Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • "decentralizáció" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Tanulmányunkban az uniós regionális fejlesztési filozófia két elemének - a decentralizációnak és a partnerségnek - a helyzetével és perspektíváival foglalkozunk. E két szorosan összekapcsolódó tényező nemcsak a hagyományos területpolitikai feladatok, hanem az egész európai gazdasági tér teljesítményét fokozó versenyképesség szempontjából fontos, és egyéb más közös politikai célt is szolgál. Az új kelet-közép-európai tagállamok integrálódásának sikere nem kis mértékben azon múlik, hogy a nemzeti intézmények e két alapelv érvényesülését milyen mértékben képesek elősegíteni. A méltányosság és a szolidaritás mellé felzárkózó versenyképesség követelménye a struktúrapolitikai alapelvek megvalósítását szolgáló intézmények és mechanizmusok felülvizsgálatát igényli a jelenlegi tagállamokban is. Kelet-Közép-Európában a feladat nyilvánvalóan bonyolultabb, a regionális politika korábban ismeretlen kategóriáit a piacgazdaság és a demokratikus politikai rendszer megszilárdításával párhuzamosan kell intézményesíteni.

Restricted access

A tanulmány az innováció központi és regionális irányításának elmúlt két évtized alatt formálódó magyarországi rendszerét tekinti át. Vizsgálja az állam irányító szerepét, az innovációs irányítás és az innovációs szakpolitika szervezeti és működési struktúrájának, illetve intézményrendszerének a kialakulását, az együttműködési mechanizmusok működését, valamint elhelyezi az innovációt a mindenkori kormányzatok fejlesztési stratégiáiban. Arra keresi a választ, hogy milyen okok vezettek a régiók innovációs fejlesztését korábban a zászlajukra tűző stratégiai célkitűzések háttérbe szorulásához, illetve a regionális innovációpolitikai irányítás rendszerének meggyengüléséhez, megszűnéséhez.

Restricted access

A határ menti együttműködés egy különleges területét képezi a Lisszaboni Programnak Európa minden régiója számára. A tanulmány világossá teszi, hogy a Lisszaboni Stratégia megvalósításához a határ menti együttműködési stratégiák jelentős hozzáadott értéket adnak. Ezen stratégiáknak a nemzeti stratégiák részét kell képezniük. A határ menti együttműködések akadályainak felszámolásához szükséges az együttműködés közösségi szintű intézményesítése, ami lehetővé teszi különbözõ együttműködőcsoportok kialakulását Európa-szerte, jogi személyiséggel felruházva. A nyitott koordinációs mechanizmus működtetéséhez decentralizált szemléletet kell alkalmazni, ezáltal lehetőséget biztosítva a helyi és regionális hatóságoknak önálló regionális stratégiák kidolgozására. E folyamatban a helyi, regionális és civil szereplők részvételére a jelenleginél nagyobb figyelmet kell fordítani.</o:p>

Restricted access

A tanulmány az innováció központi és regionális irányításának elmúlt két évtized alatt formálódó magyarországi rendszerét tekinti át. Vizsgálja az állam irányító szerepét, az innovációs irányítás és az innovációs szakpolitika szervezeti és működési struktúrájának, illetve intézményrendszerének a kialakulását, az együttműködési mechanizmusok működését, valamint elhelyezi az innovációt a mindenkori kormányzatok fejlesztési stratégiáiban. Arra keresi a választ, hogy milyen okok vezettek a régiók innovációs fejlesztését korábban a zászlajukra tűző stratégiai célkitűzések háttérbeszorulásához, illetve a regionális innovációpolitikai irányítás rendszerének meggyengüléséhez, megszűnéséhez.

Restricted access

A svéd tanügyigazgatás változásai: egy radikális modellváltás

Shifts in Swedish Education Administration: A Radical Change of Models

Educatio
Author: András Semjén

Absztrakt:

