Search Results

You are looking at 1 - 10 of 49 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Kallimachos Artemis-himnusza

Megjegyzések a művészi egység és a datálás kérdéséhez

Antik Tanulmányok
Author: Adorjáni Zsolt

Kallimachos Artemis-himnusza az a költemény a himnuszok könyvében, melynek művészi egysége, különösen Wilamowitz elmarasztaló ítéletének hatására, mind a mai napig élénk vita tárgya. Jelen tanulmányban ehhez a kérdéskörhöz szólok hozzá. Először a himnusz könyvben elfoglalt helyét, illetve a többi vershez való viszonyát vizsgálom. Ezek után kísérletet teszek az egység jellegének meghatározására a kohéziós elemek feltérképezésével, miközben eredményeimet kritikusan ütköztetem korábbi befolyásos nézetekkel, különösen a „fejlődéspszichológiai” irányzattal. Végezetül kiszélesítem a vizsgálatot a költemény tágabb történelmi kontextusára, és ennek keretében javaslatot teszek datálására is.

Open access

Minden Pindaros-óda szembesít az egység mibenlétével, mely a Pindaros-kutatás talán legfontosabb kérdése. Ám minden költemény más és más módon egységes, s ez igaz a hatodik olympiai ódára is, melyet a költő egyik legnagyszerűbb versének szokás tartani. Jelen tanulmányban megmutatom, hogy az O. 6 egységét a költő (Pindaros) és a jós (Hagésias, a győztes és Iamos, a mondabeli ős) metaforikus párhuzama biztosítja, melynek alapja két, a költőre és a jósra egyaránt jellemző mozzanat: az isteni ihlet és kimondás-kifejezés pillanata. Ezek jelennek meg a jós (Iamos) elhivatásának leírásában (58–70), majd a költő saját tevékenységére reflektáló megnyilatkozásában (82–91), mely a vers legvitatottabb soraiban fogalmazódik meg. E magból sugárzanak szét a költő és a jós tevékenységének metaforái a győzelmi óda egészében.

Restricted access

/80-81. őrzési egység (ő. e.) Jegyzőkönyv a Központi Bizottság 1966. május 25-én megtartott üléséről. Magyar Országos Levéltár (1967a): M-KS 288. f. 5/420 őrzési egység (ő. e.) Előterjesztés a Politikai Bizottság 1967. március 21-i

Restricted access

Az alábbi tanulmányban amellett érvelek, hogy Platón Phaidrosának egyik passzusában tudatos és jól megszerkesztett allúzió olvasható Pindaros első pythói ódájára és az abban kulcsszerepet játszó Typhón mitikus alakjára. A nyelvi és gondolati párhuzamok elemzésével feltárulnak a platóni szövegrész eddig rejtett jelentésrétegei, többek között a Pindaroson túlmutató zenei metaforák. Ezzel együtt felszínre kerülnek olyan témák, mint egység és sokaság, zenei éthos és kritika, melyek Platón gondolatrendszerében központi jelentőségűek, és az elemzett passzus kifejezésmódját meghatározzák.

Open access

Szécsény-Ültetés középső neolitikus település régészeti kutatása 1979-1985 között folyt Soós Virág régész vezetésével. Az 1982-ben megjelent előzetes jelentésben, amely elsősorban a lelőhely és az addig feltárt leletanyag ismertetésére korlátozódott, Soós Virág megemlítette az antropomorf és arcos kerámiatöredékeket is, de publikálásukra nem került sor. Szécsény-Ültetés teljes leletanyagának feldolgozása a feltárt anyag nagy mennyisége miatt egy reprezentatív, tematikailag összetartozó egység (I. ház, 16. és 20. gödör) kerámia-, kő- és csontanyagának leírásával és értékelésével kezdődött meg, amely szakdolgozatom témája volt. Jelen tanulmány azzal a céllal született, hogy a Szécsény mellett előkerült arcos edénytöredékeket bemutassa, és a kutatás számára hozzáférhetővé tegye.

