Search Results

You are looking at 1 - 10 of 17 items for :

  • "focus group interview" x
  • All content x
Clear All

Az elhízás pszichológiai aspektusai nem választhatók el a túlsúlyos emberekkel szemben kialakított sztereotípiáktól és a nők társadalmi helyzetétől. Mind a tudományos, mind a köznapi megközelítésekre jellemző, hogy az elhízásért elsősorban az egyént és nem a környezeti tényezőket teszik felelőssé. A túlsúlyos embert a társadalom erőteljesen stigmatizálja és diszkriminálja, bár az elutasítás rendszerint indirekt formát ölt, és már gyerekkorban tetten érhető. Kvalitatív vizsgálatunk arra irányult, hogy felmérje e társadalmi összetevők hatásait a serdülőkor előtt álló lányok elhízással, a túlsúlyos emberekkel és a soványságideállal kapcsolatos attitűdjeiben. Nyolc fókuszcsoport-interjúban 51, 9—11 éves gyerek vett részt Budapesten és környékén. Az interjúk szociálpszichológiai tartalomelemzése több szinten, a „grounded theory” elve szerint és a sztereotipizálás hatásainak elméleti kerete mentén zajlott. Eredményeink a túlsúlyossággal szembeni egyöntetű, negatív attitűdökről árulkodnak, amelyek kifejeződése kommunikációs tabuba ütközik, így az elutasítás ténye implicit marad. A gyerekek morális dilemmát élnek át, mivel az elutasítás tapasztalata szembekerül a saját magukról fenntartott pozitív, toleráns én képével. Következésképp a túlsúlyhoz kapcsolódó attribúció kérdése meghatározó szerepet kap az elfogadás—elutasítás dinamikájában. A beszélgetéseket a soványság normatív jellege, vagyis a sovány mint jelző nélküli állapot gondolata is áthatja. Mivel azonban mindez implicit módon és nem nyíltan kommunikálva fogalmazódik meg, a túlsúlyos gyerekek fenyegetett helyzete fokozottan tetten érhető, hiszen az implicit vagy averzív elutasítást az elutasító nem, csupán az elutasított érzékeli. A túlsúly problémája megnevezhetetlen, mégis áthatja a csoportdinamikát. Kutatásunk eredményei arra engednek következtetni, hogy a serdülőkor előtt álló lányokban kiemelten fontos lenne tudatosítani az (A) egészséges táplálkozással, az egészséges életmóddal, vagyis az elhízás megelőzésével és kezelésével kapcsolatos és a (B) külső megjelenésre vonatkozó társadalmi elvárások, sztereotípiák és kirekesztő attitűdök közötti különbséget.

Restricted access

? In addressing this research question, we used a mixed-methods approach to increase transferability. In “Methods” section, we introduce two studies: clustering analysis and focus group interview . The “Results” section reports on the usage types

Open access
Educatio
Authors: Judit Török, András Kétyi, Szilvia Hukné Kiss, Viktória Koltányiné Vadász, Zsuzsanna Ugrai, and Ferenc Kósik

Absztrakt:

A BGE KKK Német Tanszéki Osztálya 2017 őszén bevezette a projektalapú nyelvoktatást. Ehhez kapcsolódóan három féléven át a német szaknyelvet első nyelvként (n = 65, 1. minta) és második nyelvként (n = 59, 2. minta) tanuló hallgatók körében kutatást végeztünk a problémamegoldó képesség és nyelvtanulási motiváció változásáról, valamint a tanárok közötti együttműködésről. A problémamegoldó feladatnál csak az első minta esetében volt szignifikáns különbség az elő-, illetve az utómérésben (p < 0,001). A motiváció az első mintánál nem mutatott szignifikáns különbséget, a második mintánál azonban az utómérésben a belső motivációs tényezőknél szignifikánsan alacsonyabb értéket mértünk (p < 0,005). A tanári együttműködés vonatkozásában megállapítható, hogy a munkaközösség az eltelt három szemeszter során munkacsoportból teammé alakult.

