Search Results

You are looking at 1 - 10 of 2,425 items for :

  • "eredmények" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Tanulási eredmények kidolgozása és használata

Elvi megfontolások és gyakorlati útmutatások

Társadalom és Gazdaság
Author: András Derényi

Az írás az európai kontinentális felsőoktatásban a Bologna-folyamat során kidolgozott, és a miniszterek által a 2005-ös bergeni találkozón elfogadott, az egységes felsőoktatási térség számára szóló képesítési keretrendszer nyomán előtérbe kerülő kimeneti szabályozó eszközök egyik elemeként megjelenő tanulási eredmények (learning outcomes) programfejlesztésre való alkalmazásának szempontjait tekinti át. A kimeneti eredmények felől közelítő tervezési szemlélet a korábbi tartalmi, procedurális szemlélettől eltérően veti fel a programok tervezése és fejlesztése közben megjelenő kérdéseket, problémákat, legyen az a környezeti szabályzókhoz való viszony kezelése, a program építő elemeinek meghatározása vagy éppen az alkalmazandó értékelési eljárások.  A tanulmány - tekintettel arra, hogy Magyarországon is éppen hogy csak megjelent az új szemléleti keret - elsősorban a programtervezési eljárás bemutatására törekszik, mintegy útmutatóként szolgálva ahhoz a közös tanuláshoz, amelybe a felsőoktatás hazai szereplői és érintettjei az alapképzési szakok, valamint ezek képzési és kimeneti követelményei általános és szakmai kompetenciáinak kialakítása során kóstoltak bele először.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Árpád Kormányos, Péter Domsik, Anita Kalapos, Imelda Marton, Dóra Földeák, Szabolcs Modok, Nándor Gyenes, Zita Borbényi, and Attila Nemes

. Eredmények a háromdimenziós speckle-tracking echokardiográfiás MAGYAR-Healthy Tanulmányból.] Orv Hetil. 2018; 159: 2129–2135. [Hungarian]

Open access

Előzetes eredmények egy magyar mintán kidolgozott Intrauterin Kapcsolati Kérdőív méréses tapasztalatairól – pilot study

Az anya-magzat kapcsolat párkapcsolattal és szülői bánásmóddal való összefüggéseinek vizsgálata

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Hadházi Éva, Andrek Andrea, and Kekecs Zoltán

, F. ( 2011 ). Az intimitás mérése – előzetes eredmények magyar mintán – „Hagyomány és megújulás”. Poszter. A Magyar Pszichológiai Társaság Jubileumi XX. Országos Tudományos Nagygyűlése . Budapest: 2011. május 25

Restricted access

The study addresses problems of chronology based on a re-assessment of the section cut through the rampart of the fort at Zalavár-Vársziget, of the rampart’s structural traits and of its function within the context of the settlement, as well as through the analysis of the recovered finds and the results of the dendrochronogical analyses.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Emőke Adrienn Hompoth, Natália Gálosi, László Becsei, and Annamária Töreki

Absztrakt:

Bevezetés: Bár a várandósság általában vágyott állapot, mégis megvannak a maga nehézségei, melyek megterhelők lehetnek, így lehangoltság, depresszió alakulhat ki. Ennek prevalenciája a nemzetközi szakirodalomban 6,58–26,7%, magyar mintákon 6,5–17,9%. Célkitűzés: A 2014-ben Békéscsabán elindult, a várandósság alatti és a szülés utáni depressziószűrés adatainak elemzése: a patológiás arány felmérése, illetve a demográfiai tényezők és a depressziós tünetek mértéke közötti összefüggések vizsgálata. Módszer: 2019 augusztusáig 1708 nő vett részt a szűrésben, melynek lebonyolítását a védőnők végzik: ők magyarázzák el a program lényegét, töltetik ki és értékelik az Edinburgh Postnatal Depression Scale kérdőívet mindhárom trimeszterben, valamint a szülés után is egyszer-egyszer. Szükség esetén pedig javasolják a kitöltőnek, hogy vegye igénybe a szűrőprogram részeként a pszichológiai intervenciót. Eredmények: A négy mérési alkalom során a határérték feletti kérdőívek prevalenciája a következő: 15,31%, 14,29%, 11,87%, 12,68%. A teljes minta 18,27%-a mutatott legalább egyszer emelkedett depressziós tüneteket. A négy mérési alkalom depresszió-pontértékei szignifikánsan, közepes erősséggel korreláltak egymással. Emellett mind a négy mérési alkalommal szignifikánsan magasabb volt a depressziószintje azoknak a nőknek, akik nem tervezték várandósságukat. Az első trimeszterben volt szignifikáns összefüggés a korral és a családi állapottal: a 21 év alatti, illetve az egyedülálló nők szignifikánsan magasabb depressziószintet mutatnak a 21 évnél idősebb, illetve a kapcsolatban/házasságban élő társaikhoz képest. A paritással tendenciaszerű kapcsolat volt a második trimeszterben: a multiparáknak tendenciaszerűen magasabb volt a pontértékük. Következtetés: A magas prevalencia, valamint a depressziószint állandósága megerősíti a szűrés és a pszichológiai intervenció fontosságát, hiszen korábban találtak összefüggést a depresszió és bizonyos szülészeti komplikációk között. Egyes demográfiai faktorok mint rizikótényezők jelezhetik, hogy ki a veszélyeztetettebb. Orv Hetil. 2020; 161(10): 374–381.

