Search Results

You are looking at 1 - 10 of 33 items for :

  • "content validity" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Hannah Schmidt
,
Dominique Brandt
,
Anja Bischof
,
Silja Heidbrink
,
Gallus Bischof
,
Stefan Borgwardt
, and
Hans-Jürgen Rumpf

-aloud interviews Despite the psychometric quality of the CIUS, the IGDT-10, and the BSMAS has been tested frequently in previous studies, little is known about the content validity of these screening instruments. When developing a new screening

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Simon Ching Lam
,
Zoe Sze-Long Chan
,
Andy Chun-Yin Chong
,
Wendy Wing-Chi Wong
, and
Jiawen Ye

 = somewhat relevant, 3 = quite relevant, and 4 = highly relevant) ( Polit & Beck, 2006 ). Those professionals who gave ratings less than 3 were asked to provide feedback. The content validity index (CVI), which indicates the proportion of responses that agree

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Réka Viola
,
Kornélia Lovas
,
Zoltán Szabó
,
Zsuzsanna Czenner
,
David Meads
,
Stephen McKenna
, and
Gyöngyvér Soós

Bevezetés: A QLDS (Quality of Life in Depression Scale) egy, a depressziós betegek életminőségének meghatározására alkalmas kérdőív, melyet az elmúlt években számos nyelvre adaptáltak. Jelen munka célja a kérdőív magyar nyelvű adaptációja, ezáltal az első magyar nyelvű, valid depresszióspecifikus életminőség-mérce létrehozása. A kérdőív adaptálása három fázisból állt; fordítás, próbainterjúk készítése (face validity, content validity) és a kérdőív pszichometriai tesztelése. Célkitűzés: A QLDS magyar nyelvű adaptálása, továbbá pszichometriai tesztelése. Módszer: A kérdőív fordítása az ún. „kettős (dual) módszer” alkalmazásával történt. A depressziós betegek bevonásával készített próbainterjúk (field-test interview) azt vizsgálták, hogy a kérdőív alakilag és nyelvileg megfelelő-e. A pszichometriai teszt (postal survey) során a kérdőív megbízhatóságát (test-retest reliability), homogenitását (internal consistency) és szakmai validitását (construct validity) határoztuk meg. Eredmények: A próbainterjúba bevont 25 beteg a kérdőív egyes állításait érthetőnek, betegségükre vonatkozóan relevánsnak ítélte. A pszichometriai tulajdonságok tesztelésénél (postal survey, n = 50) a belső konzisztencia mérésére szolgáló Cronbach α-koefficiens megfelelően magas értéket mutatott a vizsgálat mindkét időpontjában (0,95). A megbízhatóság mértékét jelző Spearman korrelációs együtthatóra (0,89) kapott magas érték alapján a QLDS esetében kis random hibával számolhatunk. A QLDS eredménye a vártnak megfelelően korrelált a Nottingham Health Profile (NHP) egyes dimenzióval, igazolva ezzel a mérce konvergencia és divergenciavaliditását. Következtetések: A fenti eredmények alapján a kérdőív adaptálása sikeresnek bizonyult. A mérce alkalmas depressziós betegek állapotának követésére, valamint klinikai vizsgálatokban történő felhasználásra.

Restricted access

A jóllét és a mentális egészség mérése: a Mentális Egészség Teszt

Measuring well-being and mental health: The Mental Health Test

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
András Vargha
,
Virág Zábó
,
Regina Török
, and
Attila Oláh

