Search Results

You are looking at 1 - 10 of 39 items for :

  • "cohabitation" x
  • All content x
Clear All

Az utóbbi évtizedekben Európában is alapvető társadalmi változások történtek, amelyek a családjogi szabályozást ugyan nem, de a családok életét alapvetően befolyásolták. Megszűnt a házasság kizárólagos szerepe, egyre elfogadottabbá s ezzel egyidejűleg gyakoribbá vált a házasságon kívüli együttélés, az élettársi kapcsolat. Emellett nőtt és jelenleg is nő a bontások száma. Megsokszorozódtak a családmodellek is. Bár a házasság egységes jogi intézmény, a házasságban élők konkrét kapcsolata más és más életkoruktól, életvitelüktől, vagyoni viszonyaiktól, a közös gyermek lététől függően. Az élettársi kapcsolat a házasságnál lényegesen nehezebben határolható be, miután sem kezdő, sem záró időpontja nem formális. Az alábbiakban a házasság és részben vele összevetve az élettársi kapcsolat mint jogi és társadalmi jelenség kerül vizsgálatra, elsősorban arra keresve a választ, hogy akár a házasság, akár az élettársi viszony esetében szövetség- vagy szerződésjellege-e a meghatározóbb. Mind a házasság, mind pedig – igaz, lényegesen szűkebb terjedelemben – a különneműek de facto élettársi kapcsolata vonatkozásában több réteget érintünk: a hatályos jogi szabályozást, annak (bizonyos kérdésekben) az ítélkezési gyakorlatban történő alkalmazását, továbbá a várható új szabályozást, illetve azt, hogy a társadalom miként látszik felfogni ezeket az intézményeket. Külön kitér a tanulmány a vagyonjogi kérdésekre; a házastársak, illetve élettársak vagyoni helyzetének jogi szabályozására, annak az ítélkezési gyakorlatban történő értelmezésére. A vagyonjogi megítélés megfelelően jelzi a jogalkotói, jogalkalmazói elvárásokat. Noha a megközelítés a magyar jogi és társadalmi hozzáállásra fókuszál, röviden említjük azt is, hogy mennyiben eltérő, mennyiben hasonló a házasságról (és az élettársi viszonyról) alkotott európai felfogás.

Restricted access

). Cohabitation versus marriage: The role of dyadic adjustment in relationship dissolution. Journal of Divorce and Remarriage, 46 (1—2), 107—117. Brown, S.L. (2000). The effect of union type on psychological well-being: Depression among

Restricted access
Biologia Futura
Authors: Ivaylo Borislavov Iotchev, Anna Egerer, Serena Grafe, András Adorján, and Enikő Kubinyi

animals were chosen to be at least 3 years of age, because in a few breeds, sexual maturation can take up to 2 years. In particular, the goal was to examine the effects of sex, dyad composition, reproductive status, age, and state of cohabitation (keeping

Open access
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Anna Susánszky, Éva Susánszky, Piroska Balog, and Mária Kopp

Háttér: A fogyasztói társadalmakban a „második demográfiai átmenetnek” nevezett időszak egyik jellegzetes vonása, hogy csökken a házasságkötések és növekszik az élettársi kapcsolatok száma, amely hatással van a párkapcsolatok stabilitására és a gyermekvállalási hajlandóságra is. Ezt az időszakot jellemzi a nemi szerepekre vonatkozó társadalmi elvárások átalakulása is. A tradicionális szerepelvárások mindkét nem esetében modernizálódnak, és ez gyakran a nemi szerepekből eredő stressz-szint növekedésével jár együtt. Cél: Kutatásunk során a párkapcsolatok minőségével összefüggésben vizsgáltuk az együttélési forma és a nemiszerep-stressz összefüggéseit. Módszer: Elemzésünket a Hungarostudy 2006-os országos reprezentatív kérdőíves felmérés adatbázisán végeztük. Almintánkat a 18 éven felüli, párkapcsolatban élő férfiak jelentették (N = 1448). A párkapcsolatok minőségét a Rövidített Házastársi Stressz Skálával, a nemiszerep-stressz mértékét pedig a rövidített Férfi Nemiszerep-stressz Skálával mértük. A modellezési eljárás a lépésenkénti lineáris regresszió módszerével történt. Eredmények: Az élettársi viszonyban élő férfiak körében gyakoribb a magas stressz-szinttel jellemezhető, rossznak minősülő párkapcsolat, mint a házasságban élők körében. A házas férfiak számára kisebb stressz-terhelést jelent a „nőknek való alárendelődés”, de a nemiszerep-stressz más faktoraiban nincs eltérés a két csoport között. A párkapcsolatok minőségét szignifikáns mértékben befolyásolja az anyagi helyzet szubjektív megítélése, az együttélés formája és a nőkkel szemben érzett intellektuális kisebbségi érzésből származó stressz mértéke. Következtetések: Vizsgálatunk a magyar férfiak körében igazolta, hogy a magas párkapcsolati stressz, amely a kapcsolat minőségének – és feltehetően kapcsolati stabilitásának is – mutatója jobban érinti az élettársi viszonyban élőket, mint a házasokat. A nemi szerepek modernizálódásából eredő társadalmi elvárások szintén az élettársi viszonyban élő férfiakat érintik inkább: ők azok, akik érzékenyebben, azaz nagyobb stresszel reagálnak a nők esetleges intellektuális fölényére.

