Search Results

You are looking at 1 - 10 of 57 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

developed altered state of consciousness is an uncontrolled negative trance, which theoretically can be transferred to a positive one, using techniques involving controlled altered states of consciousness such as music or hypnosis [ 6 – 8 ]. Both hypnosis

Open access

The characteristics and changes of psychological immune competence of breast cancer patients receiving hypnosis, music or special attention

A pszichológiai immunkompetencia jellemzői és változásai hipnózisban, zenében vagy kiemelt figyelemben részesülő emlődaganatos betegek esetében

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Vargay Adrienn
,
Józsa Emese
,
Pájer Alexandra
, and
Bányai Éva

Introduction: Coping mechanism and adaptation skills play an important role in successfully adjusting to breast cancer. The concept of psychological immunity integrates different coping skills that are capacities leading to successful adaptation. Hypnosis as a psychological intervention is effective in increasing coping potentials; nevertheless, there is little empirical evidence on the effectiveness of hypnosis in terms of increasing psychological immunity. Purpose: Our aim was to examine the characteristics and changes of psychological immune competence of breast cancer patients receiving different psychological interventions. Methods: Altogether 61 patients were assigned to receive hypnosis, music, and special attention as adjunctive treatments to standard chemotherapy. Psychological immunity was measured four times with Psychological Immune Competence Inventory (PICI). Results: Differences were detected during treatment on Social Monitoring Capacity (F(2,58) = 5.973, p = .006, ω 2 = .12); Problem-Solving Capacity (F(2,58) = 4.208, p=.023, ω 2 = .10); Impulse Control (F(2,58) = 6.051, p = .005, ω 2 = .11); Emotional Control (F(2,58) = 3.612, p = .037, ω 2 = .07) and after the chemotherapy on Sense of Control (F(2,58) = 6.548, p = .004, ω 2 = .11); Sense of Coherence (F(2,58) = 4.898, p = .013; ω 2 = .10); Problem-Solving Capacity (F(2,58) = 3.949, p = .028, ω 2 = .08). Hypnosis-group patients showed higher immune capacity compared to patients in the other two groups. Changes over time were measured and revealed increased psychological immunity based on cumulative PICI (F(3,174) = 6.403, p < .001, η 2 p = .10) and on certain PICI scales in all three groups. Only the scale of Synchronicity showed interactional effects (F(2,58) = 2.508, p = .024, η 2 p = .08). Conclusions: Psychological immune capacity of breast cancer patients seems to increase throughout chemotherapy and follow-up period, independently from the received interventions. Nonetheless hypnosis may have a further facilitating role in the maintenance and development of psychological immunity during cancer treatments.

Open access

Kísérletünk célja a hipnózisbeli önkontroll változásainak vizsgálata a hipnózissal szembeni ellenállás élménybeli és viselkedéses jellemzőinek összevetésével. Jelen tanulmányunkban az önkontroll és a hipnotizőrhöz való regresszív, áttételes viszonyulás, az archaikus bevonódás összefüggését elemezzük. Kísérletünkben egy szokásos – standard tesztszuggesztiókat tartalmazó – csoportos együttműködő hipnózist követően egy másik alkalommal – a hipnózisindukciót megelőzően – a résztvevőket a hipnotizőr tudta nélkül arra szólítottuk fel, hogy álljanak ellen a szuggesztióknak (amelyek az előzőekkel azonosak voltak). Mindkét hipnózis során mértük a szuggesztiók végrehajtását a személyek saját megítélése szerint és külső megfigyelők pontozása alapján. Megvizsgáltuk, hogy hogyan függ össze az archaikus bevonódás mélysége az ellenállásra való motivációval és képességgel, az ellenállás élményével, valamint a hipnotikus viselkedés önkéntelenségével. Eredményeink szerint ellenálló helyzetben nagyon kevéssé alakult ki pozitív regresszív viszonyulás a hipnotizőrhöz; az áttétel negatív vonatkozásainak viszont az ellenállás helyzete kedvezett. Minél mélyebb volt a résztvevők pozitív archaikus bevonódása (elsősorban a hipnotizőrtől való függőség, valamint a hipnotizőr negatív megítélésétől való félelem), annál kevesebb erőfeszítést tettek a szuggesztiókkal szembeni ellenállás érdekében, és kevésbé is álltak ellen. Eközben többnyire úgy érezték, hogy viselkedésük önkéntelen, nem akarattal irányítják. A hipnózisra erősen fogékony személyek különösen hajlamosak lehetnek arra, hogy olyan mélyen újraéljék korai kapcsolataikat a hipnotizőrhöz való viszonyulásban, hogy minden mást figyelmen kívül hagyva, elsősorban a hipnotizőr által adott szuggesztióknak megfelelően viselkedjenek.

