Search Results

You are looking at 1 - 10 of 25 items for :

  • "fogyatékosság" x
  • All content x
Clear All

A téma-összefoglaló áttekintést ad az intelligenciatesztek kialakulásáról, arról, hogy az értelmi fogyatékos gyermekek iskolai szelekcióját szolgáló első tesztekből hogyan nőtt ki az intelligencia és tesztpszichológia elmélete. Vizsgálja az értelmi fogyatékosság definíciójának pszichometriai kritériumait, a nemzetközi szervezetek klasszifikációs rendszereit. Komplex diagnosztikus keretben összegzi az IQ-használatban vitákat kiváltó helytelen alkalmazás és a szakszerű felhasználás ismérveit.

Restricted access

Összefoglaló. Az irodalmi alkotások jól alkalmazhatók az oktatásban arra, hogy a tanulók megismerkedjenek a társadalom sokszínűségével és annak kulturális összefüggéseivel, amennyiben megfelelően ábrázolják ezeket a társadalmi csoportokat.

Jelen írás célja, hogy a tartalomelemzés módszerével feltárja és elemezze a magyar általános iskolák tananyagához kapcsolódó irodalmi szemelvénye fogyatékossággal kapcsolatos tartalmait.

A kutatás eredményei rávilágítanak, hogy a vizsgált irodalmi szemelvényekben a fogyatékossággal élő szereplők rendkívül alulreprezentáltak és sztereotip módon ábrázoltak, ezáltal erősíthetik a tanulók fogyatékossággal élő emberekkel kapcsolatos előítéleteit, így feldolgozásukkor hangsúlyt kell fektetni a sztereotip tartalmak tisztázására.

Summary. Literary works are a readily available resource in education to help students learn about the diversity of society and its cultural contexts, as long as they depict these social groups appropriately.

The study aimed to identify the different recurring patterns of the disability conception within the content of youth literature in primary education, employing content analysis.

The results of the research reveal that in the examined literary works people with disabilities are extremely underrepresented and depicted stereotypically. This way of representation can reinforce students’ negative attitude towards people with disabilities, therefore the stereotypical content should be clarified and discussed during the lessons.

Open access

Egészségügyi Világszervezet: International Classifi cation of Functioning, Disability and Health (ICF). [A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása (FNO)]. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2004. [Hungarian

Restricted access

. Fogyatékossággal élők.] Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2014. Available from: http://www.ksh.hu/nepszamlalas/fogyatekossag_sb [accessed: March 2, 2018]. [Hungarian] 2 World

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Gabriella Vida, Ilona Sárkány, Simone Funke, Judit Gyarmati, Judit Storcz, Valéria Gaál, Olga Vincze, and Tibor Ertl

Optimális esetben a 24–28. gesztációs hét közötti, igen éretlen újszülöttek olyan szülészeti intézményben születnek, ahol neonatalis intenzív centrum működik, így mind az akut, mind a hosszú távú ellátásukat magas színvonalon biztosítják. A PTE OEKK ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán 2000. január 1. és 2004. december 31. között 7499 újszülött született. A koraszülési frekvencia 20% (1499/7499), ezen belül az extrém alacsony gesztációs korúak aránya (≦28. gesztációs hét) 18% (272/1499), míg a 25. gesztációs hét alattiaké 3,2% (48/1499) volt. A túlélés a gesztációs hetek emelkedésével fokozatosan javul. Az életben maradt koraszülöttek későbbi életkilátásai és társadalmi beilleszkedése függ az olyan maradandó károsodásoktól, mint a látáscsökkenés, halláskárosodás, somatomentalis fejlődés zavarai, krónikus tüdőbetegség. A klinikán vizsgált alacsony gesztációs korú csoportban az összes fogyatékkal élő betegek aránya 15,3%. Döntő többségük a 25. gesztációs hétnél korábban született koraszülöttek közül kerül ki. A 26. gesztációs héttől a koraszülöttek több mint fele tartós károsodás nélkül éli túl az extrém éretlenség társuló problémáit. Megállapították, hogy a korai koponya-ultrahangvizsgálattal, szemészeti szűréssel, otoacusticus emissio mérésével jól prognosztizálhatók a maradandó károsodások, így lehetővé válik a korai kezelés.

Restricted access

A jelen összefoglalás a fogyatékossággal élők helyzetét s az ezzel összefüggő értelmezéseket kívánja bemutatni. A fogyatékosság a mai magyar társadalomban kiemelt társ__

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Zoltán Dénes, Gábor Fazekas, Katalin Zsiga, and Orsolya Péter

, dysability and health. [A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása.] EüM-OEP-Medicina, Budapest, 2004. [Hungarian] Görög, K.: Incidence of dysability in the Hungarian population

Restricted access

. Fogyatékosság és szubjektív életminőség.] Szociol Szle. 2003; 3: 86–105. [Hungarian] 31 Power R, King C, Muhit M, et al. Health-related quality of life of

Open access

. Életbiztosítási orvostan 1995 Juhász F. (szerk.): Irányelvek a funkcióképesség, a fogyatékosság és a megváltozott

Restricted access

Összefoglaló. A folyamatban lévő kutatás a fogyatékosság és az akadálymentesség közismert fogalomtársításait egy többdimenziós filozófiai hálóba szőve, a tér, a lét és az idő minden irányába igyekszik kiterjeszteni és neutralizálni. Mindezt azért tartjuk fontosnak és a társadalmunkra nézve hasznosnak, mert a tudományos és a köznapi diskurzusokban használva, a fenti fogalompárhoz kapcsolódó értelmezési módok, az esetek túlnyomó többségében, negatív konnotációt kapnak.

Summary. This paper extends and neutralizes the widely-known connotations of disability and accessibility towards all the directions of space, existence and time. This is considered as important and useful for our society because the interpretations related to these terms carry negative implications in the majority of cases in scientific and everyday discourses.

Open access