A svéd oktatásirányítás az egyik legcentralizáltabb volt Európában, és jó eredményeket ért el a tanulói teljesítmények, az iskolázottság, a foglalkoztatottság és a gazdasági növekedés terén. Idővel azonban kritizálták, hogy nem hatékony, túl drága és nem elég sikeres az egyenlőtlenségek csökkentésében. A kilencvenes évek elején, az akkori neoliberális trenddel összehangban, radikális reformra került sor. Az alap-, közép- és felső középfokú oktatásért csakúgy, mint a felnőttképzésért minden felelősséget a helyhatóságokra ruháztak, a regionális oktatási tanácsok pedig szerepüket vesztették a központi szándékok továbbításában. Fokozatos finanszírozási reformra is sor került, lehetővé téve az önkormányzatok számára, hogy szabadon allokálják a kormányzattól érkező támogatásokat. Az iskolaválasztás szabaddá vált. A növekvő számú független (a svéd terminológia szerint szabad) iskola éppúgy ingyenes lett a diákok számára, mint az önkormányzati iskolák. Egy oktatási utalványrendszer segítségével a magániskolák is jogosulttá váltak az állami finanszírozásra. Bár fennmaradt a kormányzati elkötelezettség az esélyegyenlőség megőrzésére, az oktatás piacosítását gyakran kritizálják a szegregáció erősödése és a romló tanulói teljesítmények miatt.

Open access

Oktatási reformok és tanügyigazgatás Lengyelországban

Reforms and Educational Governance in Poland

Educatio
Author: Kristóf Velkey

Absztrakt:

A tanulmány a lengyelországi tanügyigazgatás hangsúlyváltozásait mutatja be. Arra keresi a választ, hogy hogyan alakult, és milyen tényezők formálták az állam és önkormányzatok közötti feladatmegosztást az elmúlt harminc évben. Az önkormányzatok a kilencvenes években fokozatosan vették át a fenntartói feladatokat az államtól, ezzel párhuzamosan a középszintű regionális állami oktatásirányítási szerv, a kuratorium oświaty szerepe is átalakult. Az 1999-es rendszerszintű reform során a kuratoriumok és önkormányzatok viszonya, feladatkörei nem kerültek tisztázásra. Az eredetileg csak a működtetői feladatokért felelős önkormányzatokra egyre több felelősség hárult az oktatás minőségével kapcsolatban, mely eredetileg a kuratoriumok feladata volt. Ezzel párhuzamosan ez utóbbiak hatalma és feladatkörei a 2000-es években tovább csökkentek, később a megszüntetésük is felmerült. 2015-ben viszont újabb rendszerszintű oktatási reform indult meg, melynek során a folyamat megfordult. A jelenlegi kormány a kuratoriumok szerepének erősítésével az állam oktatási szerepét erősíti.

Open access

A bürokratikus és centralizált franciaországi irányítási modellt módosító változások

The Changes Having Modified the Bureaucratic and Centralised Model of the French School Administration

Educatio
Author: Iván Bajomi

. 443–447. epa.oszk.hu/01500/01551/00036/pdf/816.pdf [Letötve: 2019. 06. 02.] 3 Bajomi I. (2013) Decentralizációs intézkedésekkel korrigált francia

Open access

Az Európai Régiók Gyűlése szerint a régió az a törvényes területi testület, amelyet közvetlenül az állami szint alatt hoztak létre, és politikai önkormányzattal ruháztak fel. Magyarországon az állami szintet a régiók követik, azonban politikai önkormányzattal a megyék rendelkeznek. Szakemberek és politikusok véleménye egyaránt megosztott a középszint területi egységével kapcsolatban, és talán éppen ezért a régiók és megyék egymáshoz való viszonya is meglehetősen kaotikus. A hazai fejlesztéspolitikai dokumentumok erős régiókat és politikai decentralizációt vizionálnak, a valóságban azonban független megyei jogú városok, meggyengített megyék és igazgatási funkció nélküli régiók képviselik a középszintet. Az oly sokat emlegetett regionális decentralizáció talán csak utópia, de akár meg is történhet. Tanulmányunkban arra a kérdésre keressük a választ, hogy a közigazgatási régiók létrehozása esetén – figyelembe véve a területfejlesztés és a közigazgatás valós folyamatait – mely városok tölthetik be a régióközpont szerepet.

Restricted access

Célok és következmények: tanügyirányításunk átalakítása

Changes in the Education Governance in Hungary and Theirs Background

Educatio
Author: Zoltán Györgyi

. 23 Sáska G. (2013, ed.) Centralizáció, decentralizáció, demokrácia. Educatio , Vol. 22. No. 1. pp. 3–22. 24 Szabó Z. A. & Fehérvári A. (2013) A közoktatás fenntartói és

Open access

Central and Eastern Europe: Catching up or lagging behind?

The Methodological Maze of the EU’s Method of Measuring Development

Society and Economy
Author: Zoltán Polyánszky

Journal of Monetary Economics 1988 22 159 168 Polyánszky, T. Z. (2005): A decentralizáció és a területi

Restricted access