Restricted access

A hipnoterápiát régóta használják fájdalomcsillapító eljárásként, mégis meglehetősen ismeretlen a betegek és a gyógyítók előtt is. Hipnóziskutatók kitartó munkájának eredményeként jelentős ismereteket szerezhetünk a módszer neurofiziológiai hátteréről, hatásmechanizmusairól. Célunk az, hogy eredményeiket beillesztve napjaink fájdalomkutatásának perspektívájába a gyógyítók szélesebb rétege számára tegyük megismerhetővé. Az utolsó 15 évben az agyi képalkotó technikák ugrásszerű fejlődése lehetővé tette a kutatók számára, hogy tanulmányozzák a fájdalom élményének kialakulásában részt vevő agyterületeket, amelyeket közösen fájdalomhálózatnak vagy a fájdalom neuron-mátrixának nevezünk. Bemutatjuk a pszichoterápiák fájdalomcsillapító hatásának alapmechanizmusaiként értelmezhető kognitív szabályozási folyamatokat, a figyelem, az előzetes elvárások és az újraértékelés, valamint a hangulat moduláló szerepét. A fájdalom neuron-mátrixa aktiválódhat a testet ért fizikai inger hatására, de e nélkül is, a mediális rész elsődleges aktiválódása útján. Mindez hozzásegíthet a krónikus fájdalomállapotok keletkezési mechanizmusának a jobb megértéséhez. A hipnózisban végzett fájdalomcsillapítási vizsgálatok eredményei részben a módosult tudatállapot, részben a fájdalomcsillapítás idegrendszeri hátteréről is tájékoztatnak.

Restricted access

Bányai, É.: Hypnosis in the light of neuroscience. In: Vértes, G. (ed.): Hypnosis – hypnotherapy. [A hipnózis az idegtudomány fényében. In: Vértes, G. (szerk.): Hipnózis – hipnoterápia]. Medicina Könyvkiadó

Open access

. CJ Bejenke 1996 Painful medical procedures J Barber Hypnosis and suggestion in the treatment of pain

Restricted access

Bejenke CJ (1996): Painful medical procedures. In: Hypnosis and suggestion in the treatment of pain, ed Barber JNY, W.W. Norton and Company, London, pp. 209–265 Bejenke C

Open access

Hilgard, E. R., Hilgard, J. R. (1994) Hypnosis in the Relief of Pain. Brunner/Mazel, Inc., New York. Holroyd, J. (1996) Hypnosis treatment of clinical pain: Understanding why hypnosis

Restricted access

Interakciós szemléletű hipnóziskutatás: a hipnózis szociál-pszichobiológiai modelljének kísérleti háttere

Hypnosis research with an interactional perspective: the experimental background of the social-psychobiological model of hypnosis

Magyar Pszichológiai Szemle
Author:
Bányai Éva

A tanulmány a hipnózis interakciós szemléletű megközelítésének hátterében álló elméleti megfontolások öszszefoglalása után leírja azt a többdimenziós komplex vizsgálati paradigmát, amelyet munkacsoportunk 1982-től alkalmaz. Párhuzamosan vizsgáljuk a hipnózis-interakció mindkét résztvevőjének – a hipnotizőrnek is – a hipnózis kialakulásában fontos szerepet játszó élettani, magatartási, szubjektív élménybeli és kapcsolati jellemzőit, és elemezzük e tényezők kölcsönhatásait. A vizsgálatok legfontosabb eredményeinek ismertetése után a cikk összefoglalja az ezek alapján kialakított szociál-pszichobiológiai hipnózis modellt, majd kitér ennek gyakorlati, terápiás jelentőségére és nemzetközi fogadtatására.

Open access

: Munich Lectures on Hypnosis and Psychotherapy, eds Peter B, Trenkel B, Kinzel FC, Duffner C, Iost-Peter A, M.E.G.-Stiftung, München, pp. 27–36 Bejenke C

Open access