Search Results

You are looking at 1 - 10 of 28 items for :

  • "ellenállás" x
  • All content x
Clear All

Absztrakt:

Frédéric Lordon a munkatörvénykönyv reformja elleni tiltakozás idején, 2016. februárban született Nuit debout urbánus ifjúsági mozgalmat elemezte áprilisban a politikai alany és tárgy, a horizontalitás és vertikalitás, továbbá a mozgalomnak a képviseleti demokráciához való viszonya szempontjából. Nyomában összehasonlítjuk ezt a mozgalmat egy körülbelül tízéves múlttal rendelkező, elsősorban vidéken kialakult és tevékenykedő másik ifjúsági mozgalommal, a ZAD-dal. Mi ennek a két mozgalomnak a múlthoz, az azt megszünteni akaró neoliberális erőkhöz (ellenállás) és a jövőhöz (kreativitás) való viszonya?

Restricted access

A penetrométerrel mért talajellenállás az egyik leggyakrabban alkalmazott módszer a talaj tömörödöttségének, a tömörödött rétegek mélységbeli elhelyezkedésének, valamint a talajfizikai állapot térbeli és időbeli változásának vizsgálatára. Ha az agrotechnikai beavatkozások hatásának vizsgálata során a behatolási ellenállás-értékekből a tömörödöttségi állapotokra kívánunk következtetni, a talaj nedvességtartalmának ismerete és figyelembe vétele nélkülözhetetlen az ellenállásértékek értelmezéséhez. A hazai gyakorlatban az terjedt el, hogy a különböző kezelések összehasonlítása során a közel azonos talajnedvesség-értékeken mért ellenállásértékeket vetik össze, így azonban a mért adatok egy része a kiértékelés számára elvész. Új módszert dolgoztunk ki, melynek segítségével a különböző talajnedvesség-tartalmaknál kapott ellenállásértékeket azonos nedvességtartalomra számítjuk át.  Méréseinket a 3T SYSTEM készülékre alapoztuk, ezért a közölt átszámítási módszer a 3T SYSTEM készülékkel történő mérésekre alkalmazható. Az átszámításhoz szükséges összefüggések meghatározása érdekében a Nyíregyházi Főiskolán kialakított “nyíltszíni mérőrendszerében” nagy számú mérést végeztünk a tejes tenyészidőszakra (március-október) kiterjedően vályog fizikai féleségű, réti csernozjom talajon, mely során mértük a 0-60 cm talajmélység-tartományban a talajellenállás és nedvességtartalom összetartozó értékpárjait 1 cm-es lépésközönként. Egyúttal patronos talajmintavétel segítségével megállapítottuk a 10 cm-enkénti talajrétegek térfogattömeg-értékeit. Meghatároztuk az azonos térfogattömeg-értékhez tartozó talajellenállás- és nedvesség-értékek közötti függvénykapcsolatokat. Ezek segítségével kidolgoztunk egy olyan számítási eljárást, mellyel vályog fizikai féleségű talaj esetén a nedvesség-értékek különbözősége miatti talajellenállás-különbségeket át tudjuk számítani azonos nedvességértékek melletti ellenállásértékekre. Így a különböző művelések (szántás, lazítás) hatásának vizsgálata során az ellenállásértékekkel egyértelműen jellemezni tudjuk a talaj tömörödöttségi állapotát.

Restricted access

Kísérletünk célja a hipnózisbeli önkontroll változásainak vizsgálata a hipnózis iránt különböző mértékben fogékony személyeknél, a hipnózissal szembeni ellenállás élménybeli és viselkedéses jellemzőinek összevetésével. Kísérletünkben egy szokásos –standard tesztszuggesztiókat tartalmazó –csoportos együttműködő hipnózist követően –a hipnózisindukciót megelőzően –a résztvevőket a hipnotizőr tudta nélkül arra szólítottuk fel, hogy álljanak ellen a szuggesztióknak (amelyek az előzőekkel azonosak voltak). Mindkét hipnózis során mértük a szuggesztiók végrehaj_a