Elméleti háttér: A mentális egészség egyfajta jóllét biológiai, pszichológiai, társadalmi és spirituális szinten, ezen kívül pedig képesség a pozitív állapotok fenntartására és megélésére, amelyhez a hatékony megküzdés és savoring, valamint a reziliencia és a dinamikus önszabályozás jelenléte is társul. A pozitív pszichológia egyik feladata, hogy érvényes teszteket dolgozzon ki a mentális egészség mérésére. Cél: A Mentális Egészség Teszt (MET) legújabb változatának átfogó pszichometriai ellenőrzése. Módszer: Két, online módon lefolytatott kérdőíves keresztmetszeti vizsgálat. I. 1540 fő (391 férfi, 1149 nő; átlagéletkor 52,0 év, SD = 11,3 év) demográfiai, valamint testi és lelki egészségre vonatkozó kérdések mellett kitöltötte az alábbi kérdőíveket: MET, PERMA Kérdőív, Globális Jóllét Kérdőív, Diener-féle Virágzás skála, Rövidített Savoring Hit Kérdőív, Rövidített Pszichológiai Immunrendszer Kérdőív. II. 1083 fő (233 férfi, 847 nő; átlagéletkor 33,9 év, SD = 12,2 év) demográfiai, a vallásosságra, valamint a testi és lelki egészségre vonatkozó kérdések mellett kitöltötte a MET, Aspirációs Index, Rövidített Beck Depresszió, WHO Jól-Lét, Élettel való Elégedettség, valamint Életcél Kérdőíveket. Eredmények: Az I. mintán elvégzett feltáró faktoranalízis megerősítette a MET ötfaktoros szerkezetét 17 tétellel, s az ezt tesztelő konfirmatív faktoranalízis jó illeszkedésű modellt jelzett. A II. mintában ugyanezen a faktorstruktúrán elvégzett konfirmatív faktoranalízis kiváló illeszkedésű (RMSEA = 0,051; pClose = 0,408; CFI = 0,950; TLI = 0,936). Az öt skála Cronbach-a értékei mindkét vizsgálatban 0,70 felettiek, magas belső konzisztenciát mutatva. A diszkriminációs validitást igazolja, hogy minden skálának van egy minimum 44%-os olyan egyedi része, amelyet a többi négy skála nem fed le. A skálák tartalmi validitását a mentális egészség 10 tesztjével, speciális tesztkérdésekkel és szociodemográfiai mutatókkal sikerült igazolni. Fontos eredmény továbbá, hogy a jóllét pozitív irányú kapcsolatot mutat az anyagi helyzettel; az alkotó-végrehajtó hatékonyság a flow-val és az iskolázottsággal; az önreguláció és a reziliencia az életkorral; a savoring pedig a nőknél minden életkorban magasabb, mint a férfiaknál. Következtetés: a MET a jóllét, a savoring, az alkotó-végrehajtó hatékonyság, az önreguláció és a reziliencia konstruktumok megbízható és érvényes mérőeszközének tekinthető.

Theoretical background: Beyond that mental health is related to biological, psychological, social, and spiritual well-being, it is a capacity to maintain and experience the positive conditions with effective coping, savoring, resilience and dynamic self-regulation skills. One of the most important responsibility of positive psychology is to construct scales measuring mental health. Aim: the purpose of this study is to present the psychometric characteristics of the new version of the Mental Health Test (MHT) based on five pillars. Method: Two online cross-sectional studies with self-report questionnaires. Study I: 1540 persons (391 men, 1149 women; mean age 52.0 years, SD = 11.3 years) filled in MHT, PERMA Profiler, Global Health, Diener's Flourishing Scale, Shortened Savoring and Shortened Psychological Immune Competence questionnaires along with questions about physical and psychological well-being and demographic data. Study II: 1083 persons (233 men, 847 women; mean age 33.9 years, SD = 12.2 years) filled in MHT, Aspiration Index, Shortened Beck Depression Inventory, WHO Well-Being Scale, Satisfaction with Life Scale, Purpose in Life Test, and Shortened Young Maladaptive Schema Questionnaire, along with questions about demographic data, religiosity, physical and mental health. Results: In Study I exploratory factor analysis identified the five-factor structure of MHT with 17 items, having also good fit measures in confirmative factor analysis. In Study II the five-factor model of the five subscales yielded excellent fit measures in confirmatory factor analysis (RMSEA = .051, pClose = .408, CFI = .950, TLI = .936). In both studies, Cronbach's a values of the five subscales (all above 0.70) indicated a high level of internal consistency. The discriminant validity is proven by the fact that each subscale had a minimum 44% part not covered by the set of other subscales. The content validity of the subscales was confirmed by ten tests about mental health, some special questions and socio-demographic indicators. Subscale of well-being showed a definite positive correlation with financial background. Creative and executing efficiency correlated with flow and education. We found also a positive correlation of self-regulation and resilience subscales with age, and women showed a higher level of savoring than men at all age levels. Conclusion: MHT can be considered a reliable and valid measurement tool for well-being, savoring, creative and executing efficiency, self-regulation and resilience dimensions of mental health.

