Search Results

You are looking at 1 - 10 of 49 items for :

Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: György Trencsényi, Sándor Kristóf Barna and Ildikó Garai

Absztrakt

Napjainkban a radiológia és nukleáris medicina modern képalkotó berendezéseit ötvöző hibrid képalkotás fontos szerepet tölt be mind a transzlációs kutatási folyamatokban, mind pedig a klinikai diagnosztikában. A rutin képalkotó diagnosztikai eljárások közül a komputertomográffal vagy mágneses magrezonanciás képalkotással kombinált pozitronemissziós tomográfia, illetve egyfotonos emissziós komputertomográfiás vizsgálat jelenleg a legfejlettebb technikák közé tartozik, amelynek segítségével a funkcionális és a morfológiai képeket azonos pozícióban tudjuk egymásra vetíteni. A hibrid képalkotó berendezések a nagy érzékenységüknek, jó felbontásuknak köszönhetően hasznos információt nyújtanak a szervezetben zajló patológiás folyamatokról. Segítségükkel megismerhetők olyan biokémiai és patobiokémiai folyamatok, amelyek elengedhetetlenek a betegségek megértéséhez, kezeléséhez vagy egy új, gyógyszerjelölt molekula megismeréséhez. A klinikai és preklinikai in vivo nem invazív molekuláris képalkotó rendszerek segítségével a gyógyszerfejlesztés folyamata lerövidíthető, költségei csökkenthetők. Orv. Hetil., 2015, 156(52), 2110–2115.

Restricted access

A rizoszféra-kezelés olyan mikrobiológiai, talaj-biotechnológiai módszer, amely - a takarmánynövények között jelentős szerepet betöltő - kukorica termesztése során is sikerrel alkalmazható. A módszer széleskörű nagyüzemi alkalmazása nehézkes lehet, a kukoricanemesítés során történő felhasználása azonban eredményesnek ígérkezik. Szántóföldi növénytermesztés esetében a vetőmagoltás költséghatékony módszerét szükséges kidolgozni.  Megállapítást nyert, hogy a vetőmagkezelés az alkalmazott baktériumtörzsek, valamint kukorica hibrid fajták szerint eltérő módon eredményes volt. A termés mennyisége és nedvességtartalma a kezeletlen kontrollhoz képest javulást mutatott, midőn az aszeptikus körülmények között nevelt növények igazolhatóan nagyobb száraz tömegű termést adtak. A mérések eredményei mindazon-által nem minden kezelés során bizonyultak szignifikánsan eltérőnek a kontrollállományhoz képest, a nedvességtartalom csökkenése viszont jelentős szárítási költség-megtakarítást eredményezhet. A szelektált PGPR törzsekkel történő magoltás nemcsak a termés tömegének területegységre vetített növekedését jelenti, hanem - a jobb növényi “fitnesz” révén - a termesztés biztonságát is fokozza. Nagyüzemi felhasználás során ez a fajlagos változó költségek csökkenésével jár, így a vetőmag értékesítésekor jelentős árbevétel-növekedés érhető el.