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: A gyógyítók kiégése mind a hazai, mind a nemzetközi kutatásokban kiemelt jelentőséggel bír. Célkitűzés: A 2017-ben folytatott reprezentatív, hazai orvoskutatás (n = 5013) alapján bemutatni a kiégésmutatók alakulását, valamint e mutatók és a munkavégzés körülményei közötti összefüggéseket. Célul tűzzük ki továbbá a 2013. évi orvoskutatás eredményeivel való összevetést, valamint a kiégés és a reziliencia potenciális kapcsolatának vizsgálatát. Módszer: Online, kvantitatív felmérés eredményeinek deskriptív és többváltozós elemzése. Logisztikus regressziós analízis segítségével vizsgáltuk meg a kiégés egyes dimenzióinak, valamint a rezilienciának a kapcsolatát. Eredmények: A 2013. évi adatokkal való összevetésben az emocionális kimerülés és a teljesítményvesztés közepes és magas aránya megközelítőleg hasonlóan alakult (49% versus 49,9%, illetve 65,1% versus 68,9%). A deperszonalizáció esetében a 2013. évi adatokhoz képest (49%) csökkenést tapasztaltunk (40,2%). A fekvőbeteg-ellátásban dolgozók, a több munkahelyen helytállók és a rendszeresen ügyelők körében magasabb a kiégés. Többváltozós elemzésünk megmutatta, hogy a reziliencia hiánya fontos előrejelzője az emocionális kimerülésnek, a deperszonalizációnak és a teljesítménycsökkenésnek. Következtetés: Eredményeink azt mutatják, hogy a kiégés alakulásában és visszaszorításában a belső erőforrásoknak, a rugalmas megküzdésnek és a rezilienciának kulcsszerepe van. Orv Hetil. 2018; 160(3): 112–119.

Open access

Kísérletünk célja a hipnózisbeli önkontroll változásainak vizsgálata a hipnózissal szembeni ellenállás élménybeli és viselkedéses jellemzőinek összevetésével. Jelen tanulmányunkban az önkontroll és a hipnotizőrhöz való regresszív, áttételes viszonyulás, az archaikus bevonódás összefüggését elemezzük. Kísérletünkben egy szokásos – standard tesztszuggesztiókat tartalmazó – csoportos együttműködő hipnózist követően egy másik alkalommal – a hipnózisindukciót megelőzően – a résztvevőket a hipnotizőr tudta nélkül arra szólítottuk fel, hogy álljanak ellen a szuggesztióknak (amelyek az előzőekkel azonosak voltak). Mindkét hipnózis során mértük a szuggesztiók végrehajtását a személyek saját megítélése szerint és külső megfigyelők pontozása alapján. Megvizsgáltuk, hogy hogyan függ össze az archaikus bevonódás mélysége az ellenállásra való motivációval és képességgel, az ellenállás élményével, valamint a hipnotikus viselkedés önkéntelenségével. Eredményeink szerint ellenálló helyzetben nagyon kevéssé alakult ki pozitív regresszív viszonyulás a hipnotizőrhöz; az áttétel negatív vonatkozásainak viszont az ellenállás helyzete kedvezett. Minél mélyebb volt a résztvevők pozitív archaikus bevonódása (elsősorban a hipnotizőrtől való függőség, valamint a hipnotizőr negatív megítélésétől való félelem), annál kevesebb erőfeszítést tettek a szuggesztiókkal szembeni ellenállás érdekében, és kevésbé is álltak ellen. Eközben többnyire úgy érezték, hogy viselkedésük önkéntelen, nem akarattal irányítják. A hipnózisra erősen fogékony személyek különösen hajlamosak lehetnek arra, hogy olyan mélyen újraéljék korai kapcsolataikat a hipnotizőrhöz való viszonyulásban, hogy minden mást figyelmen kívül hagyva, elsősorban a hipnotizőr által adott szuggesztióknak megfelelően viselkedjenek.

Restricted access

Az én (én-rendszer) szilárdságának és változékonyságának kölcsönviszonyát gyakran és hevesen vitatják az én-pszichológia művelői. Olykor egymást kizáró ellentéteknek tekintik őket, holott kölcsönösen feltételezik egymást: a változás a stabilitást szolgálja, a stabilitás a változás révén érvényesül. Az én-rendszer alapjellegzetessége a dinamikus stabilitás. Ezt az én-funkciók stabilitása, valamint a helyzetfüggő, kontextuális én folyamatos szerkesztése biztosítja. Az én-rendszer koherenciáját az értékelő-önértékelő funkció teremti meg. Az élettörténeti forgatókönyv fordulópontjai, valamint a történeti-társadalmi sorsesemények kritikus változásokat indukálnak a rendszerben. Az ilyenkor fellépő önreflexiós kényszerrel szemben gyakran ellenállás mutatkozik. Az én-élmény s az én-rendszer stabilitásának legfontosabb funkcionális tényezői: az általános önértékelés pozitív kimenetelének tartóssága; a társválasztási autonómia érvényesülése és a társas háló arányos kiegyensúlyozottsága; az élettörténeti és önismereti narratívumok koherenciája és kidolgozottsága; a szomatikus történet alakulása és reflektáltsága.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Marius Florin Coros, Rares Georgescu, Zalán Benedek, Sorin Sorlea, Ghenadie Pascarenco, Cornelia Mesaros, and Orsolya Hankó-Bauer

