Search Results

You are looking at 1 - 10 of 23 items for :

  • "cultural patterns" x
  • All content x
Clear All

The author analyses the existence of a youth subculture, as it appears in two subcultural spheres on the basis of interviews and her experience of fieldwork carried out in a city in Central Europe. Values and experiences which are connected to the underground electromusic actions are discussed, while the places and modes of cultural actions are studied. The subcultural patterns which increasingly influence the youth of the cities reflect an estrangement from the city life. The liminal phases of estrangement recur in the life of the individual, they provide a possibility to gain communal experiences and to establish special subcultural values. These are possible only with the adaptation to the cultural pattern and with the acceptance and usage of subcultural activities.

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Olatz Lopez-Fernandez, Daria J. Kuss, Lucia Romo, Yannick Morvan, Laurence Kern, Pierluigi Graziani, Amélie Rousseau, Hans-Jürgen Rumpf, Anja Bischof, Ann-Kathrin Gässler, Adriano Schimmenti, Alessia Passanisi, Niko Männikkö, Maria Kääriänen, Zsolt Demetrovics, Orsolya Király, Mariano Chóliz, Juan José Zacarés, Emilia Serra, Mark D. Griffiths, Halley M. Pontes, Bernadeta Lelonek-Kuleta, Joanna Chwaszcz, Daniele Zullino, Lucien Rochat, Sophia Achab, and Joël Billieux

; PMPUQ-SV: short version of the Problematic Mobile Phone Use Questionnaire. Discussion The objectives of this study were to investigate the cross-cultural patterns of mobile phone use in European

Open access
Acta Ethnographica Hungarica
Authors: László Mód, Netta Nagy, Zoltán Miklós, Lehel Peti, Laura Iancu, Éva Deák, and Zsuzsa Borók

Zoltán Fejős: Tárgyfordítások. Néprajzi Múzeumi Tanulmányok [Object Translations. Ethnographical Museum Studies]. Budapest: Gondolat Kiadó 2003; Miklós Cseri-Zoltán Fejős-Zsuzsa Szarvas (eds.): Touristic Construction and Consumption of Culture. Budapest-Szentendre: Magyar Néprajzi Társaság-Néprajzi Múzeum-Szabadtéri Néprajzi Múzeum 2004; Sándor Oláh: Falusi látleletek [Dörfliche Fundberichte]. Csíkszereda: Pro-Print Könyvkiadó 2004; József Gagyi: A krízis éve. 1949 [Das Jahr der Krise. 1949]. Csíkszereda: Pro-Print Könyvkiadó 2004; Elena Rodica Colta: Repere pentru o mitologie a românilor din Ungaria[Data on the Beliefs of the Romanians in Hungary]. Cluj-Napoca: Editura Fundaţia Pentru Studii Europene 2004; Ene Kõresaar-Art Lee (eds.): Everyday Life and Cultural Patterns. International Festschrift for Elle Vunder. (Studies in Folk Culture, Volume III.) Tartu: Tartu University Press 2004; Michael Simon: “Volksmedizin” im frühen 20. Jahrhundert. Zum Quellenwert des Atlas der deutschen Volkskunde. Gesellschaft für Volkskunde in Rheinland-Pfalz e.V. (Studien zur Volkskunde 28.) Mainz 2003

Restricted access

Abstract  

Deaths and resurrections of the subject. Comparative Literature studies have for some time now been engaged in a new phase in which the internationality of the subject matter is no longer at stake. In the global village literatures develop both transnationally and intranationally as parts of wider cultural patterns. Thus to reflect upon literature is increasingly a philosophical matter involving battles of Weltanschauungen. The problematic of the subject is a case in point. Subjectivity as embodiment of the individual human existent has come to be viewed negatively, particularly in the light of feminist and postcolonial theories, which question the universality of a subject built on objectifying the Other; thus the erstwhile object becomes in turn subject, and the equation is once again incomplete. We wish to examine a sampler of diverse, indeed scattered instances of a renewed interest in the problematic of the subject. For example, far from being dead, the Author reappears massively in biographical and autobiographical writings, and is tracked through genetic studies. The subject writes itself in interstices and margins, in discontinuity, elusiveness and uncertainty, as process rather than essence; but we hypothesize that this is in many literary and cultural contexts the very mode of its rehistoricization.

Restricted access

A szerző a hagyományos helyi ismeretek és az innovációra való képesség egyéni problematikáját vizsgálja a 20. századi Magyarország gyorsan változó kontextusában. A helyi elittel szoros kapcsolatban álló családban, 1932-ben született asszony élettörténetét elemezve egyrészt bemutatásra kerül a különböző társadalmi kontextusokban és életszakaszokban szervezett profit és non-profit vállalkozások sora, másrészt az, ahogyan az új kihívásokkal való megküzdésben a kitűnő képességekkel rendelkező asszony a kulturális és anyagi erőforrásait, társadalmi tőkéjét, a saját és az ősei tapasztalatait használta. Bemutatjuk azt is, hogy a hagyományos utak elzáródásánál hogyan talál új utakat. A generációk közötti kapcsolatokat és konfliktusokat elemezve a szerző arra keresi a választ, hogy a megörökölt kulturális tőke átvételét miért utasítja vissza a fiatalabb generáció, és miért nem tudják a szociális intézmények és kulturális mintázatok határait újrarajzolni. Adatgyűjtés: terepmunka, önkitöltős kérdőív, félig strukturált és narratív technikával készített interjúk, helytörténeti források és a helyi sajtóban közölt adatok.