Open access

cerebralis metasztázisa: kórjóslati tényezők, kezelési stratégiák és eredmények 64 beteg retrospektív RPA osztályozása alapján Med Thor 58 120 124

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Zsolt Kovács, Árpád Kormányos, Péter Domsik, Anita Kalapos, Csaba Lengyel, Zénó Ajtay, Tamás Forster, and Attila Nemes

-tracking echocardiographic MAGYAR-Healthy Study. [A jobb pitvar és a bal kamra méretének és funkciójának összefüggései egészségesekben. Eredmények a háromdimenziós speckle-tracking echokardiográfiás MAGYAR

Restricted access

A 2015-ös lengyel PISA-eredmények és ami mögöttük van

Polish PISA Results in 2015: Facts and Interpretations

Educatio
Author: Kristóf Velkey

Absztrakt:

A tanulmány Lengyelország PISA-eredményeinek legújabb változásait és a mögöttük meghúzódó lehetséges okokat, a felmerülő bizonytalanságokat mutatja be. A 2012-es mérés eredményei alapján úgy tűnt, hogy a lengyel oktatási rendszer jó irányban halad, azonban ezt a 2015-ös PISA-mérés gyengébb lengyel eredményei és a jelenleg is zajló strukturális reform is cáfolja. Az írás a 2015-ös lengyel eredmények bemutatásán túl részletesen kitér a PISA-eredmények összehasonlíthatóságának kérdésére, ugyanis a számítógépes mérésre való átállás a lengyel eredmények romlásának egyik oka lehet.

Open access

–14. 17 Kétszintű érettségi eredmények (2016) https://www.ketszintu.hu/publicstat.php [Letöltve: 2016. 03. 14.] 18 Közös Európai

Restricted access

Kedvezőbb műtéti eredmények „onlay” hálóval, mint „sublay” helyzetben beültetettel

Varrattal, illetve hálóbeültetéssel történő hasfal-rekonstrukció prospektív, randomizált, multicentrikus vizsgálata – ötéves utánkövetés eredményei

Magyar Sebészet
Authors: György Wéber, József Baracs, and Örs Péter Horváth

Absztrakt

Bevezetés: A hasfal rekonstrukciójára számos műtéti megoldás ismert, az eredmények azonban meglehetősen szerények és ellentmondásosak. Vizsgálatunk célja a hasfali sérvek varrattal, illetve hálóbeültetéssel végzett műtéti kezelésének valamint az onlay, illetve sublay helyzetben beültetett hálók műtéti eredményeinek összehasonlítása. Anyag és módszerek: A 2002-ben kezdődött multicentrikus, prospektív, randomizált vizsgálatban az ország 20 sebészeti osztályán (lásd Függelék) 953 beteg hasfali rekonstrukcióját végeztük el. A betegeket, a sérv nagysága szerint két csoportba osztottuk: A csoport (n = 494): a sérvkapu nagysága 5–25 cm2 (kis sérv) és B csoport (n = 459): a sérvkapu nagyobb, mint 25 cm2 (nagy sérv). A randomizálásnak megfelelően az A csoportban a hasfal-rekonstrukció varrattal (n = 247), illetve hálóbeültetéssel (sublay n = 247) történt. A 25 cm2-nél nagyobb sérvek esetében (B csoport) hálóbeültetés történt, random módon sublay (n = 235), illetve onlay technikával (n = 224). Az utánkövetés öt évig tartott, és 2009 márciusában fejeződött be. Eredmények: Az ötéves utánkövetés során 219 beteget zártunk ki a vizsgálatból, így 734 beteg (a randomizált betegek 77%-a) adatait tudtuk elemezni. Az A csoport varrattal kezelt 184 betegénél 50 esetben (27%), míg a hálóval kezelt 180 betegénél 15 esetben (8%) találtunk recidív sérvet, a különbség szignifikáns (p < 0,001). A nagy sérvek eseté-ben (B csoport) a 189 sublay meshnél 38 esetben (20%), míg a 181 onlay meshnél 22 esetben (12%) találtunk recidív sérvet, a különbség ugyancsak szignifikáns (p < 0,05). Következtetések: A hálóbeültetés jobb, mint a varrattal történő hasfal-rekonstrukció. A 25 cm2-nél nagyobb sérvek esetében – a szakmai vélekedéssel ellentétben – az „onlay” hálóval szignifikánsan jobbak a műtéti eredmények, mint a „sublay” helyzetben beültetett hálóval.

A randomizált vizsgálat ID száma NCT01018524 (www.ClinicalTrials.gov).

Restricted access