Search Results

You are looking at 1 - 10 of 35 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

. 1956 . Juraksamojedisches Wörterbuch . (Lexica Societatis Fenno-Ugricae XIII) Helsinki. 12 Pusztay , J. 2001 . Kis finnugor államnyelvek . In: Andor , J. et al. (szerk

Restricted access

Irodalom 1. Csepregi M. 1998 . Szurguti osztják chrestomathia . Studia uralo-altaica. Supplementum 6. Szeged: JATE Finnugor Tanszék

Restricted access
Archaeologiai Értesítő
Authors: Miklós Szabó, László Borhy, László Kocsis, István Fodor, Siegmar von Schnurbein, Paula Zsidi, Pál Raczky, and Dénes Jankovich-Bésán

Szabó Miklós: Doktori képzés az ELTE Régészettudományi Intézetében; Borhy László: Válogatás a Régészeti Doktori Program doktori témáiból (ELTE BTK Régészettudományi Intézet); Kocsis László: ROMEC XV. világkonferencia Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban; Fodor István: A X. Nemzetközi Finnugor Kongresszus (Joskar-Ola, 2005. augusztus 15-21.); Siegmar von Schnurbein: A magyarországi régészeti kutatás és a Römisch-Germanische Kommission kapcsolata; Zsidi Paula: Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Bizottságának 2003-2005. évi tevékenységéről; Szabó Miklós, Raczky Pál, Zsidi Paula: Az MTA Régészeti Bizottságának szakmai javaslatai; Raczky Pál: A régészeti lelőhely fogalmának tudományfilozófiai alapon történő axiomatikus meghatározása; Jankovich-Bésán Dénes: Magyar Régész Szövetség alakult

Restricted access

–1997. Miklosich 1871 = Miklosich Franz: Die slavischen Elemente im Magyarischen . Wien, 1871; Wien–Teschen, 2 1884. MSzFgrE = Lakó György (főszerk.): A magyar szókészlet finnugor elemei. Etimológiai szótár I–III. Budapest, 1967

Restricted access

I stván 1977 Az uráli és finnugor őshaza kérdéséről . (Régészeti áttekintés.) A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztályának Közleményei (Budapest) 26 , 279 – 302

Restricted access

Balassa, József 1902. Fonétikus írás a finn-ugor nyelvek számára. I. [Phonetic transcription for Finno-Ugric languages. Part One] In: Nyelvtudományi Közlemények 32: 82

Full access

: Tanulmányok a szurguti osztják kultúráról. Budapest. 105–140. Lázár , Katalin 2006 A finnugor nyelvű népek zenéje [Music of the Finno-Ugric-speaking peoples] . In: Finnugrisztikai alapismeretek. Ed. Klima, László. With 11 audio

Restricted access

“Flying half a metre above the ground”

Vodka in the culture of Vasyugan Khanty people

Acta Ethnographica Hungarica
Author: Zoltán Nagy

ajnóczy 1993:11–12) References Cited C sepregi , Marta 1997 Az osztjakok [The Ostyaks (Khanty)]. In CSEPREGI, Marta (ed) Finnugor kalauz , 61 – 70 . Budapest : Panorama Kiado . D ouglas , Mary 1987 A Distinctive

Restricted access

etymologisches Wörterbuch. Budapest. VASMER, M. 1971: Újabb adatok a finnugor és magyar ôstörténethez. Néprajzi értesítô. Köt. 53 . Budapest. 1991: A finnugor ôshaza meghatározásának vitatott kérdései a legújabb adatok alapján

Restricted access

= Lakó György (szerk.): A magyar szókészlet finnugor elemei 1–3 . Budapest : Akadémiai Kiadó , 1967–1978 . Miklosich 1872

Restricted access