Search Results

You are looking at 1 - 10 of 961 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

1994 Strauss-Kahn, Dominique (2010): The Triple Comeback — The Impact of the Financial Crisis on Global Economic Governance . Lecture in Geneva, December 8.

Restricted access

Allen, K. — Smith, D. G: (2011): Obama’s Euro-Crisis Lecture is “Pitiful and Sad”. Spiegel Online September 28. Brandenburger, A. — Nalebuff, B. (1996): Co-opetition . New York

Restricted access

Az írás a napjainkban ismét megszaporodott válságelméletek tudásszociológiájához kíván néhány adalékkal hozzájárulni. Először felhívja a figyelmet arra, hogy egyes elméletek, száz évnél is hosszabb ideje tartó, vagy akár az európai, illetve a világtörténelem egészére kiterjedő permanens válságokat diagnosztizálnak, majd amellett érvel, hogy ezek a koncepciók a kereszténység történelemszemléletének szekularizált változataira építenek. Augustinus, Kant és Derrida nézeteire építve, kitér azokra a morális és pszichológiai szükségletekre is, melyeket ezek az elméletek szolgálnak. Továbbá Mannheim Károly és Lukács György nyomán azt is feltételezi a szerző, hogy kialakult egy olyan sajátos európai karakter, mely szüntelenül válságokat érzékel maga körül és valamilyen megváltást lát közeledni. Végül – Karl Löwithre támaszkodva – felhívja a figyelmet arra, hogy az európai lineáris időfelfogás következtében, még azokat a társadalomelméleteket is áthatja valamilyen apokaliptikus várakozás, melyek mindenféle „vég”-gel kapcsolatos spekulációt elutasítanak.

Restricted access

/07/2014. European , Commission ( 2009 ): Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses . European Economy 2009 ( 7 ). European , Commission ( 2014

Restricted access

January 2014). Blanchard , O. – Griffiths , M. – Gruss , B. ( 2013 ): Boom, Bust, Recovery: Forensics of the Latvia Crisis . Brooking Papers on Economic Activity, Fall : 325

Restricted access

A sajtóelemzés képes annak kimutatására, hogy mit jelentett a válság 2007-ben, amikor a napjainkban is tartó válság valójában elkezdődött. A két legnagyobb példányszámú hazai napilap elektronikus archívumainak áttekintése után azt állapíthatjuk meg, hogy a válsággal összefüggésben a lapok elsődlegesen részben annak a politikai válságnak a következményeiről cikkeztek, amely 2006 őszén kezdődött az akkori miniszterelnök Balatonőszödön elmondott beszédének nyilvánosságra hozatalával, részben a nemzetközi pénzügyi válság kirobbanásáról tudósítottak, harmadrészt az akkori legnagyobb ellenzéki párt megszólalóinak szociális válságként tálalt megnyilatkozásait tárgyalták. A két lap – politikai irányultságának megfelelően – eltérően írt a válságról a politikai és a szociális válság tekintetében, viszont lényegében azonos módon tárgyalta a pénzügyi válság kibontakozását.

Restricted access

. Fiscal Data Revisions in Europe 2011 Cho, J. (2008): The National Crisis and De/reconstructing Nationalism in South Korea

Restricted access

A cikk a 2010. november 9-én több intézmény, a Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tudományok Intézetének Értékszociológiai Műhelye, a Demokrácia és Kormányzás Osztály, a Világgazdasági és Történettudományi Intézet, továbbá a Budapesti Corvinus Egyetem és az ISES Alapítvány együttműködésében megrendezett műhelykonferencia összefoglalása. A szervezők szándéka az volt, hogy a 2009-ben megjelent Eredeti válságfelhalmozás. Összeomlás vagy átalakulás? című kötetben megfogalmazott gondolatok aktualitásáról alakítsanak ki szakmai vitát, megvizsgálják a benne szereplő prognózisok utóéletét, illetve a megjelenés óta felmerült gondolati alternatívák tartalmát, életképességét. Teljesen eltérő tudományterületeket képviselő tudósok, szakemberek, kutatók jutottak hasonló következtetésekre a közös gondolkodás során, hangsúlyozva egyfelől a válság komplex, holisztikus, strukturális jellegét, másfelől az összetett, interdiszciplináris megoldás keresésének szükségességét.

Restricted access

Tanulmányom célja a válság kiskereskedelmi vállalkozásokra gyakorolt hatásának rendszerezése a különböző vállalati funkciókon keresztül (kiemelve a kiskereskedelmi logisztikához kapcsolódó funkciókat), illetve a vizsgált vállalkozások válságkezelési attitűdjeinek analízise. A kutatási témakör a különböző erőforrásokra és az ellátási láncban betöltött szerephez kapcsolódó vevő-szállító kapcsolatokra is koncentrál, így a korszerű ellátásilánc-menedzsment is megjelenik a kutatásban.Kutatásom során a főbb hazai és nemzetközi szakirodalom alapján bemutatom az elméleti hátteret, majd az ezen alapuló kvantitatív kutatási eredményeket elemzem.A standardizált szóbeli megkérdezés módszerének alkalmazásával 2013 május-júniusában 212 kiskereskedelmi vállalkozás került a mintába egyszerű véletlen mintavétellel, a minta földrajzi lehatárolása Kelet-Magyarország volt.A faktor- és klaszteranalízisek alkalmazásával 3 klasztert sikerült feltárnom, melyek piaci szereplői különböző válságkezelési, változásmenedzsment-eszközökkel koordinálják folyamataikat.

Restricted access

Crisis and economic growth in the EU

Medium and long-term trends

Acta Oeconomica
Authors: P. Halmai and V. Vásáry

Projections for the EU-27 Member States (2008–2060) 2009 EC (2009c): Impact of the Current Economic and Financial Crisis on Potential Output

Restricted access