Restricted access

Ranschburg Pál felfedezése, a homogén gátlás (szériális tanulásnál a listán ismétlődő egység megjegyzése romlik) az utóbbi években újra széles körben vizsgált jelenséggé vált. A hatás megbízhatósága modern módszerekkel is demonstrálható, felhasználható a rövid tartamú emlékezet szerveződését leíró modellek tesztelésére. Magának a jelenségnek a magyarázatára azonban még nem alakult ki meggyőző elmélet.Recent results demonstrated the robustness of the Ranschburg-effect (decreased performance of repeated items in serial lists). On the one hand, this research provided important data about the inadequacy of some general models of short-term serial memory. On the other hand, this research demonstrates the necessity of new specific accounts of the effect per se.

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: A pertussis (szamárköhögés) akut légúti fertőző betegség, amelyet a Bordetella pertussis okoz, és krónikus, súlyos köhögés jellemez. A pertussis védőoltás beadásának optimális rendje nem tisztázott, így országonként eltér. Célkitűzés: A pertussis szeroprevalenciájának becslése magyarországi felnőttek körében. Módszer: Szérum-antipertussistoxin-immunglobulin-G (anti-PT-IgG)-antitest-szintek elemzése enzimhez kötött immunoszorbens vizsgálattal felnőttekben, háziorvosi praxisokban, egy éven át. A szérumminták a gyártó utasításainak megfelelően kerültek osztályozásra, úgymint: erősen valószínűsíthető a fennálló/közelmúltban lezajlott fertőzés (≥1,5 optikaisűrűség [OS]-egység); valószínű a fennálló/közelmúltban lezajlott fertőzés (≥1,0 OS-egység); szeropozitivitás (>0,3 OS-egység); illetve szeronegativitás (≤0,3 OS-egység). Eredmények: A vizsgálatban 1999 felnőtt (60,6% nő; átlagos életkor 47,4 ± 17,7 év) vett részt. Közülük 14,8% volt szeropozitív, 1,1% esetében valószínűsíthető, míg 0,1% esetében erősen valószínűsíthető volt a fennálló/közelmúltban lezajlott fertőzés. Következtetések: A résztvevők 85,2%-a szeronegatív volt, és ily módon fogékony a pertussisfertőzésre. Körülbelül 1% esetében volt valószínűsíthető a fennálló/közelmúltban lezajlott fertőzés, amely potenciálisan átterjedhet fiatal csecsemőkre. A felnőttek immunizálása kulcsjelentőségű a csecsemők közvetett védelme szempontjából. Orv Hetil. 2018; 159(13): 503–510.

Open access

–120. Barić 2002 = Barics Ernő: Kisebbség-kétnyelvűség a társadalmi változások tükrében – különös tekintettel a magyarországi horvát kisebbségre. Közép-Európa: egység és sokszínűség. In: Gadányi Károly, Pusztay János (szerk.): A Nyelvek Európai

Restricted access

Iuvenalis 4. szatírája az életmű egyik legtöbbet kritizált darabja. A szerkezeti problémák miatt egyes kutatók a mű eredeti egységességét is kétségbe vonják azt feltételezve, hogy két, egy későbbi kiadó által összefércelt töredékből áll. A struktúra megértésének kulcsa a két fő szerkezeti egység, s ezzel együtt a két központi karakter, Crispinus és Domitianus közötti kapcsolat feltárása. Az alábbi tanulmány a szerkezeti problémák mellett a mű epikus jellegzetességeivel, illetve az invektíva célpontjaival foglalkozik.

Restricted access

A tanulmány a homérosi Hermés-himnusz néhány nevezetes szövegkritikai és értelmezési kérdésével foglalkozik. Az első fejezet a szandálkészítő jelenet (82–86) kapcsán Hermés leleményes tettének valódi indokát keresi, és megoldást kínál a romlott 86. sor javítására, a második egység a tettetési epizód összefüggésében a csecsemő isten színészképességeit vizsgálja, és javítja a szintén hibásan hagyományozódott 242. sort, végül az utolsó fejezet arra keresi a választ, hogyan alakul át Hermés a himnusz befejező részében ravasz tolvajból ihletett dalnokká, miközben mégis megőrzi eredeti tulajdonságait.

Restricted access