Search Results

You are looking at 1 - 10 of 50 items for :

  • All content x
Clear All

. & Pálmainé Orsós A. (2010) Hátrányos helyzetű vagy kulturális kisebbség – cigány programok. Educatio, Vol. 19. No. 1. pp. 75–87. 9 Halász G. & Lannert J. (szerk. 2006) Jelentés a

Open access

. 3 Fórika L. (2013) A cigány tanulók elkülönítése a köznevelés rendszerében. In: Hajas B. & Szabó M. (eds) Pajzsuk a törvény. Budapest, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala. pp

Open access

A hazai cigányság az elmúlt évtizedekben egyre öntudatosabbá vált, a rendszerváltás óta mind több cigány származású fiatal és kevésbé fiatal tanul felsőoktatási intézményeinkben. A többségi társadalom tagjaival ellentétben azonban az ő útjuk a diploma megszerzéséig jóval göröngyösebb, s lényegesen hosszabb. Kutatásomban arra kerestem a választ, hogy társadalmunk e stigmatizált, kisebbségi sorsban élő népének milyen lehetősége van az értelmiségi létbe való felemelkedésre, s mekkora „árat” kell ezért fizetnie. Vizsgáltam, hogy válaszadóimat kik motiválták a tanulásra, cigány, illetve nem cigány környezetük miképp fogadta kiemelkedésüket, változott-e velük szemben a többségi társadalom magatartása, elszakadtak-e, s milyen mértékben gyökereiktől, s működik-e még a hagyományos, megtartó rokoni kapcsolati rendszer. Helyzetüket és mentális állapotukat zárt és nyitott kérdéseket tartalmazó, általam készített kérdőívvel, valamint hazai és nemzetközi felmérésekben egyaránt használatos mentális állapotmérő skálákkal, tesztekkel mértem.

Restricted access

Forray R. K. (2016) Reziliencia a cigány, roma hallgatók körében. In: Fehérvári A., Juhász E., Kiss V. Á. & Kozma T. (eds) Oktatás és fenntarthatóság . HERA Évkönyvek II. Budapest, Magyar Nevelés- és

Open access

A kutatás két többségi társadalom, a magyar és az olasz, cigányságról alkotott szociális reprezentációját tárja fel több módszeres megközelítéssel. A jelentéskonstrukciókban talált különbségeket konstruktivista nézőpontból értelmezi: a két kontextus e specifikus többség/kisebbség viszonyának különbségeivel és az általános társadalomtörténethez szorosan kapcsolódó többségi identitáskonstrukciók minőségi különbségeivel magyarázza.

Restricted access

kivételéről Kemény István 177 129 Horváth Mihály, dr. (1983) A cigány lakosság egészségügyi helyzete egy magyarországi megyében

Restricted access

Befogadók vagy jogvédők?

A roma/cigány oktatáspolitika dilemmái

Educatio
Authors: Katalin Forray R. and Tamás Kozma

” etnicizálása. Gyöngyöspata tanulságai. Magyar Tudomány , Vol. 179. No. 6. pp. 885–901. 6 Forray R. K. (2005) Budapest cigány/roma lakosságának iskolázottsága

Open access

Survey . Roma Inclusion Working Papers. Bratislava. 6 Cserti Csapó T. (2016a) Elillant évtized? A cigány, roma csoportok társadalmi integrációjának alakulása a kelet-közép-európai régió országaiban

Open access
Acta Ethnographica Hungarica
Authors: Vilmos Voigt, Mária Flórián, László Lukács, Kornélia Buday, Terézia Nagy, and Erzsébet Kámán

Vered AMIT(ed.): Biographical Dictionary of Social and Cultural Anthropology. London and New York: Routledge 2004; Mihály MÁTÉ: Tematikus bibliográfiák 1. Cigány tanulók oktatása-nevelése [Thematic Bibliographies 1. Teaching and education of Gypsy students]. (Cigány tanulmányok 11 [Gypsy Studies 11]). Pécs 2003; Katalin SZENDE: Otthon a városban. Társadalom és anyagi kultúra a középkori Sopronban, Pozsonyban és Eperjesen [Zu Hause in der Stadt. Gesellschaft und materielle Kultur im spätmittelalterlichen Ödenburg, Preßburg und Eperies]. (Társadalom- és Muvelodéstörténeti Tanulmányok 32.) Budapest: MTA Történettudományi Intézete 2004; Margit MÉRY: Szlovákiai magyar parasztviseletek (Bauerntrachten von Ungarn in der Slowakei). Bratislava [Pozsony/Preßburg]: Clara Design Studio 2002; József LISZKA: Zwischen den Karpeten und der Ungarischen Tiefebene. Volkskunde der Ungarn in der Slowakei. (Passauer Studien zur Volkskunde 22.) Passau 2003; Lauren DUNDES(ed.): The Manner Born. Birth Rites in Cross-Cultural Perspective. Oxford: Altamira Press 2003; László KÜRTI: Youth and the State in Hungary. Capitalism, Communism and Class. London-Sterling, VA: Pluto Press 2002; VerboteneLektüre in Rußland im 17.-18. Jahrhundert. Textpublikationen. Zusammengestelltvon A.A.TOPORKOVund A. A. TURILOV. Moskau: Buchverlag Indrik 2002; Der unbekannte V. J. PROPP. Von A.MARTYNOVA und N. PROZOROVAzusammengestellt bzw. mit Vorwort und Kommentaren ergänzt. St. Petersburg: Buchverlag Aleteja 2002;Schemen des slawischen Heidentums.Zusammengestellt von Svetlana Tolstaja. Moskau: Buchverlag Indrik 2003

Restricted access

képzőművészet vadvirágai: 100 népművészeti és naiv szemléletű magyar alkotó 1997 Daróczi, Á. - Kerékgyártó, I. (eds.) 1989: Autodidakta cigány képzőművészek országos kiállítása II . [The Second National

Restricted access