Search Results

You are looking at 1 - 10 of 10 items for :

  • "felekezetek" x
  • All content x
Clear All

Elméleti háttér: Az elmúlt évtizedben megszaporodtak a testi-lelki betegségek, tünetek és a vallásosság összefüggéseit vizsgáló kutatások, melyek közül az öngyilkosság és a vallásosság kapcsolatára irányuló elemzések megerősítették a szuicid események és a vallásosság közötti negatív összefüggést. Cél: A tanulmány finom területi aggregáltságú adatokon, a kulturálisan viszonylag homogén kistérségekben vizsgálja a vallásosság, illetve a felekezeti struktúra szerepét az öngyilkossági ráták mintázódásának magyarázatában. Módszer: Az összefüggések vizsgálata lépesenkénti lineáris regressziós modellalkotással történt. Az alkalmazott módszer újdonsága a kistérségi aggregáltságú adatokon való modellalkotás. A függő változót 172 kistérség 100 000 lakosra jutó öngyilkossági rátáinak 1989–2010 közötti átlaga képezte. A függetlenváltozó-szett pedig a kistérség lakosainak vallásosságára, illetve felekezeti hovatartozására vonatkozó adatok mellett az öngyilkosságok demográfiai mintázódását megjelenítő indikátorok 1989–2010 közötti átlagértékeit tartalmazta. Eredmények: A kistérségek demográfiai és vallási mutatóit (valláson kívüliek és a különböző felekezetekhez tartozók arányait) megjelenítő változószetten 28,2%-os magyarázó erejű modellt sikerült létrehozni: az egyházon kívüliek nagyobb aránya – a várakozásoknak megfelelően – szignifikánsan magasabb (β = 465; p < 0,001) kistérségi öngyilkossági rátával járt együtt. Amennyiben az egyházon kívüliek aránya nem, csak a különböző felekezetek aránya szerepelt a modellben, akkor megjelent a katolikus vallásúak nagyobb arányának fokozott megóvó hatása (β-értékek: katolikusok aránya esetében –0,743; p < 0,001; protestánsok aránya esetében –0,378; p = 0,002). A fővárosi kerületek adatai esetében nem mutatkozott meg ez a kapcsolat. Következtetések: A kistérségi adatokon végzett elemzések megerősítették a vallásosság – s különösen a katolikus vallás – és/vagy vallási légkör megóvó szerepét az öngyilkossági veszélyeztetettségben. A fővárosi adatok elemzése ugyanakkor azt jelezte, hogy a valláshoz tartozók alacsonyabb aránya és/vagy relatív területi homogenitása mellett ezek a hatások nem mutatkoznak meg.

Restricted access

Absztrakt

Az 1975-ben megjelent új fordítású protestáns Biblia első revíziója 1990-ben készült el. Az elmúlt 20 évben változatlan utánnyomással jelent meg ez a bibliafordítás, amely a magyarországi protestáns felekezetek körében időközben a revideált Károlyi Biblia (1908) mellett a legnépszerűbb bibliafordítássá vált. A 2006-ban elindult új revíziós munkafolyamat célja, hogy a 2013-ban tervezett megjelenést követően egy mind szövegezésében, mind külsőségeiben megújult bibliafordítás szolgálhassa tovább a protestáns felekezeteket és a bibliaolvasókat. A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága felügyelete mellett folyó érdemi revíziós munkát egy ötfős munkacsoport végzi. A Szöveggondozó Bizottság által kimunkált és jóváhagyott revíziós szempontrendszer, amelyet a munkacsoport követ, a Bibliatársulatok Világszövetségének (United Bible Societies) ajánlásait követi, kiegészülve olyan sajátos szempontokkal, amelyek a magyar bibliafordítói hagyományban és a magyar nyelv sajátosságaiban gyökereznek. Tanulmányomban ezeket az elvi szempontokat szeretném bemutatni és gyakorlati példákkal illusztrálni.

Restricted access

Magyarországi egyházak, felekezetek, vallási közösségek 1995–1996 (1996) (Budapest: Miniszterelnöki Hivatal Egyházi Kapcsolatok Titkársága) 109. Mészáros, I. (1995) A diktatúra és az egyház 1975–1990 III. B

Restricted access

Catholic Church of Romania]. Regio. Kisebbségtudományi Szemle . 2 ( 3 ): 106 - 117 . Domokos , Vera 2008 Vallási és nemzeti identitás - egyházak, felekezetek és állam kapcsolata 1945 előtt [Religious and National Identity - The Relationship of

Restricted access
European Journal of Mental Health
Authors: Béla Buda, Teodóra Tomcsányi, János Harmatta, Roger Csáky-Pallavicini, and Gábor Paneth

Tomcsányi , T., I. Kamarás & Gy . Könczei (1990) ‘„A megroppant nádat nem töri meg, a füstölgő mécsbelet nem oltja ki. . .” – Vallási felekezetek testi-lelki egészséget gondozó tevékenysége Magyarországon’, TBZ Bulletin 18, 1

Restricted access

Transfer and Export in Architectural History •

Three Case Studies from the Carpathian Basin

Építés - Építészettudomány
Authors: Zsuzsanna Emília Kiss, Gergő Máté Kovács, and Martin Pilsitz

Layers of Cultural Memory. The Memory of Ottoman Buildings in Hungary] . In: Ittzés Gábor (eds.) : Viszály és együttélés. Vallások és felekezetek a török hódoltság korában [Strife and Coexistence. Religions and Religious Denominations in Hungary in

Open access

–1999 1999 Magyarországi egyházak, felekezetek, vallási közösségek 1995–1996 (1996) (Budapest: Miniszterelnöki Hivatal Egyházi Kapcsolatok Titkársága) 109

Restricted access

Magyarország templomépítészete 1945–1964 között

Vázlat az alkotóművészi értékeléssel megállapítható építészeti folytonosságról

Építés - Építészettudomány
Authors: Zorán Vukoszávlyev and Erzsébet Urbán

. Balogh Margit : „Isten szabad ege alatt” – az egyházak Magyarországon 1945 és 1948 között . In: Balogh Margit (szerk.): Felekezetek, egyházpolitika, identitás Magyarországon és Szlovákiában 1945 után

Restricted access

Statisztikai Hivatal. Budapest 1912, Tab. 8, 17: A népesség hitfelekezet szerint 1880-tól 1910-ig [Die Bevölkerung nach Konfession, 1880-1910], bzw. Károly Karner, A felekezetek Magyarországon a statisztika megvilágíitásában [Die Konfessionen in Ungarn im

Restricted access

-phase coordination of denominations: cases that concerned more than one party were synchronized on the level of execution; and canon law divided churches and denominations into three categories. The ‘accepted/ established denominations’ (“bevett felekezetek”) or

Open access