Search Results

You are looking at 1 - 10 of 80 items for :

  • "globalizáció" x
Clear All
Társadalomkutatás
Authors: Viktória Szirmai, Gabriella Baráth and Judit Bognár

. Inotai, A. (2001): Gondolatok a globalizációról. In: A globalizáció kihívásai és Magyarország. (Szerk.: Földes, Gy. - Inotai, A.) Napvilág Kiadó, Budapest, 11-73. Gondolatok a globalizációról

Restricted access

Vallás és globalizáció

Beszélhetünk-e a spiritualitás evolúciójáról a globalizációban?

Társadalomkutatás
Author: Károly Varga

Bogár László (2003): Magyarország és a globalizáció. Osiris, Budapest. Magyarország és a globalizáció Buda Béla (1999): A megújulási

Restricted access

Európa keleti felén a globalizáció folyamata együtt zajlott/zajlik a modernizáció, az urbanizáció, az individualizáció és a (re)kapitalizáció folyamatával. Mindezen folyamatok már régen megkezdődtek, de a rendszerváltás radikálisan felgyorsította őket. Ez az időszak számos területen kiváló lehetőséget nyújt e folyamatok megnyilvánulásainak elemzésére. A szemiotikai elemzésben érdemes különválasztani ezeket a folyamatokat, van, amit elsősorban értékrendszeri változásként, van, amit a haladás/konzervativizmus metszetben, ismét más jelenségeket elsősorban új szimbólumok megjelenéseként érdemes elemezni. A fent jelzett szocio-kulturális változásokat mi elsősorban a lakásmód (különösen a középosztályi lakásmód) változásaiban vizsgáltuk. Az utóbbi évtized változásai közül elsősorban az alábbiakat elemeztük: a multi­kulturalizáció jelei és lépcsőfokai a tárgykultúrában (különösen az észak-amerikai és a távol-keleti jelek és szimbólumok beáramlása); az individualizáció jelei a lakás egyes helyiségeinek (fürdőszoba, gyerekszoba, hálószoba) jellegváltozásaiban; a komputerhasználat szerepe az új lakásmódban mint modernizáció-szimbólum; az erkélyek és kertek megváltozott használatmódja és ennek összefüggése a nyilvánossághoz való viszony változásával; illetve a könyvek szerepének változása és ennek összefüggése a szűkebb értelemben vett kultúra szerepváltozásával - mint a rendszerváltás következményei; a „látványlakások” divatja; az urbanizáció (és modernizáció) jelei a falusi életmódban és az értelmiségi ellen-irányzat: törekvés a falvak revitalizálására (és ennek összefüggése a globalizáció negatív hatásaival szembeni ellenállással).

Restricted access

A tanulmány elsőrésze bemutatja az állam gazdasági szerepvállalásának fejlő_

Restricted access

2001 Inotai A. (2001): Gondolatok a globalizációról. In: A globalizáció kihívásai és Magyarország . Napvilág, Budapest. 11

Restricted access

) (1995): Regionalism in World Politics . Oxford University Press, Oxford. Regionalism in World Politics Rostoványi, Zs. (1999): Globalizáció avagy

Restricted access

Bóka É. (2010) Európa és ázsia. Modernizáció és globalizáció . Grotius Könyvtár 4., Veszprém. Bóka Európa és ázsia. Modernizáció és globalizáció

Restricted access

Preferences. In: Dessai, J. R.: Essays on Modernization of Underdeveloped Societies. Vol. 1. Humanities Press, New York. 1972 Bayer, J. (2006): A globalizáció hatása a demokratikus nemzetállamokra. In: Baloldal és

Restricted access

A cikk az IMF és a Világbank kétévtizedes tevékenységének a magyar gazdaságpolitika alakulására gyakorolt hatását elemzi. Hivatkozási keretét a két nemzetközi pénzügyi intézmény által ellátott négy funkció (elemzés-előrejelzés és gazdaságpolitikai fel­ügyelet, globális szabályozás, hitelnyújtás, technikai segítségnyújtás) és az általuk kiváltott öt azonosított gazdaságpolitikai hatás (gazdaságpolitikai értékelés, gazda­ságpolitikai ajánlás, kemény befolyásolás, puha befolyásolás, keresztbefolyásolás) képezi. A szerző megállapítja, hogy a piacgazdaságra történő átmenet időszakában jelentős volt az IMF és a Világbank befolyásoló szerepe, de lényegesen kisebb a sokak által feltételezettnél. Az IMF befolyásoló hatása - a teljesítménykritériumokhoz kapcsolt hitelnyújtási gyakorlat miatt - elsősorban a kemény befolyásolás és az ún. IV. cikkely konzultációk során tett gazdaságpolitikai ajánlásokon keresztül érvényesült.

Restricted access

A folytatásokban közölt tanulmány első két része a folyóirat 23/3. és 4. füzetében Kína több évezredet felölelő történelmét tekintette át az egységes köztársaság megteremtéséig. Bemutatta továbbá két nagy nemzetiségi terület integrációjának történetét. A lap 24/1. füzetében közölt III. rész a modern Kína és az USA viszonyát vizsgálta. A most olvasható IV. és V. rész napjaink Kínájába enged betekintést, felvázolva a „kínai csoda” útját, buktatóit és kérdőjeleit.

Restricted access