Restricted access

Abstract  

Competing groups in a population will be integrated or segregated depending on their contest strategies. In this work a population of a fixed proportion of hawks and doves is supposed to be able to employ two different contest strategies, one more competitive than the other one. Energies are derived for populations employing these strategies and these energies depend on the availability of the resource for which hawks and doves compete. The energy for the less competitive strategy is lower than the other one when the resource is abundant. In that case hawks and doves can be in cohabitation in all proportions. If, however, the resource is scarce, the energy of the more competitive strategy is lower than the other one. In that case complete segregation of hawks and doves into colonies will result. The situation is akin to the phase pressure diagram of a binary solution with eutectic point, miscibility gap in the liquid phase and complete miscibility in the vapour phase.

Restricted access
European Journal of Microbiology and Immunology
Authors: Dora Romero-Salas, Cosme Alvarado-Esquivel, Gladys Domínguez-Aguilar, Anabel Cruz-Romero, Nelly Ibarra-Priego, Carolina Barrientos-Salcedo, Mariel Aguilar-Domínguez, Rodolfo Canseco-Sedano, Luz Teresa Espín-Iturbe, Luis Francisco Sánchez-Anguiano, Jesús Hernández-Tinoco, and Adalberto A. Pérez de León

We aimed to determine the seroprevalence of infection with Neospora caninum, Leptospira, and bovine herpesvirus type 1 and risk factors associated with these infections in water buffaloes in Veracruz State, Mexico. Through a cross-sectional study, 144 water buffaloes (Bubalus bubalis) raised in 5 ranches of Veracruz were examined for anti-N. caninum and anti-bovine herpesvirus type 1 antibodies by enzyme immunoassays, and anti-Leptospira interrogans antibodies by microscopic agglutination test.

Of the 144 buffaloes studied, 35 (24.3%) were positive for N. caninum, 50 (34.7%) for Leptospira, and 83 (57.6%) for bovine herpes virus. The frequencies of leptospiral serovars in buffaloes were as follows: 18.7% for Muenchen (n = 27), 10.4% for Hardjo LT (n = 15), 9.0% for Pyrogenes (n = 13), and 4.8% for Icterohaemorrhagiae (n = 7). Seropositive buffaloes were found in all 5 ranches studied. Logistic regression showed that cohabitation of buffaloes with cows was associated with infection with Leptospira (odds ratio [OR], 2.2; 95% confidence interval [CI], 1.04–4.5; P = 0.03) and bovine herpesvirus (OR, 12.0; 95% CI, 4.0–36.2; P >; 0.01).

This is the first study that provides serological evidence of N. caninum, Leptospira, and bovine herpesvirus type 1 infections in water buffaloes in Mexico. Our findings could be used to enhance preventive measures against these infections.

