Search Results

You are looking at 1 - 10 of 97 items for :

  • "fordítás" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A kínai költészet legkorábbi szövegeinek, a Dalok Könyve verseinek értelmezése - a modern sinológiai kutatásokat megelőzően - már ókori kínai kommentátorai számára is problémát jelentett. A gyűjtemény 305 versének interpretációjára azóta több európai nyelven számos fordítás tett kisérletet, melyek a Dalok Könyvének gazdag kommentárirodalmára támaszkodva újabb szövegváltozatokban világították meg a nehezen érthető részeket. A dolgozat a gyűjtemény két versének értelmezhetőségét vizsgálva igyekszik bemutatni a klasszikus kínai szövegek fordítási problémáit.

Restricted access

A tanulmány egy nagy, nemzetközi számítástechnikai vállalat terminológiai rendszerének kialakítását vázolja. Elsősorban az általános érvényű célokat és az elérésük érdekében kifejlesztett gyakorlati eljárásokat mutatja be. A globalizációs folyamatok ma már a gazdaság, a társadalom és a kultúra szinte minden tevékenységi formáját érintik, ezért egyre nagyobb jelentősége lesz a nyelvek és kultúrák közötti megértést segítő honosításnak, idegen szóval, a lokalizációnak. Politikai és gazdasági érdekek mentén sokszorosan megosztott világunkban a helyes alapelvek szerint, a fordítás és a honosítás sajátos szempontjait is szemmel tartó, modern eszközökkel végzett terminológiai munka alapfeltétele a szakemberek sikeres kommunikációjának. Az IBM terminológiai rendszerének rövid ismertetése kitér a forrásnyelvi és célnyelvi terminológia közti különbségekre, és a terminológiai adatbázisok számítógépes eszköztárára.

Restricted access

Irodalom 1. Fischer M. 2008 . Az európai uniós fordítás és terminusalkotás magyar vonatkozásai . Magyar Nyelvőr 132 ( 4 ), 385 – 401

Restricted access

Absztrakt

A Biblia klasszikus korszakbeli, reneszánsz kori és a későbbi időszakokból származó mértékadó fordításai valamennyien a szókészlet és az állandósult szószerkezetek előírás szerint való fordításának alapelvét követik. Néhány fordítási beszámoló azt mutatja, hogy a fordítók már a kezdetekben megegyeztek arról, hogy a szó- és kifejezéskészlet viszonylagos egységét megőrzik fordításaikban. A tanulmány a szókészlet és a jellemző bibliai stílus egységességének kérdését tárgyalja az Ésaiás próféta könyvének arám (Targum), görög (Septuaginta) és latin (Vulgata) fordításából származó, az isteni igazság fogalmának megjelölésére szolgáló kifejezéseknek az összehasonlításával. A szókészletet valójában a bibliai stílus és az alapvető irodalmi formák jellemzői határozzák meg. A szerző a bibliafordítás kihívásait ennek megfelelően tágabb perspektívából, az északnyugati sémi nyelvek irodalmi hagyományainak ápolása és a bibliai stílus megőrzésének kívánalma távlatából mutatja be. A számos szinonima, antonima, állandósult szókapcsolat jelenléte, valamint a bibliai szövegmagyarázat hagyományának fontossága a zsidó és a keresztény kultúrában a fő oka annak, hogy a bibliafordításokban az alapvető szókészlet egységesítésére való törekvésekkel találkozunk.

Restricted access

Absztrakt

A tanulmány azokat a terminológiai kérdéseket elemzi, amelyek Levi I sommersi e i salvati (Akik odavesztek és akik megmenekültek) című esszéje olaszról szlovénre történő fordítása közben merültek fel, és ad hoc jellegű terminológiai kereséseket tettek szükségessé. Levi auschwitzi koncentrációs táborról írt esszéje számos témát érint, például a második világháború történetét. Míg a lágerzsargonról értekezik, Levi maga is vizsgálja a terminológiai aspektusokat. Bizonyos témakörökhöz tartozó fogalmakat gyakran németül használ az eredetileg olasz szövegben. Noha ez Levi utolsó munkája, amelyben újra feldolgoz korábbi munkáiban érintett témákat és fogalmakat, csak a második, amit szlovén nyelvre fordítottak. Ráadásul előbb kiadták, mint a Se questo è un uomo (Ember ez?) szlovén fordítását, amely Levi első beszámolója volt az auschwitzi tapasztalatokról. Terminológiai kutatásaimban a második világháborúra és koncentrációs táborokra szakosodott referenciaanyagokra, szlovén túlélők emlékirataira, és a FIDA-ra, a szlovén nyelv online referenciakorpuszára támaszkodtam.

Restricted access

A tanulmány célja megvizsgálni és bemutatni a póker kártyajáték nyelvének néhány terminológiai vonatkozását. Azokat az eredményeket foglalja össze, amelyeket a póker terminológiájának leírására, a fejlesztési feladatok kijelölésére és a vizsgálatokhoz használható források felderítése céljából végeztem. A póker tárgyköréből kiválasztottam a póker és a blöff címszavakat, és ezeket vizsgáltam meg különböző angol és magyar nyelvű szótárakban és szakkönyvekben. Összegyűjtöttem a póker magyar nyelvű terminusait, az online póker közben használt rövidítéseket, valamint a nonverbális pókerterminusokat. Mivel a póker magyar nyelvű és online terminológiájának kialakulása és elterjedése az utóbbi 3-4 év eredménye, meglátásom szerint a terminusok kialakulásáról hasznos következtetések levonására ad lehetőséget.

Restricted access

Valerius Flaccus Argonauticája 5, 142 ruricolae, Gradive, tui kifejezésének értelmezése vitatott: az apollóniosi eredeti mögött valószínűleg egy a görög költő által még ismert, a vasérc mosására vonatkozó forrás állt. Apollónios Rhodios Chalybsökről adott, általa még szó szerint értett információit Valerius Flaccus fordítása a vaskorhoz kapcsolódó római képzetek jegyében romanizálva, metaforikus értelemben adja vissza.

Restricted access

. 1983 . A római levél. Bevezetés, fordítás és magyarázat . Eisenstadt : Prugg Verlag . 11. Karner K. 1942 . Isten igazsága. Pál apostol levele a

Restricted access

Terminológiai problémák a jogi szakfordításban

Korlátolt felelősségű társaság-e a limited liability company?

Magyar Terminológia
Author: Zsófia Varga

. M Fischer 2007 Fordítás(politika) és terminológia az Európai Unióban P Heltai Nyelvi modernizáció. Szaknyelv, fordítás

Restricted access

118 124 B. Gáspár, J. (1991) Nyelvzavar és fordítás a mélylélektani gondolkodás történetében. Thalassa, (2) 2 , 19-30. Nyelvzavar és fordítás a

Restricted access