Restricted access

Absztrakt

2004-ben egy új technikával ismerkedett meg a világ, melyet természetes szájadékokon keresztüli endoscopos sebészetnek (NOTES) neveztek el. A módszerrel kapcsolatosan kérdések sora fogalmazódott meg, s bár számos problémára a mai napig nem sikerült megoldást találni, egyre újabb cikkek jelennek meg a módszer humánalkalmazásáról. A fennálló megoldatlan kérdések megkerülésére számos új műtéttechnikai megoldást fejlesztettek ki (hibrid NOTES, NOTUS, SPS, SLIS stb.), mely a problémákat ugyan nem küszöböli ki teljesen, egyes esetekben mégis reális megoldást jelenthet. Ismeretük és kritikus elemzésük fontos a kor sebészének. A módszerek bármelyikének alkalmazása a korábban lefektetett sebészeti és flexibilis endoscopos elvek felülvizsgálatát igényli. Bár ezeket sok esetben axiómaként kezelik, léteznek irodalmi adatok a tőlük eltérő kezelési elvekre is. A természetes szájadékokon keresztüli sebészet által felvetett szokásos kérdések (melyik behatolási kapu a legalkalmasabb, hogyan zárjuk a viscerotomiás nyílást, hogyan előzzük meg az infekciót, ki fogja végezni a NOTES-műtétet), kritikus elemzése csak a korábban “gold standard”-ként alkalmazott technikák okozta szövődmények (pl. laparoscopos műtétek utáni sebinfekció, sérv) tükrében érdemes. Humánadatok szerint a NOTES-műtét minimális fájdalommal jár, a betegek általában aznap elhagyhatják a kórházat. Elegendő-e ilyen rövid posztoperatív observatio, és elhagyható-e a cholecystectomia utáni drainage? A humáneredmények alkalmasak az új technikával kapcsolatos korai következetések levonására is. A laparoscopia fejlődése során felmerült problémák retrospektív elemzése lehetőséget teremthet a NOTES fejlődése során elkövethető hibák elkerülésére.

Restricted access

Összefoglalás

A regulátoros repce kísérlet terméseredményei azt bizonyították, hogy a regulátoros kezelések mind a hibrid (Vectra), mind a fajta (Smart) esetében eredményesek voltak minden alkalmazott állománysűrűség esetében. Bár a terméskülönbségek a különböző regulátor kezelések esetében nem túl jelentősek, mégis egyértelműen megállapítható, hogy az őszi + tavaszi együttes regulátor kezelések (C és D kezelés) eredményesebbek voltak a csak őszi kezeléshez képest. Megállapítható, hogy mind a fajta (Smart), mind a hibrid (Vectra) hasonlóan reagált a regulátorra a termésnövekedés tekintetében. Az alacsonyabb (0,5–0,7 millió/ha) csíraszám mellett a hibrid és a fajta is nagyobb mértékű termésnövekedést mutatott (35,0–37,5%), mint a magasabb csíraszám (0,8–1,0 millió/ha) esetében (20,0–20,8%). A legmagasabb termést a Smart fajta esetében mértük 0,7 millió/ha csíraszámnál kombinált őszi + tavaszi regulátorkezelésnél (2878 kg/ha).

A növénykórtani, infekciódinamikai vizsgálatok eredményei azt bizonyították, hogy a repcében is egyre több kórokozóval kell számolni, melyek fellépése is egyre nagyobb mértékű. A regulátoros repce kísérlet eredményei alapján megállapítható, hogy a repceállományokban a legerőteljesebb mértékben a Peronospora fertőzöttség lépett fel (Smart fajta, kontroll parcella, 1,0 millió/ha csíraszám: 27%), de viszonylag erőteljes volt a Phoma és Sclerotinia fertőzöttség is. A regulátoros repce kísérletben a fertőzöttség mértékét a kijuttatott regulátorok (egyben fungicidek is) csökkentették. A hibrid (Vectra) és a fajta (Smart) betegség-ellenállósága között számottevő különbséget nem lehetett megállapítani. A kisebb tőszám esetében a fertőzöttség valamivel mérsékeltebb szintű volt.

Restricted access
Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Zoltán Tóth, Gábor Lukács, Zsolt Cselik, Gábor Bajzik, Miklós Egyed, Zsolt Vajda, Katalin Borbély, Janaki Hadjiev, Tünde Gyarmati, Miklós Emri, Árpád Kovács and Imre Repa

: 337–342. [Hungarian] 3 Trencsényi Gy, Barna SK, Garai I. Hybrid imaging: clinical evidence, opportunities. [Hibrid képalkotás: klinikai evidenciák, lehetőségek.] Orv Hetil

