Search Results

You are looking at 1 - 10 of 48 items for :

  • "intézmény" x
  • All content x
Clear All

Absztrakt:

Tanulmányunkban nappali tagozaton, BA vagy MA szinten abszolutóriumot szerzett hallgatók esetében vizsgáljuk az első állás megszerzését. Hipotéziseink szerint jobb kilátásokra számíthatnak 1) a mesterszakon, illetve 2) a számítástechnikai, műszaki területen végzettek, 3) a felsőoktatási intézmény hatása pedig a bölcsészettudományi, gazdaságtudományi, társadalomtudományi területeken a legerősebb. Hipotéziseinket a Diplomás Pályakövetési Rendszer 2011–2015 hullámaival teszteljük. Eredményeink szerint 1) az MA vagy osztatlan képzést végzettek nagyobb eséllyel és gyorsabban találják meg az első állást; 2) a legjobb elhelyezkedési esélyekkel az informatikai és a pedagógus területen végzettek rendelkeznek; 3) a gazdaságtudományi, a művészeti és a társadalomtudományi képzési területeken az intézmény is jelentős mértékben befolyásolja az elhelyezkedési esélyeket. Az eredmények azt sugallják, hogy a diplomások képzése és a diplomás munkaerő iránti kereslet nem illeszkedik tökéletesen.

Open access

Absztrakt:

Bevezetés: Alfred Blalock 80 éve közölt első műtéte óta a thymectomia a myasthenia gravis kezelésének fontos részévé vált. A külföldön már elfogadott többféle műtéti eljárás ellenére itthon 2006-ig a szegycsonti feltárás szinte kizárólagos módszer volt a csecsemőmirigy eltávolításában. Közleményünkben ennek a módszernek a közvetlen sebészi következményeit, szövődményeit elemezzük. Módszerek: A Budai MÁV Kórház Sebészeti Osztályán 34 év alatt 1002 transsternalis thymectomia történt myasthenia gravis (MG) diagnózisú betegeken. A műtéteket neurológiai javallatra végeztük el, alapos kivizsgálás és ideggyógyászati-belgyógyászati előkészítés után. A thymomával társult betegségben a thymus és a tumor eltávolítása kettős indikációjú volt. A 34 év alatt egyaránt jelentősen módosult a neurológiai javallat és az előkészítés, a perioperatív kezelés és a műtéti technika is. Az eredményeket a legjellemzőbb műtéti technika (egyszerű és kiterjesztett thymectomia) alapján két korszakra tagolva, a thymomás és a reoperáción átesett betegek adatait pedig elkülönítve jelenítjük meg, elsősorban a légzéssel összefüggő szövődményekre koncentrálva. Eredmények: A betegek életkora 8 és 73 év között volt, átlagosan 32 év. Nő/férfi arány: 3,5:1. Az MG thymomával társult a betegek 12,7%-ában. Tizenegy betegnél rethymectomia, további két betegnél pedig szívműtét után resternotomia történt. Az első, 19 éves periódus először operált, csak myastheniás 525 betegéből 21,3%-ban következett be légzési elégtelenség a műtét után, sürgős reintubáció 12,8%-ban, tracheostomia 11,2%-ban történt. A második, 15 éves periódus 338 betegénél 12,7%-ban volt posztoperatív légzési elégtelenség, 7,1%-ban sürgős reintubációval, mindössze 1,2%‑ban légcsőmetszéssel kiegészítve. A 126 thymomás betegnél 19,1%-ban következett be légzési elégtelenség, 12,8%-os reintubációval és 20,6%-os tracheostomia aránnyal. A 13 reoperált betegnél 46,1%-ban lépett fel légzési elégtelenség, 15,4%-os reintubációval és 46,1%-os tracheostomia aránnyal. Súlyos sebészi szövődmény a teljes anyagban is kevés volt: 2 szegycsonti vérzés reoperációt igényelve, 1 további reoperáció drénbeszakadás miatt, 4 mediastinitis az első periódusban, két szívsérülés és egy szegycsont szétválás a második időszakban. A teljes műtéti halálozás 1,4% volt: első periódus (1,3%), második periódus (0,3%), thymomás csoport (4%) és a reoperációk után (7,7%). Következtetések: Történeti áttekintésben jelentősen csökkent a transsternalis thymectomia súlyos légzési és légúti szövődményeinek, valamint halálozásának aránya, de a műtétet követő légzési elégtelenség és a szegycsontátvágás sebészi kockázata továbbra is reális veszélynek tekinthető.

Restricted access

Az írás egyszerre leíró és normatív jellegű, azaz a kapitalizmusról mint alkotmányról beszél, s az arisztotelészi hagyománynak megfelelően úgy próbál tényszerű képet nyújtani róla, hogy annak normatív feltételeit is számba veszi. Amellett érvelek, hogy a kapitalizmus egyike a lehetséges és kívánatos jó alkotmányoknak, mert a jó _

Restricted access

A szerzők rövid ismertetést adnak fennállásának 75. évfordulója alkalmából Magyarország első önálló sugárterápiás intézményéről, mely kezdetben 226 Ra brachyterápiát végzett. Vázolják az intézmény meghatározó vezetőinek legfontosabb tevékenységét, és röviden bemutatják a technikai lehetőségek fokozatos bővülését is. Ez létesítéskor megfelelt a kor európai színvonalának, de a II. világháború a fejlődést megszakította, és a lehetőségeinket jelentősen szűkítette. A megemlékezés bemutatja az intézmény mai felszereltségét és a fontosabb kutatási témákat.

