Search Results

You are looking at 1 - 10 of 40 items for :

  • "emotional development" x
Clear All

Absztrakt

A tanulmány az érzelmi fejlődés és a nyelvelsajátítás egymással összefonódott folyamatait vizsgálja. Elsőként az érzelmek és az érzelmi fejlődés elemzésére általunk alkalmazott elméleti keret, az érzelmek szociális konstruktivista elképzelése kerül bemutatásra. Ezután ismertetjük, hogy a vonatkozó keretbe miként illeszthető be az érzelmi nyelvhasználat általában, és a diminutívák speciálisan. Az elemzés ezt követően szűkül le az érzelmi nyelvhasználat részeként interpretált morfológiai rendszerre, a kicsinyítő képzők rendszerére. Az elméleti alapvetést követi a tanulmány empirikus része, mely a magyar kicsinyítő képzők elsajátításának longitudinális vizsgálatát mutatja be két gyermek longitudinális adatbázisán, kétévestől hároméves korig. A vizsgált korpuszok bemutatását követő elemzésünkből kitűnik, hogy a két vizsgált gyermek külön-külön utat járt be a diminutív szuffixumok elsajátítása során. A grammatikai produktivitásnak nem volt egyértelműen kimutatható hatása az elsajátítás sorrendjére: az első kicsinyített szavakban mindkét gyermeknél a terméketlen -u, -ó képzők, illetve a termékeny -kA és a részben termékeny -i jelentek meg először, míg a legtermékenyebb -cskA képzőt produkálták utoljára. Eredményeink arra is engednek következtetni, hogy a kicsinyítő képzők szemantikai funkcióknak való egyértelmű megfeleltetése valószínűleg egy viszonylag késői fejlemény: a diminutív szuffixumok kicsinység jelentése egyáltalán nem mutatható ki az általunk elemzett anyagból. A diminutívák használatának érzelmi, pragmatikai szerepe, azaz a szóban forgó dologhoz/személyhez való pozitív érzelmi viszonyulás pragmatikai funkciója is csak a vizsgált időszak vége felé válik egyértelműen kimutathatóvá.

A tanulmányban ismertetett vizsgálódás az érzelmi fejlődés és a nyelvelsajátítás egymással összefonódott folyamatait vizsgálja, s a pszichológia társas konstruktivista szemléletén alapul, melyre a továbbiakban olykor egyszerűen konstruktivista megközelítésként hivatkozunk. Kiindulásként a tanulmány elméleti keretét rögzítendő bemutatjuk az érzelmek társas konstruktivista elméletét (magyarul lásd Harré, 1997; illetve megvitatásához: Kónya, 1997; Kövecses, 1997; Orthmayr, 1997; Pléh, 1997; Pólya, 1997; Bodor, 1997a), majd felvetjük az érzelmi nyelvhasználat kérdését, és ismertetjük az érzelmi nyelvhasználat általunk kidolgozott konstruktivista felfogását. Ezután ismertetjük, hogy a vonatkozó keretbe miként illeszthető be az érzelmi nyelvhasználat általában, és a diminutívák speciálisan. Az elemzés ezt követően szűkül le az érzelmi nyelvhasználat részeként interpretált morfológiai rendszer, a kicsinyítő képzők rendszere elsajátításának feltárására. Az elméleti alapvetést követi a tanulmány empirikus része, mely a magyar kicsinyítő képzők elsajátításának longitudinális vizsgálatát mutatja be két gyermek longitudinális adatbázisán, kétévestől hároméves korig.

Restricted access

. Cicchetti 1991 Early self-knowledge and emotional development: Visual self-recognition and affective reactions to mirror self-images in maltreated and non-maltreated toddlers Developmental

Restricted access

Introduction

Although REM sleep plays an important role in neural maturation, developmental aspects of dream research are relatively neglected compared to studies focusing on adults. Adult research found that REM sleep and dreams take certain roles in emotional adaptation, including the processing of emotional events, consolidation of emotional memories and the downregulation of reactions to dysphoric stimuli. These findings, however, are rarely discussed in a developmental perspective.

Aims

We aim to test the neurocognitive dream theory developed by Nielsen and Levine (2007) by investigating the associations among abilities of waking emotional processing, behavioral manifestations of emotional problems and the emotional aspects of dreaming in children.

Methods

We analyzed 349 dream reports of 40 children between the ages of 4 to 8 years. Dream emotions, emotional dream quality and the dreams’ effect on daytime’s mood were self-reported by the children. Wakeful emotional processing is measured by the Emotional Stroop Test for children, and emotional–behavioral problems were assessed by the parent version of the Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ).

Results

Results show that negative dream quality and the dreams’ effect on daytime mood are associated with negative emotional adaptation measured by the SDQ (τ = .25, p = .031, τ = .24, p = .041 respectively). Children with more emotional problems reported more dreams (τ = .32, p = .004). Interestingly, we could not find relationship between dream emotions and waking emotional development measures.

Conclusion

Results support psychological models of dreaming assuming a role of dreams in emotional regulation and provide partial support for the plausibility of Levin and Nielsen’s neurocognitive theory in a developmental context. Further studies on emotional development and dreaming are needed to gain more insight in the generalizability of the connection between emotional processing during wakeful functioning and REM sleep.

Restricted access

Winnicott, D. W. (1957) On the contribution of direct child observation to psychoanalysis. In The Maturational Processes and the Facilitating Environment: Studies in the Theory of Emotional Development . Karnac

Restricted access

of Early Childhood Social and Emotional Development: Conceptualization, Critique, and Recommendations. Journal of Applied Developmental Psychology, Vol. 45. pp. 19

Open access

. 8. Crockenberg , S. C. , Leerkes , E. M. ( 2000 ): Infant social and emotional development in family context . In: C. H. Zeanah Jr. (ed.), Handbook of Infant Mental Health , 2nd ed. New York , The Guilford Press

Restricted access

. 10. Mayer , J. D. , Salovey , P. ( 1997 ): What is emotional intelligence? In: Salovey , P. , Sluyter , D. (eds): Emotional Development and Emotional Intelligence . New York , Basic Books , 3 – 31

Restricted access

., Yudron, M. & Darling-Churchill, K. (2016) Commentary on the Review of Measures of Early Childhood Social and Emotional Development: Conceptualization, Critique, and Recommendations. Journal of

Open access

Schore, A. N. (1994) Affect Regulation and the Origin of the Self. The Neurobiology of Emotional Development . Erlbaum, Hillsdale Affect Regulation and the Origin of the Self. The Neurobiology of Emotional

Restricted access

Psychology . Norton, New York Shore , A. N. (1994) Affect Regulation and the Origin of the Self. The Neurobiology of the Emotional Development . Lawrence Erlbaum, Hillsdale

Restricted access