Search Results

You are looking at 1 - 10 of 31 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

According to the evidence of linguistics, the Hungarians brought the knowledge of beekeeping with them to the Carpathian Basin. Beekeeping and the consumption of honey must have been a common practice in Csongrád (historically the county seat in the early Middle Ages), a settlement surrounded by water, as records show that in 1138 the people here were required to pay a tax in márc (mead). In Turkish times, mid-16th-century defters (taxation lists) provide evidence of beekeeping during that period. After the Turks were driven out of Hungary, a record dating from 1731 shows that as part of his economic organising activity the Hungarian landowner Sándor Károlyi wanted to make beekeeping a taxable activity. Notitia , an 18th-century description by Mátyás Bél (minister of religion, teacher, historian), and the survey ordered in the time of Joseph II record the endowments for beekeeping (extensive natural stretches of water and melliferous wildflowers) as well as the man-made conditions (cultivated melliferous plants such as tobacco, grapevines, fruit trees). 19th-century sources also confirm the existence of local beekeeping. Material collected orally in 2004 shows that folk and peasant beekeeping was practised at several places in the area in the late 19th and the 20th centuries. In addition to establishing the locations, in a few places the researchers also obtained a description of the place occupied by beekeeping in the peasant economy. The oral data record the traces of beekeeping in live trees and of harvesting honey in the wild, the process of transition from skep to box hive in the late 19th and early 20th centuries, the various types of hives, the method of making mead and the occasions on which honey was eaten.

Restricted access

Semmelweis erdélyi híve: ifjabb Spányik József (1836–1908)

The Transylvanian protector of Semmelweis: József Spányik the younger (1836–1908)

Orvosi Hetilap
Author: László Kiss
Restricted access

the hive . Ph.D. Thesis, Hokkaido Univ. Reliey, J. R., Greggers, U., Smith, A. D., Reynolds, D. R., Menzel, R. (2005) The flight paths of honeybees recruited by the waggle dance. Nature 435 , 205

Restricted access

. The Honey Bee 1988 Ikeno, H., Ohtani, T. (2001) Reconstruction of honeybee behavior within the observation hive

Restricted access

. Föllmi, Olivier (1983): Deux hivers au Zanskar. Genève, Olizane. Deux hivers au Zanskar. Filippi, Filippo de (1932) : An Account of Tibet

Restricted access

Major Máté a II. világháborút követo idoszak legjelentosebb építészeti gondolkodója, történésze, kritikusa. Gondolkodásmódja, szemlélete szigorúan racionális; a marxizmushoz is értelmi úton közelít. Nagy muve a háromkötetes Építészettörténet enciklopédikus, a nyugati világ egészét átfogó munka, amely a magyar mellett két kiadásban német nyelven is megjelent. A kor anyagi és szellemi kultúrájába gyökerezo építészetet természeti és társadalmi feltételeivel összefüggésben mutatja be. Teoretikusként a racionális, tudományos modern építészet következetes híve; az építészeti formát a funkcióból, az anyagból és szerkezetbol származtatja. Meggyozodését a sztálinista vezetéssel szemben is szilárdan vállalja. Következetes racionalista gondolkodóként a posztmodern kísérleteket mereven elutasítja.

Restricted access
Acta Alimentaria
Authors: Zs. Szél, Á. Kardos-Neumann, P. Á. Biacs, E. Szalai-Mátray, and A. Takáts

. White , J. W. ( 1992 ): Honey . -in: Graham , J. M. (Ed.) The hive and the honey bee . Dadant & Sons , Inc. Hamilton, Illinois , pp. 869 – 918 .

Restricted access
Acta Alimentaria
Authors: M. Croitoru, I. Fülöp, M. Ajtay, G. Dudutz, O. Crăciun, and M. Dogaru

analysis of amino acids in products of the hive (honey and bee-pollen). Fd Chem. , 95 , 148–156. Sánchez J.S. HPLC-fluorimetric method for analysis of amino acids in products of

Restricted access

A poiétés-grammatikos Philétas életéről rendkívül hézagosak az ismeretek. A tulajdonképpen egyetlen, kései szerzőktől származó, látszólag érdektelen információ szerint a költő állhatatos, éjt nappallá tévő munkája következtében rendkívül sovány volt s ez vezetett halálához is. Az anekdota a források egy csoportjában (Ailianos, Athénaios) bizarr motívummal bővül, amely szerint a leptoteros Philétas lábán ólomsúlyokat hordott, hogy a szél fel ne kapja. A jelző bizonyára nem függetleníthető a hellenisztikus irodalomkritika lepton fogalmától s a történet metapoetikus olvasatának lehetőségét veti fel. A dolgozat kiindulópontja egy szintén Ailianos nál olvasható zoológiai paradoxon, amely a szél ellen védekező, könnyű és muzikális, szorgosan gyűjtögető méhekkel kapcsolatban hasonló ellensúly motívumot hoz. Az ebből adódó implicit méh — költő megfeleltetés (amely tradicionális, szakrális konnotációjú metaforája a görög irodalomnak s meghatározó a hellenisztikus poétika képrendszerében is) több szempontból is illenék a Philétas- hagyományba. A periergos alkotót élénk természettudományos érdeklődés jellemzi, töredékei között több mézzel, méhhel kapcsolatos maradt fenn, s a melissa a legújabb rekonstrukció alapján fontos szerepet játszhatott a Démétér ben is. Ugyanezen típusú metapoetikus természeti képen alapulnak emellett a Philétas művészetével kapcsolatos kortárs megnyilvánulások (l. a VII. idyll sáska-béka synkrisis ét, az Aitia előszavában szereplő kalász- tölgy metaforát) s a kósi alkotó hagyományosan önrefl exív kijelentésként értelmezett égerfa -verse is. Mindezek alapján az anekdota költőreprezentációja a könnyűség s az ellensúly motívuma révén poetológiai vonatkozásokkal bír.

Restricted access

See, for instance, Mireille Marc-Lipiansky, "Crise ou déclin de l'Occident?" L'Europe en formation 306-307, automne - hiver 1997, 47-79. See my essay "A Nemzeti hagyományok korszerűsége

Restricted access