Search Results

You are looking at 1 - 10 of 256 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

On the original binding of the Dante Manuscript (Cod. Ital. 1) kept in the University Library. An unpublished note by Imre Henszlmann. The Dante Manuscript, which currently is to be found in the possession of the Library of the Eötvös Loránd University in Budapest with the label Cod. Ital. 1. (La Divina Commedia) has been brought there in 1877, when Sultan II. Abdulhamid sent back 35 ancient manuscripts to Hungary. All of them were in uniformly bound in leather, in the style of the Turkish trend of the era. These codexes have been studied in 1862 by Ipolyi Arnold and Henszlmann Imre in Istambul, in their original binding. We know many of them from the notes – taken in situ and published only in 2006 – of Ipolyi, but the original leather binding of the Dante-codex is known to us only from the sketch of Henszlmann published here for the first time.

Restricted access

Absztrakt

A Biblia klasszikus korszakbeli, reneszánsz kori és a későbbi időszakokból származó mértékadó fordításai valamennyien a szókészlet és az állandósult szószerkezetek előírás szerint való fordításának alapelvét követik. Néhány fordítási beszámoló azt mutatja, hogy a fordítók már a kezdetekben megegyeztek arról, hogy a szó- és kifejezéskészlet viszonylagos egységét megőrzik fordításaikban. A tanulmány a szókészlet és a jellemző bibliai stílus egységességének kérdését tárgyalja az Ésaiás próféta könyvének arám (Targum), görög (Septuaginta) és latin (Vulgata) fordításából származó, az isteni igazság fogalmának megjelölésére szolgáló kifejezéseknek az összehasonlításával. A szókészletet valójában a bibliai stílus és az alapvető irodalmi formák jellemzői határozzák meg. A szerző a bibliafordítás kihívásait ennek megfelelően tágabb perspektívából, az északnyugati sémi nyelvek irodalmi hagyományainak ápolása és a bibliai stílus megőrzésének kívánalma távlatából mutatja be. A számos szinonima, antonima, állandósult szókapcsolat jelenléte, valamint a bibliai szövegmagyarázat hagyományának fontossága a zsidó és a keresztény kultúrában a fő oka annak, hogy a bibliafordításokban az alapvető szókészlet egységesítésére való törekvésekkel találkozunk.

Restricted access

. Fordulat 2010. nyár, 9, 156–173. Miszlivetz Ferenc (szerk.) (2009a): Válság világrendszer szemléletben . Savaria University Press, Szombathely. Miszlivetz Ferenc (szerk.) (2009b): Eredeti

Restricted access

should be presented ( Nagy 2015 :15). Exactly fifty years after the publication of the first volume of KHM, in 1862, the first work of János Arany's son, László Arany, then 18 years old, was published under the title Eredeti népmesék

Open access

Eredeti népmesék [Original Folktales] ( A rany L. 1862 ), edited by László Arany, was published in 1862, and is still one of the most significant and influential collections of Hungarian folktales. The volume garnered unanimous high praise from

Open access

A helyidentitás mérése identitásorientációként

Measuring place identity as identity orientation

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Iván Zsolt Berze and Andrea Dúll

, mivel a fenti elképzelések közül vizsgálatunk Proshansky (1978) eredeti definícióját alapul véve abba a vonulatba illeszkedik, amely szerint a helykötődés a helyidentitás része, illetve előzménye. Ennek megfelelően a helyidentitás-orientáció mérését

Open access

Kora középkori templomaink jelentékeny része kerektemplom volt, ám ezeknek a templomoknak a nagy része nem maradt meg eredeti valójában: többet átépítettek egy későbbi, több ember befogadására alkalmas templom építése során, illetve s__

Restricted access

The spatial dimension of liturgy

Historical and contemporary accounts of communio-space in Europe’s Latin rite liturgical architecture

Építés - Építészettudomány
Author: Vilmos Katona

. Bouyer 1991 Bouyer , L. : Architecture et liturgie . Cerf, Paris 1991 . (original edition / eredeti kiadás: 1967.) Bouyer 2000

Restricted access

A 19. századi védett épületek aránya nagy valószínűséggel elmarad a teljes történeti épületállományon belül az ebből az időszakból származó épületek arányától. Elgondolkodtató ez amiatt, hogy a műemléki védelmet nem élvező klasszicista és romantikus, de még inkább a századvégi historizáló és szecessziós építészeti emlékeink jelentős része rendelkezik az eredeti (védhető/védendő) épületalkatrészekkel. Ezzel szemben a szinte kivétel nélkül védettség alatt álló középkori vagy barokk kori épületeinken a fő tartószerkezet kivételével alig találunk eredeti, építéskori épületalkatrészeket. Így tetőszerkezetek, tetőfedések, padlásszellőzők, padló- és falburkolatok, ajtók, ablakok, kapuk, kilincsek, rácsok, lépcsőkorlátok, vakolatok, díszítőfestés, stukkó, cserépkályhák nyújtanak képet a korszak építési technikájának rendkívül magas színvonaláról. A műemléki értékek pusztulása alapvetően három okra vezethető vissza: műszaki, erkölcsi és bürokratikus avulásra. Az elavult szerkezetek esetében válik szükségessé a valamilyen szintű felújítás, ami sok esetben szintén az eredeti épületelemek károsodásához vezet. Jelen cikk néhány jellemző példa bemutatásával próbál meg képet adni a 19. századi, műemléki értékkel bíró épületek megőrzése körüli dilemmákról.

Restricted access

Kotányi Attila és Kunszt György 1948-ban tervezte a BNV-re az Országos Társadalmi Intézet pavilonját, amely az év májusában épült meg a budapesti Városligetben. A pavilont a korabeli kultúrpolitika agresszív elutasításban részesítette. Az OTI-pavilon az Európai Iskola építészeti megnyilvánulásaként értékelhetõ. Eredeti tervrajzai eltűntek; a Magyar Építészeti Múzeum tulajdonában található rajzrekonstrukciót Mújdricza Péter készítette az alkotók szóbeli és rajzos visszaemlékezései alapján.

Restricted access