Open access

A felnőtt magyar lakosság karaktererősségei – A Karaktererősségek Teszt magyar változatának (VIA-H) validálása

Character strengths of the adult Hungarian population - Validation of the Hungarian version of the Character Strengths Inventory (VIA-H)

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Virág Zábó
,
Attila Oláh
, and
András Vargha

ABSZTRAKT

Elméleti háttér: Az önmagát a boldogság és az emberi erősségek tudományaként definiáló pozitív pszichológia egyik legjelentősebb eredménye a karaktererősségek és erények rendszertanának megalkotása. Cél: Tanulmányunk célja megvizsgálni a Karaktererősségek Teszt 24 itemes, rövidített, felnőttekre kidolgozott, magyar változatának (VIA-H) reliabilitását és validitását, valamint e mérőeszköz mentális egészséggel és szociodemográfiai mutatókkal való kapcsolatát magyar mintán. Módszerek: Három önbeszámolós, kérdőíves, online keresztmetszeti vizsgálat részvevői (∑n = 10 911) kitöltötték a Karaktererősségek Teszt 24 itemes változatát, a Globális Jóllét Kérdőívet, a Diener-féle Virágzás Skálát, a Huppert-féle Virágzás Kérdőívet, a Pozitivitás Skálát és a Rövidített Pszichológiai Immunrendszer kérdőívet. Eredmények: Az összesített mintán elvégzett feltáró faktorelemzés négy faktor meglétét igazolta (sajátértékek: 10,82, 1,68, 1,21, 1,09; kumulatív magyarázott varianciaarány: 61,65%), úgymint: Emberiesség, Bölcsesség és tudás, Mértékletesség, valamint Spiritualitás és transzcendencia. A négy skála mindegyik vizsgálatban kiváló belső konzisztenciaértékeket mutatott (0,738 és 0,885 közötti Cronbach-α- és McDonald-ω-értékek). Az almintákon elvégzett konfirmatív faktorelemzések jó illeszkedést mutattak a feltáró faktorelemzés során nyert négyfaktoros modellhez. A skálák alacsonyabb diszkriminációs (43%-os egyedi rész), de kiváló tartalmi validitását sikerült igazolni (r S > 0,5). A válaszadók körében legmagasabbra értékelt erény az Emberiesség, míg a legkevésbé fontosnak tartott erény a Mértékletesség. A nők statisztikai értelemben kismértékben magasabb értékeket adtak az Emberiesség (d(3756,0) = –15,641, p < 0,001, Cohen-d = 0,378), valamint a Spiritualitás és transzcendencia erény skálákra (d(3900,9) = –12,394, p < 0,001, Cohen-d = 0,293), mint a férfiak. A Bölcsesség és tudás erény pozitív irányú kapcsolatot mutatott az iskolázottsági szinttel (r S = 0,211, p < 0,001). Az egyedül élőknél az Emberiesség erény alacsony szintje (M = 4,85, SD = 0,96; F(3; 9825) = 52,27, p < 0,001, η 2 = 0,016) minden más csoporténál szignifikánsan (p < 0,001) alacsonyabb, a házasok átlaga (M = 5,14, SD = 0,78) pedig minden más csoporténál szignifikánsan (p < 0,001) nagyobb volt. Következtetések: A Karakterősségek Teszt rövidített felnőtt magyar változata (VIA-H) megbízható és érvényes mérőeszköznek bizonyult, amely alkalmas az erények és karaktererősségek rendszerének mérésére.

Open access

satisfaction (US) construct is from (Seddon and Kiew 2007 ); the learning effectiveness (LE) construct is from (Chou and Liu 2005 ). The original questions in these studies were retrofitted for the empirical study of IS. The content validities (Haynes et al

Restricted access

(4.087) and the scree-plot, that the six EAI-R items represent a single component explaining 68.12% of the variance. The modified scale’s concurrent validity with EDS-R was very good ( r  = .87). The EAI-R’s content validity was accepted on the basis

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Daniel L. King
,
Abel Nogueira-López
,
Christina R. Galanis
,
Toshitaka Hamamura
,
Christian Bäcklund
,
Alessandro Giardina
,
Joël Billieux
, and
Paul H. Delfabbro

0031324 . Vadlin , S. , Åslund , C. , & Nilsson , K. W. ( 2015 ). Development and content validity of a screening instrument for gaming addiction in adolescents: The Gaming Addiction Identification Test (GAIT) . Scandinavian Journal of Psychology

Open access

). Patient-reported outcome measures for systemic lupus erythematosus clinical trials: A review of content validity, face validity and psychometric performance . Health and Quality of Life Outcomes , 12 , 116

Open access

. Besides having good content validity, the aim was to have good item-level normality; therefore, we intended to keep those items which showed smaller floor effect. Structural analysis A series of confirmatory factor analyses were

Open access