Search Results

You are looking at 1 - 10 of 13 items for :

  • "grade point average" x
  • All content x
Clear All

Kérdőíves vizsgálatunk célja az volt, hogy magyar középiskolások (N = 236; F = 96, L = 140) körében feltárjuk az egyéni, szituatív, interperszonális és kulturális értékekkel kapcsolatos tényezők hatását az önbevalláson alapuló egyéni és kollaboratív iskolai csalásra. Mindemellett a felmért változók segítségével feltérképeztük azokat a tényezőket is, amelyek hatással vannak a tanulmányi átlagra. A használt kérdőívek validitásának tesztelése után az egyéni csalás kapcsán három változó közvetlen hatását különítettük el: a) a csalással szembeni attitűdökét, b) a csalás elkövetésével együttjáró lelkiismeret-furdalásét és c) a tanulmányi átlagét. A kollaboratív csalás esetén kapott modellben öt tényező közvetlen hatása jelent meg: a) a csalással szembeni attitűdöké, b) a tanulmányi átlagé, c) a tudás megszerzésére irányuló intrinzik motívációé, d) a külső regulációs extrinzik motivációé és e) az észlelt csoportkohézióé. Mindkét esetben meghatároztunk közvetett tényezőket is, melyek a fent bemutatott közvetlen változókon keresztül hatnak a csalásra. A feltárt modellek lehetőséget adnak arra, hogy a magyar kulturális és oktatási közegben le tudjuk írni a szakirodalomban korábban feltárt individuális és szituatív tényezők hatásmechanizmusát.

Restricted access

expert clinical assessment ( Kwon et al., 2013 ) and had excellent sensitivity and specificity. Survey questions also assessed demographic information, sexual behavior, self-reported academic achievement [i.e., grade point average (GPA)], and clinical

Open access

Ceranoglu ( 2014 ) found no effect of pathological gaming on grade point average (GPA) scores 1 year later. Lemmens, Valkenburg, and Peter ( 2011 ) and Scharkow, Festl, and Quandt ( 2014 ) did not report any longitudinal effects of IGD on life satisfaction

Open access

Absztrakt

Vizsgálatunk célja a Hardin és Lakin (2009) által kidolgozott Integrált Énkép-Eltérések Index (Integrated Self-Discrepancy Index, ISDI) magyar adaptációjához szükséges előzetes munkálatok elvégzése volt. Munkánk során a kérdőívet magyarra fordítottuk, előteszteltük és serdülő mintán alkalmaztuk. A serdülő mintán végzett kutatásunkban hat énkép-eltérés összefüggését vizsgáltuk a vonásszorongással, a depresszióval, a versengés iránti attitűdökkel és a tanulmányi átlaggal. Az eredmények szerint a tényleges és ideális énképek közötti távolság nagysága pozitív együttjárást mutat a depresszió pontszámokkal, illetve az elvárt és tényleges énkép-eltérések nagysága pozitív együttjárást mutat a szorongás nagyságával, azonban a regressziós modellek alapján várt, kizárólagos kapcsolatok kimutatása nem járt sikerrel. Emellett megvizsgáltuk a versengés és az énkép-eltérések kapcsolatát. A versengést a Versengés Kérdőív két alskálájával mértük (hiperversengő, önfejlesztő versengő). Eredményeink alapján az önfejlesztő versengő attitűd negatívan függ össze a tényleges-ideális és tényleges-elvárt énkép-eltérésekkel. Eddigi munkánk alapján feltételezzük, hogy a Hardin- és Lakin-féle Integrált Énkép-Eltérések Index — magyar mintán is — ígéretes eszköznek minősül. A kérdőív magyar adaptációjához szükséges további vizsgálatok előkészületben vannak, azonban úgy gondoljuk, hogy ezzel párhuzamosan a kérdőív továbbfejlesztése is szükséges, amelyhez a jelen tanulmány igyekszik útmutatást adni.

Restricted access

Abstract

Background and aims: Prior research on Internet dependency has examined various individual traits as contributing factors. Since domain-specific traits tend to have higher abilities to explain outcome variables, this study investigates a technology-related specific trait, i.e., computer playfulness, as a predictor of Internet dependency, and their influence on Internet usage patterns and academic performance. Methods: A sample of 267 college students was surveyed to examine these relationships. In addition to demographic information, the questionnaire contained measurement scales to assess playfulness, Internet dependency as well as work/study-related and social-related uses of the Internet. Results: Survey data indicate that playfulness significantly predicts Internet dependency (ΔR 2 = 19%). Playfulness is also significantly related to students’ grade point average (p <.001), as well as Internet use for social purposes (p <.022), and its impacts are fully mediated by Internet dependency. It was also found that neither playfulness nor Internet dependency is significantly associated with Internet use for work/study purposes. Conclusions: Playfulness, as a domain-specific individual trait, is a powerful predictor of Internet dependency, which is positively related to social use of the Internet, and negatively related to student academic performance.