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: Tanulmányunk célja volt felmérni a kézi és gépi bélvarratok nyomásrezisztenciáját sertésbélmodellen. Módszer: Különböző típusú kézi és gépi anastomosisokat készítettünk el, az intraluminalis nyomást pedig differenciált nyomású manométerrel mértük. Eredmények: Tapasztalataink szerint nincs szignifikáns különbség a nyomással szembeni ellenállást tekintve, ami a vég a véghez varratokat illeti (p = 0,49). A csonkzáró varratok közül legellenállóbbnak bizonyult a különálló varratsorral történő, két dohányzacskóvarrattal buktatott varrattehnika (p = 0,004). Nem találtunk szignifikáns eltérést a különböző oldal az oldalhoz varratok rezisztenciáját illetően (p = 0,06). Következtetés: Kísérletünk során arra következtettünk, hogy a legellenállóbb varrattípus a kézi csonkzáró varrat, a többi kézi és gépi varrat között nincs jelentős eltérés, ami a nyomással szembeni rezisztenciát illeti. Orv Hetil. 2017; 158(42): 1674–1680.

Restricted access

A székfoglaló eloadás a darwini eszmerendszer provokatív jellegét elemzi a pszichológiában s tágabban a társadalomtudományban. Az ellenállás Darwinnal szemben jórészt vallási volt. A dolgozat megvizsgálja, hogyan  próbált a darwinista  gondolkodás, valamint az algoritmikus magyarázatok Skinner és Turing munkáiban egyre világosabb magyarázatot adni a viselkedésre. A dolgozatban elemzett Darwin/ Skinner/Turing-típusú magyarázat azonban mindig vak, viselkedési magyarázat. Megmagyarázza an­nak a mögöttes oksági  mechanizmusát, hogy mit teszünk. Nem magyarázza meg azonban érzéseinket.  Ebben az értelemben a vallásos gondolkodók felvetette kérdéskör még mindig velünk van.

Restricted access

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.-nél 2000-ben került sor a teljesítményértékelő rendszer - röviden TÉR - bevezetésére. A vizsgálatok elvégzése idején, 2001 tavaszán a második értékelés zajlott le a vállalatnál, ezért 2001-ben a „monitorozás” során elsősorban arra koncentráltunk, hogy feltárjuk a rendszerrel szembeni ellenállás mögött meghúzódó tényezőket. A visszajelzések, vélemények begyűjtésére kiscsoportos beszélgetéseket szerveztünk, majd az ott felvetődött témák alapján kérdőíves vizsgálatot végeztünk, amely a teljesítményértékelő rendszerrel kapcsolatos attitűdök feltárását célozta. Ebben az írásban az elméleti ismeretek és a gyakorlati tapasztalatok alapján levonható következtetések és tanulságok kerülnek megfogalmazásra.

Restricted access

A tanulmány a szervezeti növekedés humán aspektusait vizsgálja. A létszám növekedése a vállalat szinte minden területén jelentős változást okoz az egyén számára, hiszen változik a szervezeti struktúra, ami hatással van a kommunikációra, a személyes kapcsolatokra, a munkával való elégedettségre, a munkamegosztásra is. Az egyén számára a változás egyaránt jár pozitív és negatív következményekkel. Egy elővizsgálat keretében került felmérésre, hogy a szervezet mérete alapján mely területeken jelenik meg eltérés a kisebb, illetve nagyobb cégek dolgozóinak megítélésében, illetve milyen előnyökkel és hátrányokkal jellemezhetők a kisebb, illetve nagyobb vállalatok. Az elővizsgálatban nyert eredményekre épül a tanulmány második vizsgálata, mely a növekedés egyénre gyakorolt hatását igyekszik tetten érni. A fő vizsgálat alapfeltevése az, hogy a létszámnövekedést a szervezet tagjai összességében inkább negatívan élik meg. Az eredmények megerősítik a kiinduló hipotézist, annak ellenére, hogy a növekedés során a nagyvállalatok előnyeit is megemlítik a megkérdezettek. A vizsgálatok alapján feltételezhető, hogy a személyes kapcsolatok megromlása és a változással szembeni ellenállás együttesen tehető felelőssé a növekedés ilyen negatív megítéléséért.

Restricted access