Search Results

You are looking at 1 - 10 of 52 items for :

  • "historizmus" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Építészet és sajtó — A historizmus öt jelentős szakrális építészeti pályázata

Architecture and press — five remarkable architectural competitions for sacral buildings in the era of hungarian historicism

Építés - Építészettudomány
Authors:
Nóra Németh
and
Katalin Marótzy

: A budapest-erzsébetvárosi templom pályatervei . ÉPIP 15 ( 1891 ) 72 . Sisa 1998 Sisa József : Historizmus . In: Magyarország

Open access

A historizmus léptékváltó építkezései a budai polgárvárosban

Large Scale Residential Building Investments in Buda Castle District Between the Compromise and the First World War

Építés - Építészettudomány
Author:
Katalin Marótzy

A gótika építészetén nem szokás számon kérni, hogy a 15. században miért bontottak le egy román kori félköríves szentélyt egy sokszor ugyanakkora sokszögzáródású kedvéért, és egy barokk kastélytól sem várjuk, hogy a korábbi épületperiódusokhoz érzékenyen viszonyuljon léptékében egy 18. századi építészeti megoldás. A historizmus is megérdemli, hogy saját vonatkoztatási rendszerében szemléljük, és egy pillanatra eltekintsünk attól a szereptől, amibe a jelenkor kényszeríti a várbéli – nagyrészt már rég elpusztult – házakat. A budai vár területe a kiegyezés után lendületes fejlődésen ment keresztül, a királyi palota Ybl Miklós, majd Hauszmann Alajos tervei szerint kiépült, és nagy állami intézmények kaptak működésükhöz szükséges korszerű és monumentális épületeket elsősorban a Várhegy déli felén. Elkészült a Mátyás-templom purista szellemű helyreállítása és festői látványkerete, a Halászbástya Schulek Frigyes tervei szerint. Eközben a polgárváros telkein kisebb telekösszevonások, átalakítások és nagyobb léptékű építkezések is történtek, melyekre nagyrészt már nem is emlékszünk. A II. világháború rombolása után a napvilágra került – és a műemlékvédelem-tudomány fejlődése nyomán már más súlyon értékelt – középkori egyedi emlékek és a korai települési karakter új szemléletű helyreállításokat hoztak. A léptékükben nagyobb volumenű historizáló épületek megőrzése a 20. század közepének szemléletébe nem illeszkedett. Az előadás olyan példákat mutatott be, ahol a később már elavult, de a maga idejében korszerűnek tartott elképzelések szerint terveztek átépítéseket és új palotákat a budai vár polgárvárosába.

Open access

Magyar közigazgatási épületek pályázatai a dualizmus korában

Stílusirányzatok a földművelésügyi minisztérium 1907-es átépítési tervpályázatán

Architectural competitions of administrative buildings in Hungary between 1867–1918

Style-trends at the architectural competition for modernizing the ministry of agriculture in 1907
Építés - Építészettudomány
Authors:
Márton Székely
and
Katalin Marótzy

. Rozsnyai József : A magyarországi historizmus építészeti alkotásainak előképeiről, különös tekintettel neobarokk építészetünk stíluskapcsolataira. (Über die Vorbilder von Bauwerken des Historismus in Ungarn und zwar

Restricted access

A pályázat mint jelenség a késő historizáló építészet korában

The design competition as a phenomenon in hungarian late historicist architecture

Építés - Építészettudomány
Authors:
Márton Székely
and
Katalin Marótzy

tervpályázata 1871-ből . In: Évfordulóink a műszaki és természettudományokban. 1996 . 117 – 120 . Kalmár Miklós : Az építészet története. Historizmus

Restricted access

[A nyilvános vita 2006. január 13-án folyt. Az értekezés téziseit, Komárik Dénes opponensi véleményét és a véleményekre adott választ közöljük.]

Restricted access

Ybl Miklós és a Pollack család

Miklós Ybl and the Pollack family

Építés - Építészettudomány
Author:
Kristóf Zoltán Kelecsényi

: A budai királyi palota a historizmus korában – Ybl Miklós és Hauszmann Alajos átépítési terveinek fejlődése és kapcsolata . In: Tanulmányok Budapest Múltjából 29 . Budapest 2001 . 241 – 263 . Farbaky 2003

Restricted access

Az írás a századforduló építészeti stílusainak terminológiai árnyalására tesz kísérletet konkrét példák és korabeli források segítségével. A historizmus és a szecesszió egymás mellett élésekor, két pályázatot szerveztek nagy pénzintézeti központok épületének tervezésére (az elsőt a Tőzsde, a másodikat az Osztrák-Magyar Bank számára), mindkettőt Budapestre, a Szabadság térre. Jól jellemzik a korszakot; mindkettőn részt vett Alpár Ignác és Lechner Ödön, akik a két ellentétes(?) szemléletű stílus képviselői voltak. A kortárs sajtó — és nem csak a szaksajtó — nagyon érdeklődött a pályázatok iránt. A kánont, amennyiben ez meghatározó/meghatározható, olyan kritikusok alakították, akik közt többen elköteleződtek a „protomodern”-nek is nevezhető mozgalomhoz, a szecesszióhoz vagy csak Lechner muvészetéhez; és ma már szinte ismeretlen a historizmus korabeli elméleti háttere is. Visszatekintve az eredeti forrásokra, jól látszik, hogy a két irányzat között korántsem olyan széles a szakadék, mint azt az utókor sokáig látni vélte.

Restricted access

A korai ipari építészet mint a modern előfutára

Historic industrial architecture paving the way for modernism

Die historische industriearchitektur als wegbereiter der moderne

Építés - Építészettudomány
Author:
Martin Pilsitz

. Winkler 1975 Winkler Gábor : A historizmus fobb irányzatai a XIX . század európai építészetében. Építés-Építészettudomány 3 ( 1975 ) 3–4 . 357 – 367 .

Restricted access

A magyar főúri paloták és európai előképeik diszpozíciója a 18–19. századi városi környezetben

The arrangement of the hungarian noble palaces and their european prefigurations within the urban environment in the 18th and 19th centuries

Die anordnung der ungarischen edlen paläste und ihrer europäischen vorbilder in städtischer umgebung in 18–19. jahrhunderten

Építés - Építészettudomány
Author:
J. Csaba Fekete

: Főúri paloták Budapesten a historizmus korában 1867–1914 . Az arisztokrácia mozgásterének és életmódjának összefüggései egy épülettípus tükrében . Doktori értekezés , 2003 . (Kézirat

Open access

A főúri lakóhelyek nagykonyháinak építészeti kialakítása a 18–19. században

Architectural design of kitchens in noble households in the 18th and 19th centuries

Architektonisches design von hochadligen haushalten in 18–19. jahrhunderten

Építés - Építészettudomány
Author:
J. Csaba Fekete

József : Kastélyépítészet a historizmusban . In: A historizmus muvészete Magyarországon . Szerk.: Zádor Anna. MTA, Budapest 1993 . 65 – 78 . Sisa 1994

Restricted access