Search Results

You are looking at 1 - 10 of 60 items for :

  • "higher education policy" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Trow , M. ( 1974 ). Problems in the transition from elite to mass higher education. Policies for higher education . Paris, France : OECD . Ukrainian Center for Educational Quality Assessment

Open access

Felsőoktatás-politikai tévelygések

Higher Education-Policy Missteps

Educatio
Author:
István Polónyi

Összefoglaló. Az írás áttekinti a most záruló kormányzati ciklus felsőoktatás-politikai lépéseit. Négy területet vizsgál meg. Az első a felvételi rendszer átalakítása, amelynek nyomán a felsőoktatás a kormány elitista politikája miatt, a társadalmi mobilitás befagyása felé halad. A másik terület az intézményi vezetés, amely területen a gazdaság és hatékonyság jelszavát hangoztatva – a korábbi csodafegyvernek hirdetett kancellári rendszer bukása után – az alapítványi átszervezéssel kíván előrelépni a kormány. Azonban ez az átszervezés valójában inkább politikai megszállás, amelynek nyomán Fidesz-barát kuratóriumok tulajdonába került át az állami felsőoktatási intézmények nagyobbik része. A harmadik terület a nemzetköziesedés. Ezen a területen szembetűnő ellentmondás a CEU törvénytelen elüldözése, szemben a Fudan Egyetem értelmetlen idehívásával, továbbá a külföldi hallgatók jelentős anyagi támogatással történő idecsábítása szemben a hazai hallgatók külföldi tanulásának elhanyagolásával. És végül a felsőoktatási támogatások alakítása is ilyen ellentmondásos, azáltal, hogy a 2013 óta tartó szigorú elvonással terhelt felsőoktatási intézmények baráti kuratóriumokba átszervezett részének állami támogatását megduplázta a kormány.

Summary. The study reviews the higher education policy steps of the current government term. It looks at four areas. The first is the overhaul of the admissions system, which has seen higher education move towards a freeze on social mobility as a result of the government’s elitist policies. The other area is institutional management, where the government intends to make progress with the reorganisation of foundations, under the slogan of economy and efficiency, after the failure of the former chancellorship system, which was proclaimed a panacea. However, this reorganisation is in fact more of a political occupation, with the majority of public higher education institutions being taken over by Fidesz-friendly boards of trustees. The third area is internationalisation. In this area, there is a striking contradiction between the government’s illegal blocking of CEU’s operation in Hungary and the senseless invitation of Fudan University. But there is also a contradiction between the luring of foreign students to Hungary with substantial government support versus the low level of government encouragement for domestic students to study abroad. And finally, the restructuring of higher education funding is just as controversial. In the higher education sector, which has been subject to severe cutbacks since 2013, funding has been doubled for institutions that have been reorganised by the government to be owned and run by pro-government boards of trustees.

Open access

Abstract

What happens, if a university moves to a town that never had a higher education institution previously? What is the impact of this development both on the community and the institution? The aim of this paper is to answer this question. The authors use the concept of ‘social innovation’ for understanding the developments. An institute may initiate, organise and coordinate all kinds of learning that takes place in a given community (Bradford, 2003). To do so, the institute may have to change its missions (not only its third, but also its first, second and third ones. These developments could be interpreted as a ‘social innovation’ during which the local economy and society was challenged and they looked for new responses. As suggested in the ‘social innovation’ literature the main research method was participatory research, combined with structured and semi-structured interviews, story-telling and narrative analyses. As a result, three interest groups could be described with various requirements different demands toward the university; while the university had to modify its structure, curriculum and communications. The main lesson to learn is that ’social innovation’ as a frame of interpretation can be used to understand the developmental processes that occurred between the locals and a new university.

Open access

Az intézményi működési keretek átalakítási kísérletei a magyar felsőoktatásban

Attempts to Change Institutional Frameworks in Hungarian Higher Education

Educatio
Author:
András Derényi

Education Policy and Governance. Houndmills (UK), Palgrave Macmillan. pp. 38–56. 27 Veres P. (2016a) Az 1998–2014 közötti korszak áttekintése a

Open access

Bizalom a felsőoktatásban

Trust in Higher Education

Educatio
Author:
György Fábri

Absztrakt:

A bizalom nem pusztán általános szervezeti-közösségi szempontból érinti a felsőoktatást. A hallgatók továbbtanulási motivációiban, a fenntartók és az állami irányítás szervezeti megoldásaiban és az egyéni, illetve finanszírozási döntésekben jelentős szerepe van a bizalomnak, így azok konkrétan befolyásolják az egyetemi működést, irányítási és pénzügyi szempontból egyaránt. A tanulmány empirikus kutatások alapján elemzi, hogy a magyar felsőoktatást jelentős közbizalom övezi, a nemzetközi kitekintés pedig jelzi, hogy a társadalom politikai polarizációja kihathat az egyetemek megítélésére is, amint ez az USA-ban történt. A továbbtanulási adatok elemzése a hallgatói bizalom stabilitását bizonyítja, miközben a felsőoktatás-politika orientáló prioritásainak elfogadása csak részben jellemző a jelentkezőkre. A bizalom elvének érvényesülése a felsőoktatási irányításban hatékonyabb megoldásokhoz vezet, mint a bürokratikus és a bizalmatlanságon alapuló túlszabályozás, amit egy alternatív modell bemutatásával is szemléletet a tanulmány.

