Search Results

You are looking at 1 - 10 of 131 items for :

  • "hagyomány" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

I. Kleomenés, spártai király, az ókor egyik kevéssé ismert, ám annál jelentősebb személyisége. A történetírói hagyomány torzításai miatt nehezen ismerhető fel valódi szerepe, ám minden jel arra utal, hogy nélküle sem Spárta politikája, sem a Kr. e. 6/5. század fordulójának görög világa nem értelmezhető igazán. Ezen dolgozat a Kleomenésre vonatkozó ókori adatok vizsgálatával igyekszik fényt deríteni a ,,negatív hagyomány'' lehetséges okaira, és így árnyaltabb képet adni a kor viszonyairól.

Restricted access

431 451 Pléh Cs. (1998): Hagyomány és újítás a pszichológiában. Balassi, Budapest. Hagyomány és újítás a pszichológiában

Restricted access

Jelen tanulmány a balatonszemes–szemesi-bereki temető sírleleteinek háromszintű (viselet, viseleti elem, készítéstechnológia) elemzésének az eredményeire épül, amelyek alapján az antik, késő római, barbár és germán hagyományok 5. századi továbbélésével, átalakulásával és a korszak újításaival foglalkozik.

Restricted access

Absztrakt

A Biblia klasszikus korszakbeli, reneszánsz kori és a későbbi időszakokból származó mértékadó fordításai valamennyien a szókészlet és az állandósult szószerkezetek előírás szerint való fordításának alapelvét követik. Néhány fordítási beszámoló azt mutatja, hogy a fordítók már a kezdetekben megegyeztek arról, hogy a szó- és kifejezéskészlet viszonylagos egységét megőrzik fordításaikban. A tanulmány a szókészlet és a jellemző bibliai stílus egységességének kérdését tárgyalja az Ésaiás próféta könyvének arám (Targum), görög (Septuaginta) és latin (Vulgata) fordításából származó, az isteni igazság fogalmának megjelölésére szolgáló kifejezéseknek az összehasonlításával. A szókészletet valójában a bibliai stílus és az alapvető irodalmi formák jellemzői határozzák meg. A szerző a bibliafordítás kihívásait ennek megfelelően tágabb perspektívából, az északnyugati sémi nyelvek irodalmi hagyományainak ápolása és a bibliai stílus megőrzésének kívánalma távlatából mutatja be. A számos szinonima, antonima, állandósult szókapcsolat jelenléte, valamint a bibliai szövegmagyarázat hagyományának fontossága a zsidó és a keresztény kultúrában a fő oka annak, hogy a bibliafordításokban az alapvető szókészlet egységesítésére való törekvésekkel találkozunk.

Restricted access

A népi építőművészet hagyománya segítséget tud nyújtani számunkra a globalizáció és az építészet sivár uniformizálódása ellen. A népi építőművészet formavilágában kereshetjük a karakterisztikus magyar jelleget. Minél nagyobb az elzártság, annál inkább megláthatjuk a különleges formákat. A népművészet termékeit mestereik saját maguk számára készítik, és a falvakban levő saját építkezéseknek is ez a módja. A feudalizmus történelmi korszakában az uralkodó osztály kultúrája hatással volt a parasztság „második kultúrájára”. Ezek a hatások beépültek a népművészetbe, ahol csak a formát tisztelik, de a tárgyak anyagát nem. Később a gazdasági fellendülés a formák gazdagodását hozta magával, de a paraszti társadalom polarizációja is megindult. „Tisztaszobák” születtek meg, és a népművészet produktumai dísztárgyakká váltak. Napjainkra a népművészet átalakult népies háziiparrá, és a népi építőművészet tárgyainak javarésze megsemmisült. - A mellékelt ábrák és fényképek a szerző 1953. évi Kalocsa környékén végzett gyűjtőmunkájából valók.

Restricted access

Über eine wichtige Arbeit von István Nyomárkay

(„Anyanyelvi ébredés és hagyomány nálunk és szomszédainknál“ [Muttersprachenerweckung und Tradition bei uns und unseren Nachbarn])

Studia Slavica
Author: István Szathmári

The author analyzes professor Nyomárkay’s work “Anyanyelvi ébredés és hagyomány nálunk és szomszédainknál” (‘Mother tongue revival and tradition in Hungary and in the neighbouring countries’). The grammar “Verbesserte Anleitung zur deutschen Sprachlehre” written in Vienna is in the centre of the analysis, with its influence on contem­porary Slovakian, Croatian, Slovenian, and Hungarian grammars.

Restricted access

Kunszt György: Feljegyzések a Hagyomány jövőjéhez. Allée-füzetek 1. Tata, 1995. Kunszt György: Nihil és ámen (Nietzsche-refleciók). Gond-Cura/Palatinus, Budapest, 2002

Restricted access