Search Results

You are looking at 1 - 10 of 78 items for :

  • All content x
Clear All

A Nikomachosi etika hatodik könyve szerint a phronésis (gyakorlati bölcsesség) legfontosabb feladata annak megfontolása, hogy mi válik javára az egyes embernek az egészében vett „jó élet” szempontjából. Ugyanakkor ennek a megfontolásnak nemcsak az egyéni, hanem a közösségi élet is tárgya: a gyakorlati bölcsesség politikai erény is. Dolgozatom fő tétele az, hogy a phronésis közösségi (és így politikai) dimenzióját az a gondolkodásbéli erény nyitja meg, amelyet Aristotelés synesisnek nevez (megértés, értelmesség). A synesis ilyen módon a phronésis politikai alkalmazásának fontos eszköze lesz (EN VI. 11–12. 1142b34−1143a32). Tételemet két olyan szöveghely értelmezésével támasztom alá, ahol a synesis már nyilvánvalóan politikai öszszefüggésben jelenik meg: a törvényhozás (EN X. 10. 1181a18) és a politikai deliberáció (Pol. IV. 4. 1291a28) kontextusában.

Restricted access

Absztrakt

A tanulmány célja a tankönyvszövegek komplex elemzésének megalapozásához való hozzájárulás, terminológiai és a szövegnyelvészeti kutatások eredményei alapján. A tanulmány szövegnyelvészeti szemléletből kiindulva, a terminológiai kutatások eredményeit is felhasználva elméleti oldalról közelíti meg a vázolt tárgykör kifejtését. Beaugrande és Dressler Bevezetés a szövegnyelvészetbe című könyvére építve a szövegnyelvészet és a terminológia tankönyvi vonatkozásait foglalja össze.

A tanulmány célja tehát azoknak a kérdéseknek a tárgyalása, amelyek az ismeretek szövegbe való kódolása és dekódolása folyamatában meghatározó szerepet játszanak. A téma kifejtése – ha vázlatosan is – érinti azokat a kérdéseket, hogy hogyan jutunk ismeretekhez, hogyan történik az ismeretek tárolása, továbbítása és feldolgozása. A vizsgálat kitűzött feladatának megoldása a terminológiai és szövegnyelvészeti szempontú szövegminősítés fontosságát támasztja alá.

Restricted access

Summary

Conceptual equivalence in economic dictionaries. This study aims at giving an overview of the bi- and multilingual economic dictionaries published in Hungary in printed and electronic forms; striving to fulfil this aim, it also endeavours to demonstrate, through specific examples, the presence or absence of conceptual equivalence and the difficulties created by them. The research of equivalence constitutes an important and controversial field both in linguistic sciences and in the linguistic theory of translation. There are several schools of thought concerning equivalence; different approaches have evolved according to the different fields and levels (e.g. semantic, text-level, semiotic, pragmatic approaches). Since the subject of our research is constituted by the above-mentioned language tools and technical terminology, we have decided to base our research on conceptual equivalence, i.e. the analysis of ‘conceptual equivalence’ of Arntz and Picht (1991). The latter is comparable with the concept-based research of technical terms.

Restricted access

Absztrakt

Eugen Wüster a terminológiatan megteremtőjeként ismert, műveire sokan hivatkoznak a magyar nyelvészek közül is, de egyik műve sem olvasható magyar nyelven. E tanulmány célja Wüster két fő művének magyar nyelven történő ismertetése. Az eredetileg disszertációként írt, 1931-ben nyomtatásban is megjelent Internationale Sprachnormung in der Technik, besonders in der Elektrotechnik (Nemzetközi nyelvi szabványosítás a technikában, különösen az elektrotechnikában) című művét a diszciplína elméleti alapvetéseként tartják számon (Wüster 1931, 19662, 19703). Az utolsó, már halála után megjelent Einführung in die Allgemeine Terminologielehre und Terminologische Lexikographie (Bevezetés az általános terminológiatudományba és terminológiai lexikográfiába) című művében számos új, illetve az első könyvhöz képest jelentősen megváltozott gondolattal találkozunk (Wüster 1979). Ennek a könyvnek a bemutatását elsősorban ezekre az újdonságokra és változásokra korlátozom. Az összegzésben összefoglalom a változások feltételezhető okait és következményeit, illetve felsorolom azokat a jelenleg is a terminológia különböző területeivel foglalkozó szakembereket, akikre német nyelvterületen nagy hatást gyakorolt Wüster munkássága.

Restricted access

Summary

Az alábbi írás a versengés pszichológiai fogalmának az alakulásával foglalkozik, és azt kívánja bemutatni, hogy a versengésfogalom második világháború után történő stigmatizálása miként hátráltatta és nehezítette meg a jelenség elmélyültebb kutatását és működésmódjának megértését. Azt kívánja a versengés témáján keresztül demonstrálni, hogy politikai, ideológiai megfontolások és motivációk miként irányítják egy jelenség kutatására a figyelmet, és egyben hogyan akadályozhatják annak torzításmentes, tudományos megismerését. A jelen tanulmány bemutatja, hogy egy olyan kiváló és nagy tekintélyű kísérleti szociálpszichológus, mint Morton Deutsch munkássága miként alakítja ki egy adott kutatási terület vezető és többségi paradigmáját: a versengés és együttműködés polarizált felfogását, szimbiotikus kezelését és a versengés egydimenziós felfogását. Ezután bemutatja az 1990-es évektől bekövetkező paradigmaváltást, amelynek lényege a versengés önmagában vett vizsgálata, többdimenziós felfogása és a konstruktív és destruktív versengési folyamatok elkülönítése. A versengéskutatás történetével párhuzamosan a cikk tárgyalja a tanulási motiváció kutatásában a kilencvenes évek óta zajló szakmai vitát is, valamint a versengés kulturális összehasonlító vizsgálatainak, a versengés többdimenziós felfogását alátámasztó eredményeit.

Restricted access

Summary

A jelen vizsgálat a fejlődéslélektani vizsgálatok azon sorába tartozik, amelyek azt kívánják feltárni, hogy miként fejlődik a társas jelenségek megértése a gyermekkor során. A választott interperszonális jelenség a versengés volt, amely a gyerekek életének számos helyszínén (családban, játszótéren, óvodában, iskolában) előfordul._

Restricted access

Modernity 1992 Harcsa, I. (2003): Paraszttalanítás: egy fogalom születése. [De-peasantification — The Birth of a Concept

Restricted access

Az utóbbi idők pszichológiai szakirodalma gyakran említi és elemzi az interakciós szinkronitás fogalmát. A gazdag elméleti és kutatási eredmények áttekintését azonban hátráltatja az egységes definíció hiánya, ami többek között arra vezethető vissza, hogy a fogalom a mind újabb eredmények - és az azzal párhuzamos szemléletváltás - hatására jelentős változáson ment keresztül. Az interakciós szinkronitás jelenségeinek megértéséhez tehát első lépésben a fogalom jelentésének tisztázása szükséges. A fogalom meghatározása után kísérletet teszek az interakciós szinkronitás személyközi alkalmazkodásban betöltött szerepének felvázolására. A cikk evolúciós pszichológiai szemléletű, mivel ez a megközelítés az interakciós szinkronitás jelenségeinek leírása mellett azok eredetével, mechanizmusaival és funkcióival is foglalkozik, s így elősegíti e jelenségek - szoros emberi kapcsolatokban, a fizikai és pszichés egészségben betöltött - szerepének jobb megértését.

Restricted access