Search Results

You are looking at 1 - 10 of 17 items for :

  • "changes of system" x
  • All content x
Clear All

The change of system drastically transformed the functioning of society in Tokaj-Hegyalja, it placed the economic structure on new foundations and parallel with this there was also a change in the picture formed of the individual and collective action of economic actors. Within this there was also a revaluation of the role of the cooperatives that had played a determining role in Hegyalja for 150 years and grouped a broad stratum of producers. Under the combined influence of external and internal factors, judgement of the cooperatives has become ambivalent despite the fact that they have many positive qualities for small producers. This article examines the situation of the cooperatives in the period following the change of system from the viewpoint of economic anthropology. Based on interviews with producers in Hegyalja and data available on the economic organisations, a picture emerges of the economic attitude that now characterises this form of collective action.

Restricted access

kapitalizmus korában (1848–1914) 1972 Szendrei , Eszter 2011: Törésvonalok. A rendszerváltás hatása Túrkeve társadalmára [Fracture lines. The impact of the change of system on the society of Túrkeve]. Alföldi

Restricted access

Megközelítésünk leíró jellegű. A hosszú távú idősorok elemzése alapján megállapítható, hogy a XX. században a magyar gazdaság átlagosan évi négy százalékkal növekedett. A hatvanas-hetvenes évek viszonylag gyorsabb, a nyolcvanas évek pedig jóval lassúbb, stagnálásba hajló időszakot képviselnek. A kilencvenes évek első felében lezajlott transzformációs válságot követő évtized egy Jánossy-féle helyreállítási periódusként értelmezhető. Úgy tűnik, hogy ezen időszak végével a magyar gazdaság 2007 táján a nyolcvanas évek által meghatározott növekedési trendhez igazodik. Mivel a Jánossy-féle séma stabilitása számos nemzetközi példával illusztrálható, valószínűsíthető, hogy a magyar gazdaság a rendszerváltozás ellenére még hosszú ideig nem fog túllépni a nyolcvanas évek által meghatározott növekedési pályán.

Restricted access

In this article I describe the destruction of the vineyards in the northern Bihar region. What was still a flourishing horticulture in the first half of the 20th century declined between 1945 and 1989. Three factors played a role in the process of destruction. Chronologically the first was the compulsory delivery system of the Rákosi era and its wine tax policy (1949–1953). The second factor was the termination of the private ownership of land (1961), the third can be linked to the spread of production for the market in household plots (1968). The decline of the vineyards accelerated between 1968 and 1989, and unquestionably reached its peak in the decades following the change of system when the classification of garden zone (involving the obligation to cultivate the land) was ended and as a consequence the vines were replaced by forest areas (from 1994 to the present).

Restricted access
Acta Oeconomica
Authors: Pál Czeglédi and Anita Pelle

Change of System from Socialism to Capitalism does and does not Mean. Journal of Economic Perspectives , 14(1): 27–42. Kornai J. What the Change of System from Socialism to

Restricted access

Andorka , Rudolf 1992: A társadalmi egyenlőtlenségek növekedése a rendszerváltás óta [The growth of social inequalities since the change of system]. Szociológiai Szemle 1. 3–26. Andorka R. A

Restricted access

A tanulmány a rendszerváltásokkal tarkított XX. századi magyar társadalomtörténet egyfajta szociológiai feldolgozására vállalkozik, megkísérelve értelmezni a századelő „agrártársadalmától” az „ipari”, majd a századvég „szolgáltatói” társadalmáig tartó átalakulási folyamatokat. Ehhez segítségül hív olyan kortársakat, akik elkötelezett támogatói voltak a magyar modernizációnak, így nem csupán a mindenkori leegyszerűsítő politikai-ideológiai társadalom- és történelemképeken léptek túl, de erőfeszítéseket is tettek koruk és a magyar fejlődés sajátosságainak feltárására. Ugyanis, ha esetünkben az „agrárról” az „iparira”, majd onnan a „szolgáltatói” társadalomra való áttérést a körülményekkel adekvátabban szeretnénk leírni, akkor egyfelől olyan megjelöléseket szükséges használni, mint a „feudálkapitalista agrár”, az „államszocialista ipari” és az „újkapitalista posztindusztriális” társadalom. Másfelől az adott időszakot érteni-értelmezni akaró kortársak olyan fogalmakat használtak koruk állapotának adekvátabb leírására, mint „szinlelt kapitálizmus”, „quasi-fejlett” szocialista „ipari” vagy „latin-amerikai” típusú (félperifériás) újkapitalista társadalom. Nos, ezek kétségkívül furcsa és meglepő fogalmak a magyar átalakulás-fejlődés leírására, még azok számára is, akik rendelkeznek ismeretekkel olyan problémák felvetődéséről, mint az iparosodás „megkésettsége”, a „felzárkózás” kényszere, a „szervetlen” fejlődés vagy a „centrum–félperiféria–periféria” viszonyrendszer. Ezek ugyanis szembesítenek bennünket azzal a ténnyel, hogy hazánkban a történetileg jelentős változások a társadalom életébe történő rapid és erőszakos politikai-ideológiai beavatkozások, rendszerváltások nyomán zajlottak a XX. században – minden esetben a világgazdasági-nagyhatalmi változások nyomán –, egy-másfél évtized alatt meglepően gyors (gyökeres) strukturális átalakulásokat mutatva. Meglepőnek azért tartjuk ezeket az „ugrásszerű” változásokat, mert ismereteink szerint nem előzték meg őket sem olyan nagyságrendű évtizedes belső felhalmozások-innovációk, sem olyan külső tőkeallokációk, piacszerzések stb., amelyek alapját képezhették volna ilyen léptékű váltásoknak.

Restricted access

— közgazdaságtan a rendszerváltozásban (Change of System in the Economy — The Economy in the Change of System). Budapest: Közgazdasági Szemle Alapítvány. Csaba L

Restricted access

VARDY, Bela Steven 1985: The Hungarian-Americans. Boston, Twayne Publishers. The Hungarian-Americans. VÁRDY, Béla 1999: Rendszerváltás - nyolcéves késéssel. Magyar-magyar viszony az 1990-es években. [Change of system - with

Restricted access