Restricted access

Ebben a tanulmányban egy új hibrid heurisztikát ismertetünk hídszerkezetek rácsos főtartóinak optimális tervezésére. A bemutatásra kerülő hibrid módszer a hangyaboly eljárás, a genetikus algoritmus, valamint egy helyi keresési eljárás ötvözete, amelyen belül a hangyaboly eljárás és a genetikus algoritmus felváltva és egymást kiegészítve keresik az optimális megoldást a keresési térben. A hibrid heurisztika a kapott eredményeket egy hatékony helyi keresési eljárással javítja, amely a feltételek, illetve a célfüggvény lokális lineáris közelítésén alapul. Az optimális szerkezettervezési feladat jelen esetben a mozgó teher figyelembevételével adódó legkisebb súlyú szerkezet meghatározását jelenti, folytonos keresztmetszeti és a geometriai tervezési változók feltételezésével. A szerkezet egyensúlyi feltételének meghatározásához egy nemlineáris implicit egyenletrendszer megoldása szükséges az optimálási eljáráson belül. A teherintenzitási tényezőt, mint a megvalósíthatóság mérőszámát, egy harmadrendű útkövető módszerrel határoztuk meg. A módszer hatékonyságát mintapéldán keresztül szemléltetjük.

Restricted access

Erdőmaradványos csernozjom talajon beállított szabadföldi kísérletben három éven át vizsgáltuk hat kukorica genotípus - két hibrid és szülőtörzseik - vízellátottságát és vízhasznosítását. Megállapítottuk, hogy a vizsgált genotípu-sok jelentősen eltérő vízgazdálkodásúak. A hibridek vízfelvételi hatékonyságában és vízhasznosításában eltérő mechanizmusok is szerepet játszanak. Főbb megállapításaink az alábbiak: - A talajnedvesség- és gyökérprofilok eltérnek a különböző genotípusoknál. - Az Mv 444 nagy gyökérsűrűsége a mélyebb talajrétegekben előnyös a felső talajrétegek kiszáradása esetén. - A vízhasznosítási együttható legmagasabb értékeit a két hibridnél mutattuk ki. - Alacsony vízellátottságon egyéb mechanizmusok is közrejátszanak az alkalmazkodásban, úgymint különbségek a növekedési sebességben, tápanyag- igényben és transzspirációban, valamint a biomassza és tápanyag allokációban.

Restricted access

Abstract

The article is approaching an interesting topic regarding ACL reconstruction using the hamstring tendons (semitendinosus and gracilis) as the graft. The initial graft fixation after ACL reconstruction is mechanical and it must assure the stability of the system until the biologic integration takes place. No fixation system is as strong as the native ACL insertion. Therefore, hibrid fixation like an improvement of simple fixation is a field worth studying. The fixation shown in this article is the Hybrid fixation consisting of direct fixation with interference screw and an extra cortical fixation over a cortical screw.

Restricted access

Közel ötven éve zajlott a szociálpszichológia válságaként emlegetett tudománytörténeti eseménysor, melynek végén társas konstruktivista irányzatok szökkentek szárba. Ezek az irányzatok a szociálpszichológia számos területének alternatív megközelítését kínálják, szembefordulva a főáramot jelentő kognitív-kísérleti hagyománnyal tudományfilozófiai, episztemológiai és módszertani szempontból is. Az attitűdök vizsgálata mindkét irányzatban megjelenik, ami lehetőséget ad arra, hogy a szociálpszichológia egyik központi fogalmát több oldalról is értelmezzük, és a két irányzat viszonyát egy konkrét kutatási területen keresztül jobban megértsük. Nem meglepő módon a kognitív-kísérleti és a társas konstruktivista (diszkurzív) attitűdkutatást összevetve azt találjuk, hogy módszertani és fogalmi szempontból is több ponton kizárják egymást. A hipotetiko- deduktív és a realista metaelmélet különbségei, a mentális folyamatok és modellek központba helyezése vagy tagadása, a nyelvi jelentések kezelése, a fogalmi meghatározás, valamint a kutatások fókusza és eljárásai mind olyan kérdéseket fednek, melyekre összeegyeztethetetlen válaszokat ad a két irányzat. Mindezek ellenére vannak jelei annak, hogy a két gondolati hagyomány érdemi párbeszéd nélkül is kölcsönhatásba kerül, átszűrődő gondolatok és hibrid irányzatok útján.

Restricted access