Search Results

You are looking at 1 - 10 of 21 items for :

  • "felvilágosodás" x
  • All content x
Clear All

). In: Művészet és felvilágosodás. Szerk. Zádor Anna–Szabolcsi Hedvig . Budapest 1978 , 27 – 122 . 50. V. 3. 9. p. 145; Sisa József: A dégi Festetics-kastély. Budapest 2005 , 126 – 127

Restricted access

from the age of Enlightenment to the Nationalism. [Göttinga. A göttingeni Georg-August-Egyetem magyarországi és erdélyi kapcsolatai a felvilágosodás idején és a reformkor kezdetén.] MTA, ELTE

Restricted access

Abstract

The frescoes decorating the stateroom of the Episcopal palace of Szombathely were painted by Franz Anton Maulbertsch in 1783 on commission from bishop János Szily. The lateral walls received scenes from the history of the Roman predecessor of the town Savaria in the form of grisaille murals imitating bronze reliefs. The four paintings – Tiberius Claudius founds Savaria, Septimius Severus is elected emperor, Triumph of Constantinus Chlorus, and Attila chases the Romans out of Pannonia – conjure up the Roman world with a multitude of detail and with historical authenticity. Besides, they also deliberately apply the iconographic and compositional rules of relief sculpture in the Imperial Period. This historicizing rendering is an indicator of the new accent on historism, suggesting the 18th century transformation of the concept of history fed by the recognition of the historical distance between the event and the observer.

The ceiling shows the process of salvation under the governance of Providence. Some elements were borrowed by Maulbertsch from his earlier work in the former library of the Premonstratensian monastery in Louka, Moravia. The theme is the temporal process of the enlightenment of mankind, but the historical examples are replaced here by abstract notions, the time and space coordinates appearing highly generalized. In the middle the allegorical figure of Divine Providence arrives on clouds, with personifications of the Old and New Testaments beneath him suggesting periods in the history of salvation. As a counterpoint to Providence bringing the glimmer of dawn, the Allegory of the Night is depicted at the other end of the ceiling. The two sleeping figures are captives of the lulling power of the fauns symbolizing irrational existence governed by instincts. The pseudo-reliefs and sculptures painted in the corners represent heathenism, the ante legem period of the process of salvation. The medallions show typical episodes of bacchanals of putti, and the grisaille figures most likely repeat motifs of the bacchanal scene in the Louka fresco. The themes of the other three colour frescoes are Europe's apotheosis among the continents, Revelation of the True Religion, and the Apotheosis of Truth in the company of Religion, Humility and the Christian martyrs. It is actually a modernized psychomachy, presenting the victory of Christianity, faith and the virtues over paganism, the instincts and vices. The allegoric groups are witty renderings of conventional formulae.

The rich painted architecture of the ceiling is based on Paul Decker's pattern sheet complemented with neoclassical elements but preserving its irrational character. The illusory architecture, the rivaling lifelikeness of colourful and monochrome figures creates a play of degrees of reality that mobilize the imagination. Maulbertsch's pictorial world can be characterized with the concepts of delicieux and charmant used to describe Mozart's music; his tools of expression convey an ease and serenity that are not light-minded but with the tools of subtle irony and humour invite the viewer for more sophisticated reflections, contrary to the propagandistic allegories.

Restricted access

Kiadó, Budapest. Szentes T. (1996): „Az ideológiák fogságában vagy egy új felvilágosodás előestéjén?” (Előadás a BKE Jubileumi konferenciájának plenáris ülésén.) In: BKE, Társadalom és Gazdaság , Új utak a közgazdasági

Restricted access

Gregory, G. E.: Tényeken alapuló pszichiátria. Lélekben Otthon, BudapestArgelander, H.: Az első pszichoterápiás interjú. SpringerMed, BudapestPéleyBernadetteés RévészGyörgy (szerk.): Autonómia és identitás . Pro Pannonia, PécsKállaiJános, BendeIstván, KarádiKázmérés RacsmányMihály(szerk.): Bevezetésaneuropszichológiába .Medicina,BudapestVincent, J.-D.: Voyage extraordinaire au centre du cerveau . Jacob, PárizsCoquidé, M.és Tirards, S. (szerk.): Neuroplasticité . Vuibert, PárizsDehaene, S. : Les neurones de la lecture .Jacob, PárizsRizolatti, G. és Sinigaglia, C.: Les neurones miroirs . Jacob, PárizsBánrétiZoltán: A mellérendelés és az ellipszis a magyarban. Tinta Könyvkiadó, BudapestPéntekJános(szerk.): A nyelvész Brassai élő öröksége . Erdélyi Múzeum Egyesület, KolozsvárHickmann, M. és Robert, S. (szerk.): Space in languages. Linguistic systems and cognitive categories. John Benjamins, AmsterdamAurnague, M., Hickmann, M. és Vieux, L. (szerk.): The categorization of spatial entitiesin language and cognition. John Benjamins, 2007, AmsterdamWeissJános: Kant után szabadon. Áron Kiadó, BudapestLudassyMária(szerk.): A felvilágosodás álmai és árnyai. _

Restricted access

szótárirodalom a felvilágosodás korában és a reformkorban [Ungarische Wörterbuchliteratur in der Zeit der Aufklärung und während der Reformzeit]. Akadémiai Kiadó, Budapest. A magyar szótárirodalom a felvilágosodás korában

