Search Results

You are looking at 1 - 10 of 20 items for :

  • "group-dynamics" x
  • All content x
Clear All

Az elhízás pszichológiai aspektusai nem választhatók el a túlsúlyos emberekkel szemben kialakított sztereotípiáktól és a nők társadalmi helyzetétől. Mind a tudományos, mind a köznapi megközelítésekre jellemző, hogy az elhízásért elsősorban az egyént és nem a környezeti tényezőket teszik felelőssé. A túlsúlyos embert a társadalom erőteljesen stigmatizálja és diszkriminálja, bár az elutasítás rendszerint indirekt formát ölt, és már gyerekkorban tetten érhető. Kvalitatív vizsgálatunk arra irányult, hogy felmérje e társadalmi összetevők hatásait a serdülőkor előtt álló lányok elhízással, a túlsúlyos emberekkel és a soványságideállal kapcsolatos attitűdjeiben. Nyolc fókuszcsoport-interjúban 51, 9—11 éves gyerek vett részt Budapesten és környékén. Az interjúk szociálpszichológiai tartalomelemzése több szinten, a „grounded theory” elve szerint és a sztereotipizálás hatásainak elméleti kerete mentén zajlott. Eredményeink a túlsúlyossággal szembeni egyöntetű, negatív attitűdökről árulkodnak, amelyek kifejeződése kommunikációs tabuba ütközik, így az elutasítás ténye implicit marad. A gyerekek morális dilemmát élnek át, mivel az elutasítás tapasztalata szembekerül a saját magukról fenntartott pozitív, toleráns én képével. Következésképp a túlsúlyhoz kapcsolódó attribúció kérdése meghatározó szerepet kap az elfogadás—elutasítás dinamikájában. A beszélgetéseket a soványság normatív jellege, vagyis a sovány mint jelző nélküli állapot gondolata is áthatja. Mivel azonban mindez implicit módon és nem nyíltan kommunikálva fogalmazódik meg, a túlsúlyos gyerekek fenyegetett helyzete fokozottan tetten érhető, hiszen az implicit vagy averzív elutasítást az elutasító nem, csupán az elutasított érzékeli. A túlsúly problémája megnevezhetetlen, mégis áthatja a csoportdinamikát. Kutatásunk eredményei arra engednek következtetni, hogy a serdülőkor előtt álló lányokban kiemelten fontos lenne tudatosítani az (A) egészséges táplálkozással, az egészséges életmóddal, vagyis az elhízás megelőzésével és kezelésével kapcsolatos és a (B) külső megjelenésre vonatkozó társadalmi elvárások, sztereotípiák és kirekesztő attitűdök közötti különbséget.

Restricted access

Absztrakt

Napjainkban a nyelvtechnológia rohamos fejlődése lehetővé teszi a pszichológia és a nyelvtudomány együttműködését. Ennek logikai alapja az, hogy az egyének és a csoportok pszichológiai állapotai és folyamatai nem csupán a fizikai, hanem a verbális viselkedésben is kódolódnak. E kódok nyelvi markerek formáját öltik, melyek tartalomelemzéssel kimutathatók, s így pszichológiai konstruktumokkal kapcsolhatók össze. A tudományos narratív pszichológia elméletének hátterén készült tanulmány a narratív pszichológiai tartalomelemzés két új eljárását, a dimenzionális és a narratív szociometriai eljárást mutatja be a Mars Desert Research Station űranalóg szimulációs kísérlet egy csoportja által készített egyéni önbeszámolók vizsgálatában. Az elemzés grafikusan ábrázolt eredményei kirajzolják a vizsgált konstruktumok csoportszintű időbeli mintázatát, s így lehetővé teszik a csoport pszichológiai folyamatainak gyors áttekintését. A mintázatok egybevetése csoportdinamikai hipotézisek megalkotására és tesztelésére is alkalmas.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Mária Resch and Tamás Bella

Magyarországon a politikai pszichológiai folyamatokra inkább csak a publicisták, a közvélemény-kutatók, valamint a filozófusok és szociálpszichológusok, a politikai elemzők írásaiban találhatunk utalásokat, pedig fontos lenne, hogy a politikai intézményekre összpontosító jogtudományok, a társadalmi struktúrákra fokuszáló szociológus-politológusok mellett ezek lélektani vonulatait is elemezhetnék a politikai pszichológia módszereivel. A szerzők ismertetik a politikai pszichológia történetét, a tudományok közötti elhelyezkedését, azokat a lényegi kapcsolódási pontokat, amelyekkel ez a hazánkban most felfedezésre váró tudomány más társadalomtudományokhoz illeszkedik. Módszertanában a pszichobiográfiai elemzések, a kérdőíves lekérdezések, az interjúk és egyéb felszólalások kognitív térképezése az orvostudomány pszichiátriai eszköztárával azonos. A csoportdinamikai jellemzők, a választói attitűd, a vezetők személyisége és a különböző politikai helyzetekben mutatott magatartási mintái, a tekintélyelvűség, játék-játszma, karizma mind olyan esszenciája a politikai pszichológiának, amely inkább a pszichológiai-pszichiátriai folyamatokat boncolgatja és a kognitív-viselkedéstudományi ismeretek felhasználásával az orvostudományt is érinti. Jelen tanulmány a politikai pszichológiát mutatja be, amely bár alapvetően a társadalomtudományokon belül helyezkedik el, mégis mint interdiszciplináris tudományág a pszichológiai-pszichiátriai vonulatain keresztül több szállal kötődik az orvostudományhoz. Orv. Hetil., 2013, 154, 619–626.

Restricted access

. Korenman , J. Wyatt , N. 1996 Group dynamics in an email forum Herring , S. C. (eds.) Computer Mediated Communication: Linguistic, Social and Cross Cultural Perspectives John

Restricted access

. Mindenki másképp egyforma 1996 Parr, J. (2002) ‘Individuation, Attachment & Group Dynamics’, Revista de

Restricted access

McKenna , K. Y. A. & Green , A. S. ( 2002 ). Virtual group dynamics . Group Dynamics: Theory, Research and Practice , 6 , 116 – 127 Miotto , P. , De Coppia , M. , Frezza , M

Open access

groups dynamics affected by drought and fire in Patagonian grasslands. Ecoscience 16:408–417. Gonzalez S. Diversity and functional groups dynamics affected by drought and fire in

Restricted access

Forgas, J. P. (1999): On being tense yet tolerant: The paradoxical effects of trait anxiety and aversive mood on intergroup judgments. Group Dynamics: Theory, Research and Practice , 3, 227-238. On being tense yet tolerant: The

Restricted access

124 Dunbar, R. I. M. (2008): Cognitive constraints on the structure and dynamics of social networks. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice , 12, 7

Restricted access
Pszichológia
Authors: Gábor Orosz, Miriam Ivett Jánvári, and János Salamon

. , Sun , H. ( 2006 ): Competitive motives and strategies in organizations: Understanding constructive interpersonal competition . Group Dynamics: Theory, Research, & Practice , 10 , 87 – 99 . 47

Restricted access