access

position in the clausal structure ([spec, v P]). Second, the language must have a rich system of nominal case. But further aspects of the case system must be involved, too. We believe that the strongest evidence for DAT OEs acting as antecedents for

Free access