Restricted access

“Green merry-making”. The creation of recreational spaces around urban areas in the Habsburg Monarchy in the 18 th19 th centuries. — My investigation is focused on a special phenomenon of urbanisation of the way of life in the 18th to 19th centuries: the functional and symbolical transformation of the immediate environs of the town, in the course of which the previously unconquered surrounding countryside or land used for agricultural purposes became the venue for urban leisure customs (excursions, May Day festivities, summer holidays). The period covered in the research is from the last third of the 18th century to the mid-19th century: this is sufficiently long to allow a comparison of areas of investigation having different source bases (towns within the Habsburg Monarchy of different sizes and with different traditions) and to trace changes in the various urbanisation phenomena examined.Nature in the urban environs as a recreational space is interpreted according to the aesthetic requirements of urban-dwellers. These nearby excursion places can be seen not only as compensation for increasingly unpleasant urban life, but also as a kind of cultural pattern, a symbolic expression of urbanity: the big city lifestyle pattern also appears in the smaller, barely urbanised towns. The phenomenon examined appears with differing emphasis in the leisure time of the different social groups. The petty bourgeoisie and the poorer social groups are encountered in these micro spaces mainly in connection with festive use, while visits to the green areas in and around the town are practically an everyday practice among the middle classes. Certain traditions dating from the period before the urbanisation in the Modern Age — such as church fetes in the vicinity of towns, and student traditions — play an important role in the emergence of the new customs. In addition, the social composition of the individual towns, the nature of their trend-setting strata, the denominational tradition, the existing educational or other institutions, in short the differing urbanisation histories also had a substantial influence in shaping leisure spaces in the urban environs. Where an important Protestant school operates in a town, middle-class townsfolk, intellectuals and officials are found in considerable numbers and if the urban elite and leaders are supporters of innovation, green leisure spaces appear earlier and in greater number. In towns with a strong Catholic tradition, the profanization of green fetes also contributes to leisure use of the urban environs, but at times Catholic customs can also be found in a Protestant environment.

Restricted access

Jelen tanulmányban magyar egyetemi hallgatók pesszimizmus-szintjét vizsgáltuk. Szerettük volna megtudni, hogy a pesszimizmus a konformitás szintjén jellemző-e ránk vagy intrinzik módon, belülről fakadóan vagyunk ilyen pesszimisták. A tanulmányban bemutatott kutatás itthon és külföldön (Bécsben) tanuló magyar (90 fő, átlagéletkor: 23,3 év; szórás: 2,18 év) és hazánkban és saját országukban (Ausztriában) tanuló külföldi egyetemista diák (60 fő, átlagéletkor: 22,2 év; szórás: 2,32 év) optimizmusának szintjét és szubjektív jóllétét hasonlítja össze. Az optimizmus mérésére indirekt és direkt — önbeszámolós — módszert is alkalmaztunk. Indirekt úton értelmezésekben és tervezett viselkedésválasztásokban való megnyilvánulásként ragadtuk meg az optimizmust, általunk szerkesztett ’félig-üres’ történetek segítségével. Direkt módszerként a Berni Szubjektív Jóllét Kérdőív pozitív attitűdöt mérő skáláját alkalmaztuk. Eredményeink szerint a magyar diákok mind saját [F(1,148) = 77,36; p<0,001], mind idegen környezetben szignifikánsan pesszimistábbnak mutatkoztak külföldi társaiknál. A közvetett optimizmusra vonatkozó eredményekkel szemben a pozitív attitűdre és szubjektív jóllétre vonatkozó önbeszámolókat a vizsgálat kulturális közege befolyásolta: a külföldön tanuló magyarok pozitívabbnak ítélték meg mentális jóllétüket [F(3,146) = 13,77; p<0,001] és pozitívabb élettel szembeni attitűdökről számoltak be, mint itthon élő társaik [F(3,146) = 11,33; p<0,001].

Restricted access

M. Grosse S. Haider 1969 Cultural patterning of sexual beliefs and behaviour Ethnology 8

Restricted access

). Attachment, culture, and the caregiving system: The cultural patterning of everyday experiences among Anglo and Puerto Rican mother–infant pairs . Infant Mental Health Journal, 24 ( 1 ), 53 – 73

Restricted access

cultural patterns’ . In: Wilding , L. & Oleshko , K. (eds), Micromorphological indicators of anthropogenic affects on soils. Transaction of the 15th World Congress of Soil Science . Volume 6a, Acapulco: 250 – 269

Restricted access