Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Minden Pindaros-óda szembesít az egység mibenlétével, mely a Pindaros-kutatás talán legfontosabb kérdése. Ám minden költemény más és más módon egységes, s ez igaz a hatodik olympiai ódára is, melyet a költő egyik legnagyszerűbb versének szokás tartani. Jelen tanulmányban megmutatom, hogy az O. 6 egységét a költő (Pindaros) és a jós (Hagésias, a győztes és Iamos, a mondabeli ős) metaforikus párhuzama biztosítja, melynek alapja két, a költőre és a jósra egyaránt jellemző mozzanat: az isteni ihlet és kimondás-kifejezés pillanata. Ezek jelennek meg a jós (Iamos) elhivatásának leírásában (58–70), majd a költő saját tevékenységére reflektáló megnyilatkozásában (82–91), mely a vers legvitatottabb soraiban fogalmazódik meg. E magból sugárzanak szét a költő és a jós tevékenységének metaforái a győzelmi óda egészében.

Restricted access

A tanulmány a homérosi Hermés-himnusz néhány nevezetes szövegkritikai és értelmezési kérdésével foglalkozik. Az első fejezet a szandálkészítő jelenet (82–86) kapcsán Hermés leleményes tettének valódi indokát keresi, és megoldást kínál a romlott 86. sor javítására, a második egység a tettetési epizód összefüggésében a csecsemő isten színészképességeit vizsgálja, és javítja a szintén hibásan hagyományozódott 242. sort, végül az utolsó fejezet arra keresi a választ, hogyan alakul át Hermés a himnusz befejező részében ravasz tolvajból ihletett dalnokká, miközben mégis megőrzi eredeti tulajdonságait.

Restricted access

Henri Poincaré matematikafilozófiai írásainak egyik központi fogalma az intuíció: Poincaré — szemben a logicistákkal — úgy véli, hogy a matematika nem redukálható a logikára, az intuíció kizárásával a matematika terméketlenné, tautologikussá válnék. De mi is pontosan a poincaréi értelemben vett intuíció, és milyen szerepet játszik a matematikában, annak történetében, illetve oktatásában, valamint a matematikai fölfedezések megszületésében?Tanulmányomban, tekintettel az intuíció fogalmának összetettségére, mindenekelőtt számba veszem és rendszerezem annak különböző jelentéseit és ezek összefüggéseit. Rámutatok továbbá arra, hogy Poincarénak a matematikai fölfedezésről adott leírása szoros rokonságot mutat az azzal egykorú, az intuíció és az ihlet mibenlétét taglaló pszichológiai elméletekkel, valamint arra, hogy Poincaré érvelésében föllelhetőek a myersi tudatalatti-elmélet hatásának nyomai. Végül azt a kérdést vizsgálom, vajon mennyire szorosak azok a szálak, amelyek Poincaré elméletét a pszichológiához fűzik. Megállják-e a helyüket Poincaré tézisei matematikafilozófiai érvrendszerként, illetve el kell-e Poincarénak köteleződnie egy pszichologista álláspont mellett? Amellett érvelek, hogy Poincaré téziseiben nincsen szó a matematikai és a pszichológiai kérdések összemosásáról: a poincaréi intuíció alkalmas annak a szerepnek a betöltésére is, amelyet Poincaré a matematikában (és nem a matematika pszichológiájában!) szán neki.

Restricted access

Attempts at creating a new concept of literature •

(The Hungarian literature in Slovakia between the two world wars)

Hungarian Studies
Author: Zsófia Bárczi

< története? In: Mónika , D. , Péter , F. , and Péter , L. V. (Eds.), Esemény – trauma – nyilvánosság . Ráció Kiadó , Budapest , pp. 11 – 38 . Mezey , L. M. ( 2006 ) A nemzet: közös ihlet. A szlovákiai és a hazai magyar irodalom kapcsolata a két

Restricted access