Search Results

You are looking at 1 - 10 of 145 items for :

  • "felsőoktatás" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Felsőoktatás-politikai tévelygések

Higher Education-Policy Missteps

Educatio
Author:
István Polónyi

.] 8 Polónyi I. (2021a) A felvételi követelmény megváltozásának hatása a felsőoktatás területi rekrutációjára . Tér és Társadalom , Vol. 35. No. 2. pp. 110

Open access

Felsőoktatás-irányítási és egyetemi kormányzási trendek Európában

Trends in Steering Higher Education and University Governance in Europe

Educatio
Author:
Gabriella Keczer

. 15 Keczer G. (2014) Az egyetemek szerepe, irányítása és működése a 21. században: Felsőoktatás-kutatási tanulmányok. Szeged, Egyesület Közép-Európa Kutatására

Open access

A felsőoktatás nemzetközi környezete

The International Environment of Higher Education

Educatio
Author:
Ildikó Hrubos

Absztrakt:

A magyar felsőoktatás meghatározó nemzetközi környezetét elsősorban az Európai Felsőoktatási Térség jelentette a vizsgált időszakban. Az elemzés három szinten történik. Az első a kormányzati szint, amely a Bologna-reform dokumentumai alapján követhető. A második az intézményi szint, az Európai Egyetemi Szövetség keretében végzett vizsgálatok, elemzések alapján. Végül a szubsztantív szintet azok a kutatások jelentik, amelyekről az Európai Szociológiai Társaság tudományos rendezvényei számolnak be. Két konkrét témával foglalkozik részletesebben az írás, az intézményi autonómia kérdésével és az Európába történő tömeges bevándorlásból adódó felsőoktatási feladatokkal.

Open access

A tudomány tömegesedésének hatásai a felsőoktatás működésére

The Impact of the Massification of Science on Higher Education

Educatio
Authors:
Gábor Király
and
Gergely Kováts

Jelen tanulmányban arra a kérdésre keressük a választ, hogy a tudomány expanziója milyen következményekkel jár a felsőoktatás működésére. Ennek megfelelően a tanulmány első, bevezető szakasza bemutatja, hogy milyen mennyiségi és minőségi változásokon ment keresztül a tudomány, valamint, hogy ez mennyiben változtatta meg a tudományos szféra belső szerveződését. Ezt követően az expanzió két hatását tárgyaljuk bővebben. Egyfelől bemutatjuk a kutatás funkcióinak differenciálódását és feszültségeit. Ebben a fogalmi keretben a kutatás hat különböző társadalmi szerepét különböztethetjük meg. Az ezek között kialakuló potenciális feszültségek egyik legjobb példája, hogy hogyan kerül egymással szembe az a kutatásfelfogás, amely ezt a tevékenységet mint az egyetemi, akadémiai szakma közös jellemzőjét fogja fel, valamint az, amely a teljesítmény mérésére és a kutatók rangsorolására helyezi a hangsúlyt. Ehhez a feszültségforráshoz kapcsolódik az expanzió másik fontos hatása, a „publish or perish” kultúra elterjedése és intézményesülése. A tanulmány lezáró részében a kutatás jövőjével kapcsolatos trendeket mutatunk be.

Open access

Az európai felsőoktatás alapvető átalakuláson megy át, olyanon, amely sokkal több mint egy új felsőoktatási forma, új felsőoktatás-menedzsment bevezetése. Most történik meg a 19. század elején alapított, majd az USA egyetemi világa által megújított modern felsőoktatás lecserélése egy új, posztmodern felsőoktatási stratégiára. Írásom a kérdéses modellek rövid áttekintése után bemutatja, hogy a tanulási eredményekre orientálódó tartalomtervezés ennek a posztmodern egyetemnek az egyik meghatározó komponense. Az írás utolsó részében a bölcsészettudomány és az irodalomtudomány egyetemi képzési programjainak leírási példáit adjuk meg.

Restricted access

A hazai diákhitelrendszer kidolgozása során az volt a cél, hogy a létrejövő új intézmény segítse a későbbiekben kibontakozó felsőoktatási reform megvalósítását. A hazai diákhitelrendszer elméleti alapjait a brit Nicholas Barr professzor fogalmazta meg. Az alábbi cikkben először röviden bemutatjuk a felsőoktatás finanszírozásának barri modelljét, amely markánsan különbözik a jelenlegi hazai gyakorlattól, ám mint távoli jövőkép lebeghet az oktatáspolitikusok szeme előtt. A modellnek két jellemzőjét érdemes kiemelni: a nagyfokú decentralizáltságot és a piaci mechanizmusok hangsúlyosságát. A finanszírozási modellből levezetjük a diákhitelrendszerrel szemben támasztott követelményeket, majd megvizsgáljuk, hogy ezek az elméleti szinten megfogalmazott elvárások mennyire teljesültek a gyakorlati megvalósítás során. A cikk megállapításai a 2002. novemberi helyzetet tükrözik.

Restricted access

A munkaerőpiaci javaslatok érvényesülése a felsőoktatási kínálatban

Including the Labour Market Proposals in Offers of Higher Education

Educatio
Author:
Beáta Kádár

felsőoktatásban. In: Berács J., Hrubos I. & Temesi J. (eds) „Magyar Felsőoktatás 2010” Konferencia dokumentumok. NFKK Füzetek, 2011. Budapesti Corvinus Egyetem.

Open access

Lemorzsolódási kockázatok a felsőoktatásba kerülés előtt

Dropout Risks before Enrollment in Higher Education

Educatio
Author:
Gabriella Józsa

Irodalom/References 1 Berde É. (2013) A felsőoktatás lehetséges létszámpályái Magyarországon. Statisztikai Szemle , Vol. 91. No. 1. pp. 57

Open access

Nem lineáris életutak a felsőoktatásban, avagy hogyan kerüljük el a lemorzsolódást?

Non-Linear Life Paths in Higher Education, or How Do We Avoid Dropping Out?

Educatio
Authors:
Melinda Krankovits
and
Gábor Kallós

E. (eds) Interdiszciplináris pedagógia és a felsőoktatás alakváltozásai. Kiss Árpád Archivum Könyvsorozata. Debrecen, Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete. pp. 350

Open access

) A közszolgálati és rendészeti felsőoktatás néhány időszerű kihívása. Új Magyar Közigazgatás , Vol. 13. No. 4. pp. 1–12. 40 Pegrum, M. (2014

Open access