Full access

A felvilágosodás korában az orvosképzés teljesen új alapokra helyeződött. A korabeli szakértők szerint a modern orvosi fakultásmodellnek öt pilléren kellett nyugodnia: az anatómián, a botanikán, a kémián, valamint az orvoslás elméletén és gyakorlatán. A korszak legjobban sikerült egyetemalapítása a göttingeni volt. A göttingeni egyetemen a politikai akarat elegendő anyagi támogatást nyújtott, kiváló professzorokat hívott meg, és cenzúra nélküli oktatást biztosított. A felvilágosodás szellemisége a facultas medicinae felépítésében és színvonalában is meglátszott. Az orvosi karon Albrecht von Haller elképzelései alapján épült meg a botanikus kert, valamint az anatómiai teátrum és a szülészeti klinika, amely a Német Birodalomban és a világon az egyik első ilyen intézmény volt. A diákok az elméleti képzés mellett klinikai gyakorlatot szereztek, és tudományos megfigyeléseket, kísérleteket is folytattak. Jelen dolgozat a göttingeni egyetem orvosi fakultásának hőskorát, az anatómiai és szülészeti képzés bevezetését kultúrtörténeti szempontok alapján, korabeli német és magyar források felhasználásával kívánja bemutatni. Orv. Hetil., 2014, 155(11), 424–428.

Restricted access

nature] . In: Ludassy , M. (ed.): A francia felvilágosodás morálfilozófiája [Moral philosophy of the French Enlightenment]. Budapest : GondolatKiadó. Hume , D. ( 1976

Restricted access

Összefoglaló. Mérei Ferenc (1909–1986) életműve sok nyilvánvaló paradoxont tartalmaz. Ott áll az egyik oldalon az 1945 és 1949 közti kommunista nevelési vezér, aki az általa vezetett budapesti műhelyben és a nagy hatáskörű Országos Neveléstudományi Intézetben aktívan alakította az államilag szervezett szocialista iskolát, és ott van az 1950-től a partvonalra került, majd bebörtönzött értelmiségi, harmadik lépésként pedig az 1970-es évektől a lelki ellenállás alapú, egyéni életmód-szerveződések és csoportterápiák irányítója. Felfogásom szerint a kettősségek nem csupán az élet külsőségeiből fakadó kényszerek következményei, hanem Mérei szellemi arculatára végig jellemző belső dilemmákból fakadtak. A Franciaországban töltött korai 1930-as évek óta élt benne az a hit, hogy összhang teremthető a francia felvilágosodás örökségeként értelmezett baloldali, gyerekközpontú pedagógiai hitvallás (én ezt a polgári, individualizációs eszménynek tartom) és a kommunista társadalomszervezés egyenlősítő centralizációs elvei között. Szervező munkájában, miközben sokat tett azért, hogy a demokratikus eszményképeket követő általános iskola egyenlőség eszméje hassa át a szocialista nevelést, ezt összekapcsolta azzal a hittel, hogy a gyermeki közösségek sajátos érzelmikohó-szerepe meg tudja teremteni az összhangot az egyenlőség és a centralizáció között. Igyekszem rámutatni arra, hogy valójában nehezen összeegyeztethető a polgári individualizáció, mint a modern pszichológia egyik kiindulópontja és a hivatalnok eszményű szocialista közösségi felszabadítás. A gyermekből induló liberális és az egyenlőség elvű baloldali eszmények az oktatás irányába nem olyan könnyen illeszkednek, mint sok baloldali polgár, köztük Mérei hitte volt.

Summary. The work of Ferenc Mérei (1909–1986) the Hungarian social and clinical psychologist and for a time communist educational leader involves several paradoxes. On one hand, we have the leader of the communist education reform between 1945 and 1949, who, as head of the Budapest municipal institute for education and the Countrywide Institute for Educational Research helped shape socialist schooling. On the other hand, from 1950 on, there is the expelled ostracized intellectual, who is even sentenced to prison after the 1956 revolution. As a third step, from the 1970s on, he appears as the leader of small groups, displaying life style reforms relying on mental resistance and resilience. In my view, these dualities are not only due to constraints of external life events, but are embedded in the internal dilemmas of the intellectual tensions continuously characterizing Mérei. From the time he spent in France in the early 1930s he cherished the belief that a harmony could be found between a child-centered educational commitment as a continuation of the heritage of French enlightenment (I consider this to be a citoyen individuation ideal) and the centralizing principles of communist social organization aimed at equalization. In his organizational work while he made many efforts to center socialist education around the program of a comprehensive school based on principles of democratic equality, he connected these to the belief that the peculiar emotional atmosphere of child communities could reconcile equality and centralization. I try to show that bourgeois individualization as one starting point of modern psychology is difficult to reconcile with community liberation with burocratic inspirations. The liberal child based ideals of education are not easy to reconcile with leftist ideals of equality – contrary to what was and is believed by many left wing citoyen thinkers, among them by Mérei.

Open access

) Szilágyi, F.: Mirror of students. Life of students in Hungary in the age of Enlightenment. [Deákok tüköre. Magyar diákvilág a felvilágosodás korában.) Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest, 1986. [Hungarian

Restricted access