Search Results

You are looking at 1 - 10 of 34 items for :

  • "face validity" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

validity). While face validity is not considered to be the optimal indicator of a test's quality, it can nevertheless be beneficial as a preliminary check. A face validity evaluation of test items is usually undertaken in the early stages of test

Open access

Cerebralis paresisben szenvedő gyermekek egészségindexe

Hungarian adaptation of the Caregiver Priorities and Child Health Index of Life with Disabilities questionnaire

Orvosi Hetilap
Authors:
Dalma Molnár-Hevér
,
Zoltán Bejek
,
Gyula Domos
,
Brigitta Firnigel
,
Nikoletta Horváth
,
Sándor Kiss
,
Gerda L’Auné
,
Gábor Skaliczki
,
Norbert Szakály
,
György Szőke
,
Mátyás Vezér
,
Unni G. Narayanan
, and
Tamás Terebessy

, et al. The importance of content and face validity in instrument development: lessons learnt from service users when developing the recovering quality of life measure (ReQol). Qual Life Res. 2018

Open access

Flow Szinkronizáció Kérdőív: az optimális élmény mechanizmusának mérése társas interakciós helyzetekben

Flow Synchronization Questionnaire: Measuring the mechanism of optimal experience in interactions

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Tímea Magyaródi
and
Attila Oláh

Absztrakt

Elméleti háttér: Az optimális élmény (áramlat, flow) különböző helyzetekben való vizsgálata széles körű kutatási területté vált a pozitív pszichológiában, azonban az interakciókban való működésmódja továbbra is megválaszolandó kérdést jelent. Cél: Az áramlat-élmény dinamikájának kihívást jelentő, interakciós helyzetekben való kvantitatív vizsgálatának támogatására célunk a Flow Szinkronizáció Kérdőív (FSZK) kidolgozása. Módszerek: A mérőeszköz fejlesztése racionális és empirikus tesztszerkesztési hagyományokat is követ. A kérdőív kidolgozása az elméleti alapon létrehozott tételsor után négy empirikus vizsgálat során valósult meg, melyekben összesen 2077 felnőtt vett részt (két laboratóriumi kísérlet: N1 = 60; N2 = 100; két kérdőíves kutatás: N3 = 358; N4 = 1709). Eredmények: Az eredmények szerint a végső, 28-tételes mérőeszközt öt jól interpretálható faktor alkotja, melyek a közös feladatmegoldáshoz kapcsolódó flow-élményre, valamint a motivációs és koordinációs (feladat- és kapcsolatfókusz) aspektusokra vonatkoznak: 1. Hatékonyság és összehangoltság a partnerrel (12 tétel); 2. Bevonódás-élmény és koncentráció (5 tétel); 3. Motiváció és pozitív hatás a partnerre (3 tétel); 4. Motiváció és tanulás a személy számára (4 tétel); 5. Koordináció a partnerrel a tevékenység közben (4 tétel). A skálák belső konzisztenciája megfelelő. A kérdőív látszatérvényessége elfogadható, az áramlat-élményhez kapcsolódó konvergens validitása megfelelő, a skálák a flow-élmény faktoraival közepes mértékű együttjárást mutatnak. Következtetések: A FSZK kidolgozása hozzájárulhat a flow-szinkronizáció konstruktumának operacionalizálásához és a társas flow-élmények jövőbeni empirikus vizsgálatához.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Réka Viola
,
Kornélia Lovas
,
Zoltán Szabó
,
Zsuzsanna Czenner
,
David Meads
,
Stephen McKenna
, and
Gyöngyvér Soós

Bevezetés: A QLDS (Quality of Life in Depression Scale) egy, a depressziós betegek életminőségének meghatározására alkalmas kérdőív, melyet az elmúlt években számos nyelvre adaptáltak. Jelen munka célja a kérdőív magyar nyelvű adaptációja, ezáltal az első magyar nyelvű, valid depresszióspecifikus életminőség-mérce létrehozása. A kérdőív adaptálása három fázisból állt; fordítás, próbainterjúk készítése (face validity, content validity) és a kérdőív pszichometriai tesztelése. Célkitűzés: A QLDS magyar nyelvű adaptálása, továbbá pszichometriai tesztelése. Módszer: A kérdőív fordítása az ún. „kettős (dual) módszer” alkalmazásával történt. A depressziós betegek bevonásával készített próbainterjúk (field-test interview) azt vizsgálták, hogy a kérdőív alakilag és nyelvileg megfelelő-e. A pszichometriai teszt (postal survey) során a kérdőív megbízhatóságát (test-retest reliability), homogenitását (internal consistency) és szakmai validitását (construct validity) határoztuk meg. Eredmények: A próbainterjúba bevont 25 beteg a kérdőív egyes állításait érthetőnek, betegségükre vonatkozóan relevánsnak ítélte. A pszichometriai tulajdonságok tesztelésénél (postal survey, n = 50) a belső konzisztencia mérésére szolgáló Cronbach α-koefficiens megfelelően magas értéket mutatott a vizsgálat mindkét időpontjában (0,95). A megbízhatóság mértékét jelző Spearman korrelációs együtthatóra (0,89) kapott magas érték alapján a QLDS esetében kis random hibával számolhatunk. A QLDS eredménye a vártnak megfelelően korrelált a Nottingham Health Profile (NHP) egyes dimenzióval, igazolva ezzel a mérce konvergencia és divergenciavaliditását. Következtetések: A fenti eredmények alapján a kérdőív adaptálása sikeresnek bizonyult. A mérce alkalmas depressziós betegek állapotának követésére, valamint klinikai vizsgálatokban történő felhasználásra.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Bence András Lázár
,
Ildikó Katalin Pribék
,
Csenge Kovács
,
Ildikó Demeter
,
János Kálmán
,
János Szemelyácz
,
Gábor Kelemen
,
Zoltán Janka
,
Zsolt Demetrovics
, and
Bálint Andó