Open access

The oral folk prose of Transcarpathia is a valuable source of history and culture of the region. Supplementing the written sources, it has maintained popular attitudes towards events, giving assessments and interpretations that are often different from the official one. In the Ukrainian oral tradition, we find many words borrowed from other languages, in particular Hungarian, which reflects the long period of cohabitation as well as shared historical events and contacts. They also occur in local toponymic legends, which in their own way explain the origin of the local names and are closely linked with the life and culture of the region, contain a lot of ethnographic, historical, mythological, and other information. They are represented mainly by lexical borrowings, Hungarian proper names and realities, which were transformed, absorbed and modified in another system, and, among other things, has served the originality of the Transcarpathian folklore. The process of borrowing the Hungarianisms is marked by heterochronology and a significant degree of assimilation in the receiving environment.

It is known about the long-lasting contacts of the Hungarians with Rus at the time of birth of the homeland - the Honfoglalás, as evidenced by the current geographical names associated with the heroes of the events of that time - the leaders of uprisings Attila, Almash, Prince Latorets (the legends Almashivka, About the Laborets and the White Horse Mukachevo Castle). In the names of toponymic legends and writings there are mentions of the famous Hungarian leaders, the leaders of the uprisings - King Matthias Corvinus, Prince Ferenc Rákóczi II, Lajos Kossuth (the legends Matyashivka, Bovtsar, Koshutova riberiya). Many names of villages, castles and rivers originate from Hungarian lexemes and are their derivatives, explaining the name itself (narratives Sevlyuskyy castle, Gotar, village Gedfork). The times of the Tatar invasion were reflected in the legends The Great Ravine Bovdogovanya and The village Goronda. Sometimes, the nomination is made up of two words - Ukrainian and Hungarian (Mount Goverla, Canyon Grobtedie). In legends, one can find mythological and legendary elements.

The process of borrowing Hungarianisms into Ukrainian is marked by heterochronology, meanwhile borrowings remain unchanged only partially, and in general, they are assimilated in accordance with the phonetic and morphological rules of the Ukrainian language. Consequently, this is a creative process, caused by a number of different factors - social, ethnocultural, aesthetic, etc. In the course of time, events and characters in oral narratives are erased from human memory, so they can be mixed, modified and updated, adapting to new realities.

Restricted access

81 813 846 Blackwell, D.L. and Lichter, D.T. (2004): Homogamy among Dating, Cohabiting and Married Couples. The Sociological Quarterly , 45 (4

Restricted access

Elméleti háttér: A Hendrick (1988) által kidolgozott Kapcsolati Elégedettség Skálát (Relationship Assessment Scale, RAS) gyakran, változatos kutatási területeken alkalmazzák a párkapcsolati elégedettség mérésére. Cél: A tanulmányban bemutatjuk a kérdőív magyar változatát (RAS-H) és értékeljük annak pszichometriai jellemzőit. Módszer: Az elemzés 270 házas-, illetve együtt élő pár (átlagéletkor férfiaknál 39,8 ± 10,5, nőknél 37,6 ± 9,9 év) keresztmetszeti, kérdőíves adatfelvételén alapul. A részletes szociodemográfiai adatok és a RAS-H felvétele mellett a válaszadó párok kitöltötték az Élettel való Elégedettség Skálát (SWLS-H), a Rosenberg Önértékelés Skálát (RSES-H), az Élet Értelme Kérdőívet (MLQ-H) és mértük a szubjektív egészségi állapotot is. Eredmények: A mérőeszköz hét tétele a konfirmatív faktorelemzés alapján mindkét nemnél egy faktorba tartozik, az így képzett skála belső konzisztenciája (Cronbach-alfa férfiaknál = 0,843, nőknél = 0,897) és teszt—reteszt megbízhatósága (r = 0,90) kiváló. A kapcsolati elégedettség mértéke nagyrészt független volt a szociodemográfiai jellemzőktől, viszont mindkét nemnél pozitívan függött össze a szexuális elégedettséggel (r = 0,425 és 0,492), illetve a lelki egészség más mutatóival, így az élettel való elégedettséggel, az élet értelmességével és az önértékeléssel (r = 0,207 és 0,470 között), nőknél pedig az élettel való elégedettség többi jellemzőktől — így az élet értelmességétől és az önértékeléstől — független prediktorának is bizonyult (béta = 0,294). Következtetések: A RAS-H az elemzések alapján a párkapcsolati elégedettség megbízható és érvényes mérőeszköze.

Restricted access