Open access

The analysis focuses on two possible approaches to the phenomenon of identity. Identity emerges, it is maintained and changes in everyday talk-in-interaction in the process of communicative action interpretations achieved by speakers and their reactions. Consequently, identity can be observed in the individual narratives and in the structure of conversation. In the paper, the author observes the emergence of identity in the texts of qualitative semi-structured focus group interview (in the Russian language). The text analysis is based on the theoretical and methodological background of conversation analysis and narrative analysis.

Restricted access

This paper summarizes some results of a wider research on foreign aid that was conducted in the West Bank and Gaza Strip in 2010. It seeks to describe the impressions and feelings of Palestinian aid beneficiaries as well as the roles and functions they attached to foreign aid. To capture and measure local perceptions on Western assistance a series of individual in depth interviews and few focus group interviews were conducted in the Palestinian territories. The interview transcripts were processed by content analysis. As research results show — from the perspective of aid beneficiaries — foreign aid is more related to human dignity than to any economic development. All this implies that frustration with the ongoing Israeli-Palestinian conflict inevitably embraces the donor policies and practices too.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Bálint Bánfai, Krisztina Deutsch, Melinda Petőné Csima, Sára Jeges, Dóra Domina-Tancsics, József Betlehem, and Kinga Lampek

Absztrakt

Bevezetés: A gyermek-alapellátás fejlesztése abban az esetben valósulhat meg hatékonyan, ha ismerjük az ellátók és ellátottak véleményét is. Célkitűzés: A kutatás célja volt a 0–7 éves gyermeket nevelő szülők elégedettségének felmérése gyermekük háziorvosával kapcsolatban. Módszer: A kutatás a Társadalmi Megújulás Operatív Program 6.1.4/12/1-2012-0001 „Koragyermekkori (0–7 év) program” kiemelt projekt keretében zajlott Budapesten és további öt megyében. Az adatfelvételt követően 980 kérdőív volt értékelhető (n = 980), továbbá 10 fókuszcsoportos interjúban 93 szülő (n = 93) vett részt. Eredmények: A kérdőívekben adott válaszok alapján (1–4 skálán értékelve) a szülők leginkább az orvostól kapott tájékoztatással voltak elégedettek (3,8), legelégedetlenebbek pedig a várakozási idővel és a rendelés időpontjával (3,4). A fókuszcsoportos interjúk eredménye hasonlóan alakult a kérdőíves vizsgálat eredményeihez. Következtetések: Az eredmények birtokában a megkérdezett szülők kérdőívekben és fókuszcsoportos interjúkban adott válaszai alapján „inkább elégedettek” vagy „elégedettek” gyermekük háziorvosával, ami jó eredménynek tekinthető, de a negatív vélemények értékelésével további javulás lehetséges. Orv. Hetil., 2015, 156(31), 1253–1260.

Restricted access

Consumption of dietary supplements (DS) has been showing a persistent, rapidly growing tendency all over the world. A new branch has been created on the borderline of food and pharmaceutical industries. It is a general tendency that the policy and regulation towards the products of this branch are lagging far behind the practice. This is an especially important problem with adolescents. To work out an efficient regulatory framework, we have to have an adequate picture on consumer behaviour and attitudes towards these products. Based on literature analysis of two focus group interviews, we have developed a motivational model on usage of DS, which has been tasted during a direct-question survey involving more than 500 respondents. Our results have proven that the consumption of DS is proliferated among young recreational athletes. One quarter of them consumes proteins, one tenth L-carnitine at least 2–3 times a week. The most important motivational factor is the improvement of sport performance. The level of confidence in these products is considerably influenced by peers and trainers. The propensity to underestimate the potentially adverse consequences of these products is high.

Restricted access

. SZUCS , V. , FÜLÖP , Á. & JUHÁSZ , Á. ( 2014 ): Analysis of age differences in the risk perception of food additives: Results of focus group interviews . Acta Univ. Sapientiae Alimentaria. 7 , 96 – 108

Restricted access

., Fülöp, Á., Juhász, R.: Impact of media on the risk perception of food additives: Results of focus group interviews. International Conference on Science and Technique Based on Applied and Fundamental Research, Szeged, Hungary, 25 April, 2014.

Restricted access

Lapja, 2008, L285, 9. [Hungarian] 25 Szűcs, V., Fülöp, Á., Juhász, Á.: Analysis of age differences in the risk perception of food additives: Results of focus group

Restricted access