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: Alkoholbetegek egészségügyi ellátása során az alkoholfogyasztás csökkentésével vagy annak elhagyásával alkohol okozta megvonási szindróma alakulhat ki. Jelenleg hazánkban nem áll rendelkezésre olyan standardizált mérőeszköz, amellyel az alkoholmegvonás tünetei mérhetők lennének. A nemzetközi szakirodalom, illetve irányelvek a megvonás tüneteinek monitorozására elsődlegesen a Clinical Institute Withdrawal Assessment of Alcohol, Revised mérőeszközt ajánlják, melynek hazai bevezetése hiánypótlónak tekinthető. A jelen vizsgálat célja a Clinical Institute Withdrawal Assessment of Alcohol, Revised hazai változata (Alkohol Megvonási Skála) pszichometriai mutatóinak feltárása, illetve a mérőeszköz alkalmazásának bemutatása. Módszer: A vizsgálat a Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai Klinikájára alkohol okozta megvonási szindróma iránydiagnózissal osztályra felvett páciensek (n = 30) körében történt, utánkövetéses elrendezésben. Kétnaponta, hat alkalommal került felvételre az Alkohol Megvonási Skála, illetve mellette a Klinikai Globális Összbenyomás – Súlyosság Skála. A felvételek során kapott átlagok összehasonlítása ismételt méréses varianciaanalízissel történt. Belső konzisztenciai mutatók (Cronbach-alfa, tétel-totál korreláció), konvergens és divergens validitási mutatók (Alkohol Megvonási Skála, illetve a Klinikai Globális Összbenyomás – Súlyosság Skála közötti Pearson korrelációs elemzés alapján) kerültek kiszámításra. Eredmények: Szignifikáns csökkenés volt megfigyelhető a 6 adatfelvételi időpontban az Alkohol Megvonási Skála (F = 202,46, p<0,001), illetve a Klinikai Globális Összbenyomás – Súlyosság Skála (F = 503,04, p<0,001) pontszámainak esetében. A Cronbach-alfa-értékek az első 3 mérési napon 0,7 felett voltak. Az egy időben felvett Alkohol Megvonási Skála és a Klinikai Globális Összbenyomás – Súlyosság Skála minden esetben 0,45 feletti korrelációt mutatott. Következtetés: Az Alkohol Megvonási Skála megbízható és érvényes mérőeszköz a megvonási tünetek részletes szimptomatológiai vizsgálatára. Így lehetővé teszi a hazai betegellátási gyakorlatban az alkoholmegvonás tüneteinek felismerését és súlyosságának meghatározását. Orv Hetil. 2019; 160(30): 1184–1192.

Open access

Egészséghasznosság-mérés időalku módszerrel Magyarországon

Health utility measurement by time trade-off method in Hungary

Orvosi Hetilap
Authors:
Péter György Balázs
,
Valentin Brodszky
, and
Fanni Rencz

BM, Oppe M, Versteegh MM, et al. Introducing the composite time trade-off: a test of feasibility and face validity. Eur J Health Econ. 2013; 14: 5–13. 28

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Espen Aarseth
,
Anthony M. Bean
,
Huub Boonen
,
Michelle Colder Carras
,
Mark Coulson
,
Dimitri Das
,
Jory Deleuze
,
Elza Dunkels
,
Johan Edman
,
Christopher J. Ferguson
,
Maria C. Haagsma
,
Karin Helmersson Bergmark
,
Zaheer Hussain
,
Jeroen Jansz
,
Daniel Kardefelt-Winther
,
Lawrence Kutner
,
Patrick Markey
,
Rune Kristian Lundedal Nielsen
,
Nicole Prause
,
Andrew Przybylski
,
Thorsten Quandt
,
Adriano Schimmenti
,
Vladan Starcevic
,
Gabrielle Stutman
,
Jan Van Looy
, and
Antonius J. Van Rooij

fact, they experience little to no functional impairment or harm as a consequence of their gaming. Moreover, current criteria have not been properly evaluated for construct, content, or face validity, chiefly because of lack of clinical data. In

Open access

). Self-reported pornography-related problems were measured using three face-valid single item, as well as the mean of three items (α = .81). These three items were developed to represent one of the subscales of the Cyber-Pornography Use Inventory-9, with

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Simon Ching Lam
,
Zoe Sze-Long Chan
,
Andy Chun-Yin Chong
,
Wendy Wing-Chi Wong
, and
Jiawen Ye

2: Psychometric testing of RCBS-TC A cross-sectional and correlation design with repeated measures was employed for the psychometric testing or RCBS-TC. After examining the content and face validity of RCBS and RCBS-TC in Phase 1, the other

Open access

provided, some minor modifications, which mainly included different alternatives and synonymous words, were made. The final Turkish version was evaluated by two experts in terms of Turkish language and face validity. Administration

Open access