Restricted access

Summary

A wordnet olyan elektronikus lexikális szemantikai adatbázis, melyben a nyelvi fogalmak hálózatba szerveződnek. A fogalmakat szinonimahalmazok (synsetek), a közöttük lévő kapcsolatokat szemantikai relációk (hipernima, meronima, antonima stb.) reprezentálják. Cikkünkben bemutatjuk a Magyar WordNetet létrehozó projektet, melyben három magyar intézmény vett részt 3 éven keresztül. A projekt eredményeképpen 2007-re létrejött mintegy 40.000 magyar synset, melyek nagy része meg van feleltetve ekvivalens angol WordNet synseteknek, így implicit módon más nyelvek wordneteinek is. Bemutatjuk az egy- és többnyelvű wordnetek általános szerkezetét, valamint a Magyar WordNet létrehozása során kidolgozott alapelveket, módszereket és eredményeket, a magyar nyelv sajátosságait figyelembe vevő megoldásokkal.

Restricted access

A cikk kritikailag elemzi az EU Lisszaboni Programja „megvalósításának”első fázisát. Rámutat, hogy a tudásalapú fejlesztésre, az integrált piac tökéletesítésére és a foglalkoztatás feltételeinek javítására összpontosító stratégia csak célkitűzéseiben közösségi, a megvalósítás eszközeit a Közösség a tagállamokra hagyta. A Tanács megerősödése a többi uniós intézmény rovására, valamint az új tagállamok munkaerő-áramlásával kapcsolatos korlátozások, és ennek a tőkeáramlással kapcsolatos hatásai azonban komoly gátjai annak, hogy a tagállamok felülemelkedjenek aktuális politikai érdekeiken és kiemelt célként kezeljék az európai versenyképesség javítását. A szerző az alkotmány megfeneklését a további bővítésekre, sőt, a korábbi bővítés utólagos értékelésére vonatkozóan is intő jelnek tekinti. Ezért szorgalmazza egy, módszerében a Konventhez hasonlóan sikeres, tartalmában viszont sokkal jövőorientáltabb tárgyalássorozat megkezdését.

Restricted access

A hazai diákhitelrendszer kidolgozása során az volt a cél, hogy a létrejövő új intézmény segítse a későbbiekben kibontakozó felsőoktatási reform megvalósítását. A hazai diákhitelrendszer elméleti alapjait a brit Nicholas Barr professzor fogalmazta meg. Az alábbi cikkben először röviden bemutatjuk a felsőoktatás finanszírozásának barri modelljét, amely markánsan különbözik a jelenlegi hazai gyakorlattól, ám mint távoli jövőkép lebeghet az oktatáspolitikusok szeme előtt. A modellnek két jellemzőjét érdemes kiemelni: a nagyfokú decentralizáltságot és a piaci mechanizmusok hangsúlyosságát. A finanszírozási modellből levezetjük a diákhitelrendszerrel szemben támasztott követelményeket, majd megvizsgáljuk, hogy ezek az elméleti szinten megfogalmazott elvárások mennyire teljesültek a gyakorlati megvalósítás során. A cikk megállapításai a 2002. novemberi helyzetet tükrözik.

Restricted access

A cikk az IMF és a Világbank kétévtizedes tevékenységének a magyar gazdaságpolitika alakulására gyakorolt hatását elemzi. Hivatkozási keretét a két nemzetközi pénzügyi intézmény által ellátott négy funkció (elemzés-előrejelzés és gazdaságpolitikai fel­ügyelet, globális szabályozás, hitelnyújtás, technikai segítségnyújtás) és az általuk kiváltott öt azonosított gazdaságpolitikai hatás (gazdaságpolitikai értékelés, gazda­ságpolitikai ajánlás, kemény befolyásolás, puha befolyásolás, keresztbefolyásolás) képezi. A szerző megállapítja, hogy a piacgazdaságra történő átmenet időszakában jelentős volt az IMF és a Világbank befolyásoló szerepe, de lényegesen kisebb a sokak által feltételezettnél. Az IMF befolyásoló hatása - a teljesítménykritériumokhoz kapcsolt hitelnyújtási gyakorlat miatt - elsősorban a kemény befolyásolás és az ún. IV. cikkely konzultációk során tett gazdaságpolitikai ajánlásokon keresztül érvényesült.

Restricted access

Sikerek És Kudarcok. Régészeti Örökségvédelem Magyarországon 1998–2018 •

Beszámoló a 2018. november 12-én rendezett konferenciáról

Archaeologiai Értesítő
Authors: Ernyey Katalin and Anders Alexandra

Az első önálló régészeti államigazgatási intézmény, a Kulturális Örökség Igazgatósága 1998­ban jött létre. A két évtizedes évforduló alkalmából rendezett konferencia alkalmat adott a számvetésre, valamint annak áttekintésére, milyen gazdasági és társadalmi keretek között működik ma a régé­ szeti örökség védelme.

The Directorate of Cultural Heritage, the first independent archaeological administrative institu­ tion, was established in 1998. The conference organised on the occasion of the twentieth anniver­ sary provided an excellent opportunity for stocktaking, as well as for reviewing the economic and social framework within which the protection of the archaeological heritage is achieved.

Restricted access

Chyzer K.: Az orvosügyről a községekben és a községi és körorvosi intézmény fejlesztéséről. Államorvos, 1885, 17 , 76–78. Chyzer K. Az orvosügyről a községekben és a községi és

Restricted access