Open access

Abstract

Background and aims

Over the last two decades, research into video game addiction has grown increasingly. The present research aimed to examine the relationship between video game addiction, self-control, and academic achievement of normal and ADHD high school students. Based on previous research it was hypothesized that (i) there would be a relationship between video game addiction, self-control and academic achievement (ii) video game addiction, self-control and academic achievement would differ between male and female students, and (iii) the relationship between video game addiction, self-control and academic achievement would differ between normal students and ADHD students.

Methods

The research population comprised first grade high school students of Khomeini-Shahr (a city in the central part of Iran). From this population, a sample group of 339 students participated in the study. The survey included the Game Addiction Scale (Lemmens, Valkenburg & Peter, 2009), the Self-Control Scale (Tangney, Baumeister & Boone, 2004) and the ADHD Diagnostic checklist (Kessler et al., 2007). In addition to questions relating to basic demographic information, students’ Grade Point Average (GPA) for two terms was used for measuring their academic achievement. These hypotheses were examined using a regression analysis.

Results

Among Iranian students, the relationship between video game addiction, self-control, and academic achievement differed between male and female students. However, the relationship between video game addiction, self-control, academic achievement, and type of student was not statistically significant.

Conclusions

Although the results cannot demonstrate a causal relationship between video game use, video game addiction, and academic achievement, they suggest that high involvement in playing video games leaves less time for engaging in academic work.

Open access

popularity of the foreign language. Primarily those with a better socio-demographic background, those attending grammar school and students in the ecclesiastical school love the foreign language. ( Csapó, 2001 ) It is assumed that the grade point average is

Open access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Dávid Mária, Dorner László, Hatvani Andrea, Soltész Péter, Soltész Péter, Taskó Tünde, and Soltész-Várhelyi Klára

Háttér és célok: Tanulmányunkban arra kerestük a választ, hogy hogyan változnak a 10–18 éves korosztály képességei, készségei az új infokommunikációs technológiák (IKT) elterjedésével. Feltételezésünk szerint a gyakori IKT-használat bizonyos készségek javulását (például vizuális észlelési képességek), míg más készségek romlását (például verbális és motorikus) eredményezi.

Módszer és minta: 2014 februárjával bezárólag keresztmetszeti vizsgálatot végeztünk három korosztály bevonásával, 492 fős mintán (194 fő 10 éves; 166 fő 14 éves és 132 fő 18 éves). Mindegyik korcsportban alacsony, közepes és magas IKT-használati alcsoportokat különböztettünk meg. Az általunk adaptált online pszichológiai teszteket végeztük el a tanulókkal az alapvető kognitív képességeik vizsgálatára, valamint egyéni adatfelvétele alapuló verbális feladatokat. Ezen kívül a különböző korcsoportokhoz tartozó tanulók kompetenciaméréseinek (szövegértés, matematikai-logikai) és a Hungarofit (alapvető motorikus képességek és állapot) vizsgálati eredményeinek és a tanulmányi eredményeinek összehasonlító elemzése is megtörtént. A vizsgálat egri és Eger környéki általános és középiskolákban zajlott. A nemek aránya a mintában kiegyensúlyozottnak tekinthető (205 fiú és 287 lány).

Eredmények: A gyakoribb számítógép-használat és a reakcióidő pozitív összefüggést mutat minden korcsoportban. A mérsékelt IKT-használat a legtöbb kognitív funkcióval pozitív együttjárást mutat. A matematika és szövegértés kompetenciában nem volt eltérés a három csoport között, ahogyan a Hungarofit mérésekben sem. A magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika tanulmányi eredmény és az összesített tanulmányi átlag tekintetében sem mutatkozott szignifikáns különbség a különböző csoportok között.

Következtetések: A mérsékelt számítógép-használat hatása a kognitív készségekre enyhén pozitív, de ez az iskolai eredményesség mutatókban és kompetenciaadatokban, valamint a mozgásos eredményekben nem manifesztálódik.

Restricted access

. Harman T. Sato 2011 Cell phone use and grade point average among undergraduate university students College Student Journal

Open access

consumption and school dropout are ambivalent. Among regular consumers, academic achievement (grade point average) is lower ( Balsa, Giuliano, & Frenchc, 2011 ) and the rate of dropout is higher ( Wichstorm, 1998 ). Controversially, according to Legleye et

Open access