Open access

Environment. Internationalisation of Higher Education Policy in Europe. ACA Papers . Bonn: Lemmens. Kalvemark T. Higher Education in a Changing Environment

Restricted access

Pandémiás oktatás

Pandemic Education

Educatio
Author:
István Polónyi

Összefoglaló. A tanulmány célja, hogy bemutassa a hazai közoktatás és felsőoktatási rendszer elmúlt tízéves átalakulását s annak kedvezőtlen következményét a pandémiás oktatás eredményességére.

Az írás először áttekinti a közoktatásban bekövetkezett változásokat, amelyek közül az intézmények államosítása, az intézmények nem mérséklődő polarizáltsága és a forráskivonás súlyos problémákat eredményezett a pandémiás oktatás időszakában. A forráskivonás nyomán elavultak az iskolai IKT-eszközök, a polarizáltság nyomán a tanulók legalább egyötödéhez nem jut el a távolléti oktatás, és a központosítás következtében mind az iskolák, mind a pedagógusok magukra maradtak.

A felsőoktatás-politikai változások legfontosabb elemei az intézményi autonómiát beszűkítő központosítás, az elitizálás és a forráskivonás. A pandémiás oktatás eredményességét ezek az intézkedések jelentősen befolyásolták. Az elitizálás nyomán a távoktatás a magyar felsőoktatási rendszerben rendkívül szűk, így sem az intézmények eszközállománya, sem az oktatók nem voltak felkészülve a tömeges távolléti oktatásra. A forráshiány akadályozta a gyors reagálást, és az autonómia hiánya is az önálló kezdeményezések helyett a központtól való függést eredményezte.

A tanulmány azzal a megállapítással zárul, hogy a pandémiás oktatás hatása a magyar társadalomra alighanem két súlyos hosszú távú következménnyel jár: részint csökkenti a társadalmi kohéziót, részint nyomában tovább növekszik – az egyébként is egyre szembetűnőbb hátrányban lévő – magyar emberi erőforrások lemaradása a fejlett világtól.

Summary. The aim of the study is to present the transformation of the Hungarian public education and higher education system over the past ten years, and its unfavorable consequences for the effectiveness of pandemic education. The paper first presents the changes that have taken place in public education, of which the nationalization of institutions, the polarization of non-declining institutions, and the withdrawal of resources have resulted in serious problems during the period of pandemic education. Withdrawals have led to the obsolescence of school ICT tools, polarization means that at least one-fifth of pupils do not have access to distance education, and centralization has left both schools and teachers to themselves.

The most important elements of higher education policy changes are centralization, which reduces institutional autonomy, the elitization s the withdrawal of funds. The effectiveness of pandemic education has been significantly affected by these measures. Following the elitization, distance education in the Hungarian higher education system is extremely narrow, so neither the equipment of the institutions nor the lecturers were prepared for mass distance education. Lack of resources prevented a rapid response, and a lack of autonomy resulted in dependence on the center instead of independent initiatives.

The study concludes that the impact of pandemic education on Hungarian society is likely to have two serious long-term consequences: partly reducing social cohesion, and partly increasing the backwardness of Hungarian human resources, which are already becoming more and more disadvantaged.

Open access

117 Ladányi, A. (2000): Klebelsberg felsőoktatási politkája (Klebelsberg’s Higher Education Policy). Budapest: Argumentum Kiadó és Nyomda. Ladányi

Restricted access

Hazai felsőoktatási intézmények a nemzetközi rangsorokban +

Hungarian Institutions in International Rankings

Educatio
Authors:
Zsuzsanna Banász
,
Vivien Valéria Csányi
,
András Telcs
, and
Zsolt Tibor Kosztyán

. (2017) The Seven Deadly Sins of World University Ranking: A Summary from Several Papers. Journal of Higher Education Policy and Management, Vol. 39. No. 1. pp. 104–115. https

Open access

Collaboration between researchers from academic and non-academic organisations

A case study of co-authorship in 12 Hungarian universities

Acta Oeconomica
Authors:
A. Inzelt
and
A. Schubert

European University’. www.enid-europe.org ou www.prime-noe.org Laredo, Ph. (2007): Revisiting the Third Mission of Universities: Toward a Renewed Categorisation of University Activities? Higher Education

Restricted access